اول بچش بعد بگو بی نمکه

۶,۰۹۲

شبکه پویا
۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۰۹:۰۰
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۷,۰۳۷
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۵,۹۸۸
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۵,۵۱۷
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۷,۶۸۱
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۱۱,۲۹۹
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۸,۶۰۸
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۴,۶۷۴
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۶,۹۰۳
خوشا چاهی که آب از خود برآرد
خوشا چاهی که آب از خود برآرد
۲,۳۶۰
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۵,۲۷۶
بار کج به منزل نمیرسه
بار کج به منزل نمیرسه
۱,۶۲۲
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۶,۱۵۴
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۸,۵۷۸
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۶,۸۳۸
با هر دستی بدی با همون دست پس میگیری
با هر دستی بدی با همون دست پس میگیری
۱,۰۱۸
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۵,۴۸۷
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۶,۹۵۰
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌ نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌ نمک
۸,۹۶۹
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۶,۵۴۳
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۵,۳۵۸
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۵,۷۸۴
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۶,۸۷۸
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۶,۰۴۹
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۶,۲۱۷
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۷,۰۴۱
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۶,۴۷۶
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۶,۱۲۲
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۹۹۹
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۴,۲۹۴