اول بچش بعد بگو بی نمکه

۴,۵۱۰

شبکه پویا
۱۸ تیر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۴
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۴,۰۶۴
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۴,۰۱۸
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۳,۹۱۴
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۳,۸۸۵
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۹,۴۶۹
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۶,۲۶۱
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۳,۲۶۱
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۴,۴۰۰
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۳,۷۶۷
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۷۲۵
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۴,۶۱۱
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۶,۳۶۴
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۵,۰۸۱
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۳,۸۹۸
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۳,۹۱۶
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۴,۱۸۴
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۳,۶۱۰
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۵,۳۴۳
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
۵,۹۹۷
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۴,۸۴۱
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۳,۶۰۵
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۵,۸۸۱
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۴,۷۵۶
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۳,۴۹۳
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۴,۳۹۸
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
۲,۲۰۰
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۴۹۲
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۰۵۳