حسود هرگز نیاسود

۴,۸۸۴

شبکه پویا
۱۷ تیر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۴
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۴,۲۴۴
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۴,۲۷۷
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۴,۰۰۰
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۳,۹۷۰
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۹,۶۰۹
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۶,۴۵۲
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۳,۳۶۹
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۴,۴۶۵
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۳,۸۳۲
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۷۹۳
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۴,۶۹۵
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۶,۵۳۰
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۵,۲۶۲
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۳,۹۹۶
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۴,۰۳۲
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۴,۳۴۷
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۳,۶۴۴
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۵,۴۹۸
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
۶,۴۳۵
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۴,۹۶۳
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۳,۷۲۳
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۶,۰۲۱
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۴,۵۵۱
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۴,۰۵۸
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۴,۵۹۸
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
۲,۲۸۶
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۴,۰۳۴
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۸۴۷