دوستی خاله خرسه

۳,۹۴۳

شبکه پویا
۸ اسفند ماه ۱۳۹۵
۱۰:۰۰
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۴,۲۶۰
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۴,۳۰۴
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۴,۰۰۱
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۳,۹۷۶
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۹,۶۲۱
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۶,۴۷۵
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۳,۳۷۷
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۴,۴۷۲
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۳,۸۳۵
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۷۹۶
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۴,۷۰۰
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۶,۵۴۸
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۵,۲۸۲
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۴,۰۰۵
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۴,۰۵۳
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۴,۳۶۹
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۳,۶۴۵
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۵,۵۰۶
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
۶,۴۷۴
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۴,۹۸۷
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۳,۷۴۸
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۶,۰۳۸
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۴,۵۵۴
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۴,۸۹۵
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۴,۱۱۵
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۴,۶۲۱
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
۲,۲۹۱
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۴,۰۹۱