بازی اشکنک داره سر شکستنک داره

۴,۳۵۸

شبکه پویا
۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۴
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۴,۲۵۵
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۴,۲۹۲
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۴,۰۰۰
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۳,۹۷۳
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۹,۶۳۱
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۶,۴۶۴
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۳,۳۷۷
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۴,۴۶۸
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۳,۸۳۳
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۷۹۵
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۴,۶۹۶
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۶,۵۴۰
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۵,۲۶۸
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۴,۰۰۳
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۴,۰۴۰
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۳,۶۴۵
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۵,۵۰۱
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
۶,۴۶۳
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۴,۹۶۵
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۳,۷۲۸
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۶,۰۲۷
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۴,۵۵۲
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۴,۸۸۷
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۴,۰۸۵
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۴,۶۱۶
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
۲,۲۸۶
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۴,۰۶۳
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۹۰۲