ذوب آهن-گسترش فولاد

۶۰۵

شبکه اصفهان
۱ دی ماه ۱۳۹۵
۱۳:۳۱
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل پدیده مشهد(محمد رضا حسینی)
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل پدیده مشهد(محمد رضا حسینی)
۱,۱۱۴
گل اول ذوب آهن مقابل پدیده(مهدی رجب زاده)
گل اول ذوب آهن مقابل پدیده(مهدی رجب زاده)
۸۰۲
ذوب آهن -پدیده
ذوب آهن -پدیده
۷۴۷
تراکتور سازی - سپاهان
تراکتور سازی - سپاهان
۱,۵۰۰
در گیری پایان بازی بازیکن ذوب آهن و ماشین سازی
در گیری پایان بازی بازیکن ذوب آهن و ماشین سازی
۱,۰۵۳
گل ماشین سازی مقابل ذوب اهن(محمد رحمتی)
گل ماشین سازی مقابل ذوب اهن(محمد رحمتی)
۸۹۴
گل دوم ذوب آهن مقابل ماشین سازی( مهدی رجب زاده)
گل دوم ذوب آهن مقابل ماشین سازی( مهدی رجب زاده)
۵۱۶
گل اول ذوب آهن مقابل ماشین سازی (جری بنگستون)
گل اول ذوب آهن مقابل ماشین سازی (جری بنگستون)
۵۰۶
ذوب آهن-ماشین سازی تبریز
ذوب آهن-ماشین سازی تبریز
۴۳۹
گل سپاهان اصفهان مقابل گسترش فولاد(احسان حاج صفی)
گل سپاهان اصفهان مقابل گسترش فولاد(احسان حاج صفی)
۱,۰۶۵
گل سپاهان مقابل فولاد خوزستان(مهرداد محمدی)
گل سپاهان مقابل فولاد خوزستان(مهرداد محمدی)
۸۸۸
گل فولاد خوزستان مقابل سپاهان اصفهان( بختیار رحمانی)
گل فولاد خوزستان مقابل سپاهان اصفهان( بختیار رحمانی)
۷۷۶
سپاهان -فولاد خوزستان
سپاهان -فولاد خوزستان
۶۶۴
گل سپاهان اصفهان مقابل سیله جامگان مشهد( حسن زاده)
گل سپاهان اصفهان مقابل سیله جامگان مشهد( حسن زاده)
۶۰۶
سپاهان-سیاه جامگان
سپاهان-سیاه جامگان
۸۵۸
گل ذوب آهن اصفهان مقابل سپاهان اصفهان(بنگستون)
گل ذوب آهن اصفهان مقابل سپاهان اصفهان(بنگستون)
۵۱۳
گل دوم سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان(حسن زاده)
گل دوم سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان(حسن زاده)
۵۵۹
گل اول سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان( جباروف)
گل اول سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان( جباروف)
۶۹۴
سپاهان - ذوب آهن
سپاهان - ذوب آهن
۶۵۳
ماشین‌سازی‌تبریز - سپاهان
ماشین‌سازی‌تبریز - سپاهان
۱,۵۵۵
ذوب آهن-صبا
ذوب آهن-صبا
۹۱۵
سپاهان اصفهان -صنعت نفت آبادان
سپاهان اصفهان -صنعت نفت آبادان
۶۵۸
استقلال خوزستان - سپاهان
استقلال خوزستان - سپاهان
۶۳۰
سپاهان - نفت تهران
سپاهان - نفت تهران
۱,۳۵۵
پدیده - سپاهان
پدیده - سپاهان
۷۲۰
فولاد مبارکه سپاهان - نفت تهران
فولاد مبارکه سپاهان - نفت تهران
۷۹۳
سپاهان - استقلال
سپاهان - استقلال
۱,۷۱۶
فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم
فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم
۵۸۱
ذوب آهن اصفهان -سپاهان اصفهان
ذوب آهن اصفهان -سپاهان اصفهان
۵۷۲