گسترش - ذوب آهن

۳۲۲

شبکه سهند
۱ دی ماه ۱۳۹۵
۱۳:۱۸
تراکتورسازی _نفت تهران
تراکتورسازی _نفت تهران
۱,۳۵۰
سپاهان و تراکتورسازی
سپاهان و تراکتورسازی
۶۶۱
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۷۴۸
ماشین سازی - پرسپولیس
ماشین سازی - پرسپولیس
۶۷۳
سپاهان - گسترش فولاد
سپاهان - گسترش فولاد
۵۲۷
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۴۹۲
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
۶۷۳
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
۵۶۳
ماشین سازی - پدیده
ماشین سازی - پدیده
۵۰۰
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
۷۹۳
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
۷۰۸
تراکتور سازی-فولاد
تراکتور سازی-فولاد
۷۳۰
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
۵۳۸
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۴۲۶
ماشین سازی - استقلال خوزستان
ماشین سازی - استقلال خوزستان
۴۵۳
پدیده - گسترش فولاد
پدیده - گسترش فولاد
۴۵۳
تراکتورسازی - سایپا
تراکتورسازی - سایپا
۵۶۵
ماشین سازی - نفت
ماشین سازی - نفت
۵۰۱
تراکتور سازی - ذوب آهن
تراکتور سازی - ذوب آهن
۱,۰۵۲
پرسپولیس - تراکتورسازی
پرسپولیس - تراکتورسازی
۸۶۱
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۴۳۹
ماشین سازی - استقلال
ماشین سازی - استقلال
۵۹۴
گسترش فولاد-ذوب آهن
گسترش فولاد-ذوب آهن
۶۸۸
پرسپولیس - گسترش فولاد
پرسپولیس - گسترش فولاد
۵۲۹
پیکان - تراکتورسازی
پیکان - تراکتورسازی
۶۴۶
گسترش فولاد - ماشین سازی
گسترش فولاد - ماشین سازی
۶۵۵
تراکتور سازی - صنعت نفت
تراکتور سازی - صنعت نفت
۹۴۷
ماشین سازی - فولاد خوزستان
ماشین سازی - فولاد خوزستان
۶۹۰
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
۶۴۷
ماشین سازی - سایپا
ماشین سازی - سایپا
۴۵۹