نفت گچساران - تراکتور سازی

۳۷۴

شبکه سهند
۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵
۱۳:۵۹
تراکتورسازی _نفت تهران
تراکتورسازی _نفت تهران
۱,۳۴۱
سپاهان و تراکتورسازی
سپاهان و تراکتورسازی
۶۵۰
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۷۴۲
ماشین سازی - پرسپولیس
ماشین سازی - پرسپولیس
۶۶۱
سپاهان - گسترش فولاد
سپاهان - گسترش فولاد
۵۱۶
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۴۸۲
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
۶۶۶
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
۵۵۲
ماشین سازی - پدیده
ماشین سازی - پدیده
۴۹۰
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
۷۷۹
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
۶۹۷
تراکتور سازی-فولاد
تراکتور سازی-فولاد
۷۲۰
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
۵۲۶
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۴۱۴
ماشین سازی - استقلال خوزستان
ماشین سازی - استقلال خوزستان
۴۳۸
پدیده - گسترش فولاد
پدیده - گسترش فولاد
۴۴۳
تراکتورسازی - سایپا
تراکتورسازی - سایپا
۵۵۶
ماشین سازی - نفت
ماشین سازی - نفت
۴۹۱
تراکتور سازی - ذوب آهن
تراکتور سازی - ذوب آهن
۱,۰۴۲
پرسپولیس - تراکتورسازی
پرسپولیس - تراکتورسازی
۸۴۷
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۴۲۷
ماشین سازی - استقلال
ماشین سازی - استقلال
۵۷۸
گسترش فولاد-ذوب آهن
گسترش فولاد-ذوب آهن
۶۷۶
پرسپولیس - گسترش فولاد
پرسپولیس - گسترش فولاد
۵۱۹
پیکان - تراکتورسازی
پیکان - تراکتورسازی
۶۳۳
گسترش فولاد - ماشین سازی
گسترش فولاد - ماشین سازی
۶۴۵
تراکتور سازی - صنعت نفت
تراکتور سازی - صنعت نفت
۹۳۲
ماشین سازی - فولاد خوزستان
ماشین سازی - فولاد خوزستان
۶۷۶
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
۶۳۹
ماشین سازی - سایپا
ماشین سازی - سایپا
۴۴۳