بازمانده ی روز


شبکه IFilm
10 آذر ماه 1395
19:01
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
6,495
آسان ترين راه
آسان ترين راه
3,663
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
7,024
هشدار
هشدار
4,462
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
5,889
دست شیطان
دست شیطان
8,710
پژواک
پژواک
6,280
مکافات
مکافات
8,398
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
5,036
گره بر باد
گره بر باد
4,994
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
5,740
کپی برابر اصل
کپی برابر اصل
9,240
زنگها
زنگها
2,609
بار کچ
بار کچ
4,231
تنها برای یک شب
تنها برای یک شب
12,760
آخرین پل
آخرین پل
3,119
آخرین پل
آخرین پل
2,638
آفتاب امید
آفتاب امید
2,151
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,763
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,277
نبش قلب
نبش قلب
3,348
سقوط
سقوط
4,867
بازیگر
بازیگر
3,946
داوری
داوری
6,266
تاوان خوبی
تاوان خوبی
4,936
پاپوش
پاپوش
4,966
در تاریکی
در تاریکی
2,179
توبه
توبه
4,832
قسمت ۱
قسمت ۱
8,196
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
7,680
بعضی رویاها
بعضی رویاها
6,399
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
5,262
شوخی
شوخی
7,149
توبه
توبه
4,087
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,555
داستانی دیگر
داستانی دیگر
2,186
برج جهان
برج جهان
2,624
خوابگرد
خوابگرد
3,047
شورش
شورش
2,423
هیئت دار
هیئت دار
2,771
تدبیر
تدبیر
2,111
تهمت
تهمت
22,727
بی قراری
بی قراری
3,814
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
2,934
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
2,963
درنگ
درنگ
2,397
دروغ
دروغ
3,158
مسافر کربلا
مسافر کربلا
2,521
برای زندگی معمول
برای زندگی معمول
2,162
غزلی که شیطان به نام من سرود
غزلی که شیطان به نام من سرود
10,735
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,365
همنوعت را دوست دارم
همنوعت را دوست دارم
3,419
بهترین راه
بهترین راه
4,798
تغییر
تغییر
4,183
جبران
جبران
8,602
6,591
دوراهی
دوراهی
8,412
تدبیر
تدبیر
2,897
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,316
راز
راز
5,064
آغاز تلخ
آغاز تلخ
7,891
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,230