حاجت
حاجت
4,593
سوگند
سوگند
3,748
بعد از تو
بعد از تو
7,046
آخرین پل
آخرین پل
3,933
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,593
سربازی
سربازی
5,700
در سراشیبی
در سراشیبی
4,055
نظر کرده
نظر کرده
3,272
سایه ها
سایه ها
2,558
بی قراری
بی قراری
7,533
بار کج
بار کج
6,862
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,837
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,696
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,809
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,475
سقوط
سقوط
4,984
در سراشیبی
در سراشیبی
3,990
گره بر باد
گره بر باد
2,535
بعد از تو
بعد از تو
6,893
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,475
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,902
بازتاب
بازتاب
1,758
گره بر باد
گره بر باد
2,612
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,438
در سراشیبی
در سراشیبی
1,878
آخرین قدر
آخرین قدر
5,189
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,666
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
3,173
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,781
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,876
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,359
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,342
خواب صادق
خواب صادق
868
ماه در مرداب
ماه در مرداب
892
دور و نزدیک
دور و نزدیک
667
گره بر باد
گره بر باد
755
گره بر باد
گره بر باد
1,848
سایه ها
سایه ها
2,054
سایه ها
سایه ها
552
دست شیطان
دست شیطان
1,354
باغ انار
باغ انار
1,122
سقوط
سقوط
1,526
ثلث شب
ثلث شب
1,490
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,351
مکافات
مکافات
2,056
راز
راز
1,573
توبه
توبه
2,349
جبران
جبران
1,348
نذر
نذر
1,392
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,598
رویای تلخ
رویای تلخ
1,246
رویای تلخ
رویای تلخ
1,895
سقوط
سقوط
1,382
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,899
سرانجام
سرانجام
1,500
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
765
تهمت
تهمت
1,208
دوراهی
دوراهی
1,539
همیشه داماد
همیشه داماد
22,194
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,138
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,866
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,883
تدبیر
تدبیر
2,524
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,090
بی قراری
بی قراری
3,499
گره بر باد
گره بر باد
2,510
پاپوش
پاپوش
3,056
شب شکار
شب شکار
4,143
دونده
دونده
2,305
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,016
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,056
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,723
آخر خط
آخر خط
2,458
بازتاب
بازتاب
3,297
بازیگر
بازیگر
3,414
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,803
برج جهان
برج جهان
2,682
حقیقت
حقیقت
3,046
در تاریکی
در تاریکی
3,337
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,772
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,552
درنگ
درنگ
2,576
برج جهان
برج جهان
1,446
توبه
توبه
1,576
راز
راز
6,453
تسویه حساب
تسویه حساب
6,887
پژواک
پژواک
3,929
محدوده خطر
محدوده خطر
3,842
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,234
بر بال باد
بر بال باد
3,873
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,357
شلیک به خود
شلیک به خود
3,065
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,480
کسی بین ما
کسی بین ما
2,357
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,039
نذر
نذر
2,526
حاجت
حاجت
2,366
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,183
خواب گران
خواب گران
2,014
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,288
در کنار هم
در کنار هم
2,626
گوشی همراه
گوشی همراه
2,973
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,094
طعم زندگی
طعم زندگی
2,112
رهایی
رهایی
3,045
فریب
فریب
7,665
با من باش
با من باش
3,122
قلب مهربان
قلب مهربان
2,397
در میان جمع
در میان جمع
1,694
بهای ماندن
بهای ماندن
2,352
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,766
میزان
میزان
2,600
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,282
پیله
پیله
2,945
برگ آخر
برگ آخر
3,007
عاشق
عاشق
6,290
بزرگراه
بزرگراه
1,692
در برابر چشم
در برابر چشم
2,835
در میان جمع
در میان جمع
2,010
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,748
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,778
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,320
برگ آخر
برگ آخر
2,326
بزرگراه
بزرگراه
1,722
پاپوش
پاپوش
4,015
ثلث شب
ثلث شب
4,219
شب شکار
شب شکار
3,270
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,472
سقوط
سقوط
2,880
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,272
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,770
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,321
تدبیر
تدبیر
1,765
حلالم کن
حلالم کن
2,429
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,953
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,719
سکوت
سکوت
2,761
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,004
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,984
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
7,455
گودال
گودال
3,158
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,423
حاجت
حاجت
2,912
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,869
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,806
قلب شکسته
قلب شکسته
2,689
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,526
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,842
مقصر
مقصر
1,893
قلب شکسته
قلب شکسته
3,060
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,543
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,508
گودال
گودال
3,756
حلالم کن
حلالم کن
2,118
در میان جمع
در میان جمع
2,941
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,158
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,202
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,235
به آهستگی
به آهستگی
4,508
انعکاس
انعکاس
2,129
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,833
انعکاس
انعکاس
1,447
باغ انار
باغ انار
2,314
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,629
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,021
حلوای نقد
حلوای نقد
3,837
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,405
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,256
آخرخط
آخرخط
7,099
نقطه صفر
نقطه صفر
3,375
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,396
هنوز هستم
هنوز هستم
5,716
ندارها
ندارها
5,054
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
3,053
بار کج
بار کج
3,802
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,632
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,508
بومرنگ
بومرنگ
5,898
بازی
بازی
6,606
برداشت دوم
برداشت دوم
3,665
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,639
بهترین راه
بهترین راه
5,071
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,576
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,051
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,420
داستان واقعی
داستان واقعی
5,063
تنهایی
تنهایی
3,183
دعوت
دعوت
2,813
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,120
یک اشتباه
یک اشتباه
5,486
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,109
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,327
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,815
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,267
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,474
ندارها
ندارها
4,798
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,277
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,986
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,665
یک اشتباه
یک اشتباه
5,149
در میان جمع
در میان جمع
3,288
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,084
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,728
مکث
مکث
5,305
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,187
انعکاس
انعکاس
2,537
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,667
آخر خط
آخر خط
5,289
خواب صادق
خواب صادق
2,694
بهای ماندن
بهای ماندن
4,323
حاج خانم
حاج خانم
6,058
حاجت
حاجت
5,700
غفلت
غفلت
7,051
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,303
حاجت
حاجت
4,700
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,865
عاشق
عاشق
29,864
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,339
پیک عروس
پیک عروس
8,166
مکافات
مکافات
7,332
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,867
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,094
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,784
دروغ
دروغ
3,554
بهترین راه
بهترین راه
2,438
سرانجام
سرانجام
6,501
جبران
جبران
4,619
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,632
بعد از تو
بعد از تو
2,196
نظرکرده
نظرکرده
3,048
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,198
کلاف محبت
کلاف محبت
3,553
خواب صادق
خواب صادق
1,974
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,542
جبران
جبران
3,204
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,077
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,906
فقط چند روز
فقط چند روز
3,374
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,338
بی قراری
بی قراری
2,133
تدبیر
تدبیر
2,953