گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل پدیده مشهد(محمد رضا حسینی)
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل پدیده مشهد(محمد رضا حسینی)
۱,۱۰۶
گل اول ذوب آهن مقابل پدیده(مهدی رجب زاده)
گل اول ذوب آهن مقابل پدیده(مهدی رجب زاده)
۸۰۱
ذوب آهن -پدیده
ذوب آهن -پدیده
۷۴۶
تراکتور سازی - سپاهان
تراکتور سازی - سپاهان
۱,۴۹۷
در گیری پایان بازی بازیکن ذوب آهن و ماشین سازی
در گیری پایان بازی بازیکن ذوب آهن و ماشین سازی
۱,۰۵۱
گل ماشین سازی مقابل ذوب اهن(محمد رحمتی)
گل ماشین سازی مقابل ذوب اهن(محمد رحمتی)
۸۹۳
گل دوم ذوب آهن مقابل ماشین سازی( مهدی رجب زاده)
گل دوم ذوب آهن مقابل ماشین سازی( مهدی رجب زاده)
۵۱۵
گل اول ذوب آهن مقابل ماشین سازی (جری بنگستون)
گل اول ذوب آهن مقابل ماشین سازی (جری بنگستون)
۵۰۵
ذوب آهن-ماشین سازی تبریز
ذوب آهن-ماشین سازی تبریز
۴۳۸
گل سپاهان اصفهان مقابل گسترش فولاد(احسان حاج صفی)
گل سپاهان اصفهان مقابل گسترش فولاد(احسان حاج صفی)
۱,۰۶۳
گل سپاهان مقابل فولاد خوزستان(مهرداد محمدی)
گل سپاهان مقابل فولاد خوزستان(مهرداد محمدی)
۸۸۶
گل فولاد خوزستان مقابل سپاهان اصفهان( بختیار رحمانی)
گل فولاد خوزستان مقابل سپاهان اصفهان( بختیار رحمانی)
۷۷۵
سپاهان -فولاد خوزستان
سپاهان -فولاد خوزستان
۶۶۳
گل سپاهان اصفهان مقابل سیله جامگان مشهد( حسن زاده)
گل سپاهان اصفهان مقابل سیله جامگان مشهد( حسن زاده)
۶۰۵
سپاهان-سیاه جامگان
سپاهان-سیاه جامگان
۸۵۷
گل ذوب آهن اصفهان مقابل سپاهان اصفهان(بنگستون)
گل ذوب آهن اصفهان مقابل سپاهان اصفهان(بنگستون)
۵۱۲
گل دوم سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان(حسن زاده)
گل دوم سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان(حسن زاده)
۵۵۸
گل اول سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان( جباروف)
گل اول سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان( جباروف)
۶۹۳
سپاهان - ذوب آهن
سپاهان - ذوب آهن
۶۵۱
ماشین‌سازی‌تبریز - سپاهان
ماشین‌سازی‌تبریز - سپاهان
۱,۵۵۴
ذوب آهن-صبا
ذوب آهن-صبا
۹۱۴
سپاهان اصفهان -صنعت نفت آبادان
سپاهان اصفهان -صنعت نفت آبادان
۶۵۷
استقلال خوزستان - سپاهان
استقلال خوزستان - سپاهان
۶۲۹
سپاهان - نفت تهران
سپاهان - نفت تهران
۱,۳۵۴
پدیده - سپاهان
پدیده - سپاهان
۷۱۸
فولاد مبارکه سپاهان - نفت تهران
فولاد مبارکه سپاهان - نفت تهران
۷۹۲
سپاهان - استقلال
سپاهان - استقلال
۱,۷۱۵
ذوب آهن-گسترش فولاد
ذوب آهن-گسترش فولاد
۶۰۴
فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم
فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم
۵۸۰