مسافر

۷۴۲

شبکه ۴
23 مهر ماه 1395
01:14
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۷۲
انتخاب تد
انتخاب تد
۷۱۶
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۵
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,294
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۸۳
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,920
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۵۶
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,707
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۴۷
دو حراف
دو حراف
1,454
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۵۲
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,721
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,255
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۹۰
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,409
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,292
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,600
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,488
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۶۳
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۶۰
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
1,002
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۹۰
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۳۵
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,475
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,258
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,101
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۹۱۹
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
16,298
پیچ تند
پیچ تند
1,492
هنر
هنر
1,197
هویت
هویت
2,185
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
3,067
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,538
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,721
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
4,396
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,485
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,505
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
۴۰۴
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
۱۳۹
تئاتر پرده عجایب
تئاتر پرده عجایب
۲۳۳
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,367
استاد معمار
استاد معمار
۸۷۰
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۸۵
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۸۰۵
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,240
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۳۹
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۶۱
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,155
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۸۱
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۹۸
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۹۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۶۱۲
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۸۰۸
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,153
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۷۰۳
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۷۵
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۲۶
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۷۷
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۷۸
جان گابریل
جان گابریل
1,081
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۵۰
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,115
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۶۹
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,416
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,874
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,555
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۸۸
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۲۶
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۲۹
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۴۰
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۱۷
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۸۷
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,089
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۹۸
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۵۳
مسافر
مسافر
۶۳۴
بازرس کل
بازرس کل
1,945
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,826
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,682
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
2,079
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,549
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۶۰۷
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,801
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,458
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,440
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۶۴
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,519
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,484
تصادفی ها
تصادفی ها
1,436
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۸۹۸
شام آخر
شام آخر
6,523
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,109
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۶۰
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۶۲
شایعه
شایعه
۷۱۶
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۹۰۸
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۶۴
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۷۴
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,976
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۸۹۷
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۶۰
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۹۲۵
کلفت ها
کلفت ها
3,299
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
1,000
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۵۱
خواستگاری
خواستگاری
۹۷۰
با جناق ها
با جناق ها
1,390
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۹۶
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,446
پرده عجایب
پرده عجایب
1,039
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۹۱۱
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۷۵
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۴۳
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۶۶
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۸۰۸
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۷۸
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,446
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۳۶
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۷۸
پرده عجایب
پرده عجایب
1,232
منبع موثق
منبع موثق
1,988
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,083
سکوت
سکوت
۶۸۸
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۳۷
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,333
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,052
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,225
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,561
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,763
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,198
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,266
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۷۱۹
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۴۱
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۶۷
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۶۰
شب
شب
۷۸۱
هنر
هنر
۷۷۱
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۸۱۹
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۸۰
کارمند
کارمند
۶۶۷
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,355
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۴
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۵۷
من و او
من و او
۶۹۸
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۷۱
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۳۶
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۹۸
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۹۲۴
ابله
ابله
1,235
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
1,070
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۶۵
باجناق ها
باجناق ها
1,642
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,225
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,213
خداحافظ
خداحافظ
۸۴۳
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
1,024
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,925
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,320
چراغ گاز
چراغ گاز
6,724
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,232
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۴۱
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۷۵
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,196
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,363
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
1,068
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,646
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۵۶
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۴۷
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۳۲
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۷۷
مردان دریا
مردان دریا
۸۴۵
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,095
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۸۰۱
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۶۱۱
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,190
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۸۱۸
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,245
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,058
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۵۲
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۸۰۹
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,865
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,157
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۸۹
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
1,066
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۵۶
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۹۱
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,780
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,493
زال و رودابه
زال و رودابه
1,160
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۹۸
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,189
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۵۴
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۳۲
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۹۸
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۶۰۴
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۴۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۷۳
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۳۵
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,431
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,702
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۲۹
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,480
قطار ارواح
قطار ارواح
1,221
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۸۱
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,375
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۳۹
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۸۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۹۲
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۵۸
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۸۰
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,778
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,898
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,371
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۷۵
آنوا
آنوا
۹۴۱
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۹۳
شهر ما
شهر ما
۶۲۶
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,273
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
2,009
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,460
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,094
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,418
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,054
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,508
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,303
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۸۷
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۸۷
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,574
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۴۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
۹۳۸
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۵۱
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۳۹
سکوت
سکوت
۶۳۵
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۸۲۰
خانه عروسک
خانه عروسک
2,445
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,447
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,097
شب روباه
شب روباه
1,428
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۹۹
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۷۱
قطار ارواح
قطار ارواح
1,045
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,527
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,359
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,167
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,594
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,049
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
1,025
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۶۹
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۵۳
شب واقعه
شب واقعه
۸۵۹
برگزیده
برگزیده
۳۷۸