بعد از تو


شبکه ۵
22 مهر ماه 1395
10:01
نظرکرده
نظرکرده
3,054
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,200
کلاف محبت
کلاف محبت
3,558
خواب صادق
خواب صادق
1,976
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,549
جبران
جبران
3,207
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,078
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,912
فقط چند روز
فقط چند روز
3,380
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,340
بی قراری
بی قراری
2,134
تدبیر
تدبیر
2,956
دور باطل
دور باطل
4,553
حاجت
حاجت
4,597
سوگند
سوگند
3,753
بعد از تو
بعد از تو
7,055
آخرین پل
آخرین پل
3,940
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,594
سربازی
سربازی
5,708
در سراشیبی
در سراشیبی
4,061
نظر کرده
نظر کرده
3,285
سایه ها
سایه ها
2,563
بی قراری
بی قراری
7,541
بار کج
بار کج
6,869
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,839
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,700
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,818
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,477
سقوط
سقوط
4,993
در سراشیبی
در سراشیبی
3,998
گره بر باد
گره بر باد
2,537
بعد از تو
بعد از تو
6,917
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,475
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,908
بازتاب
بازتاب
1,761
گره بر باد
گره بر باد
2,615
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,440
در سراشیبی
در سراشیبی
1,878
آخرین قدر
آخرین قدر
5,193
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,669
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
3,191
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,784
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,881
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,368
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,353
خواب صادق
خواب صادق
869
ماه در مرداب
ماه در مرداب
896
دور و نزدیک
دور و نزدیک
670
گره بر باد
گره بر باد
755
گره بر باد
گره بر باد
1,852
سایه ها
سایه ها
2,064
سایه ها
سایه ها
555
دست شیطان
دست شیطان
1,360
باغ انار
باغ انار
1,128
سقوط
سقوط
1,527
ثلث شب
ثلث شب
1,493
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,354
مکافات
مکافات
2,062
راز
راز
1,581
توبه
توبه
2,357
جبران
جبران
1,363
نذر
نذر
1,397
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,615
رویای تلخ
رویای تلخ
1,251
رویای تلخ
رویای تلخ
1,907
سقوط
سقوط
1,388
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,912
سرانجام
سرانجام
1,508
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
768
تهمت
تهمت
1,212
دوراهی
دوراهی
1,549
همیشه داماد
همیشه داماد
22,456
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,141
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,872
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,886
تدبیر
تدبیر
2,524
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,100
بی قراری
بی قراری
3,499
گره بر باد
گره بر باد
2,512
پاپوش
پاپوش
3,058
شب شکار
شب شکار
4,146
دونده
دونده
2,308
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,021
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,057
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,723
آخر خط
آخر خط
2,461
بازتاب
بازتاب
3,302
بازیگر
بازیگر
3,425
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,803
برج جهان
برج جهان
2,692
حقیقت
حقیقت
3,054
در تاریکی
در تاریکی
3,343
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,775
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,555
درنگ
درنگ
2,583
برج جهان
برج جهان
1,449
توبه
توبه
1,576
راز
راز
6,468
تسویه حساب
تسویه حساب
6,891
پژواک
پژواک
3,934
محدوده خطر
محدوده خطر
3,850
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,235
بر بال باد
بر بال باد
3,884
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,364
شلیک به خود
شلیک به خود
3,066
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,483
کسی بین ما
کسی بین ما
2,359
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,041
نذر
نذر
2,531
حاجت
حاجت
2,366
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,190
خواب گران
خواب گران
2,015
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,293
در کنار هم
در کنار هم
2,632
گوشی همراه
گوشی همراه
2,976
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,098
طعم زندگی
طعم زندگی
2,118
رهایی
رهایی
3,047
فریب
فریب
7,672
با من باش
با من باش
3,125
قلب مهربان
قلب مهربان
2,400
در میان جمع
در میان جمع
1,694
بهای ماندن
بهای ماندن
2,353
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,775
میزان
میزان
2,603
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,284
پیله
پیله
2,946
برگ آخر
برگ آخر
3,008
عاشق
عاشق
6,305
بزرگراه
بزرگراه
1,692
در برابر چشم
در برابر چشم
2,837
در میان جمع
در میان جمع
2,011
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,749
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,778
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,329
برگ آخر
برگ آخر
2,327
بزرگراه
بزرگراه
1,722
پاپوش
پاپوش
4,015
ثلث شب
ثلث شب
4,223
شب شکار
شب شکار
3,276
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,472
سقوط
سقوط
2,880
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,273
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,773
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,322
تدبیر
تدبیر
1,765
حلالم کن
حلالم کن
2,430
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,954
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,724
سکوت
سکوت
2,762
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,006
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,986
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
7,461
گودال
گودال
3,161
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,423
حاجت
حاجت
2,913
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,870
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,806
قلب شکسته
قلب شکسته
2,689
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,529
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,846
مقصر
مقصر
1,896
قلب شکسته
قلب شکسته
3,061
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,545
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,512
گودال
گودال
3,767
حلالم کن
حلالم کن
2,121
در میان جمع
در میان جمع
2,944
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,159
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,203
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,238
به آهستگی
به آهستگی
4,512
انعکاس
انعکاس
2,130
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,837
انعکاس
انعکاس
1,447
باغ انار
باغ انار
2,315
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,630
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,021
حلوای نقد
حلوای نقد
3,839
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,406
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,257
آخرخط
آخرخط
7,113
نقطه صفر
نقطه صفر
3,378
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,397
هنوز هستم
هنوز هستم
5,723
ندارها
ندارها
5,058
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
3,055
بار کج
بار کج
3,805
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,635
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,516
بومرنگ
بومرنگ
5,903
بازی
بازی
6,607
برداشت دوم
برداشت دوم
3,674
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,654
بهترین راه
بهترین راه
5,073
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,576
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,055
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,420
داستان واقعی
داستان واقعی
5,067
تنهایی
تنهایی
3,183
دعوت
دعوت
2,814
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,121
یک اشتباه
یک اشتباه
5,490
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,111
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,332
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,815
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,269
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,479
ندارها
ندارها
4,804
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,278
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,989
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,671
یک اشتباه
یک اشتباه
5,152
در میان جمع
در میان جمع
3,288
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,085
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,731
مکث
مکث
5,306
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,189
انعکاس
انعکاس
2,538
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,673
آخر خط
آخر خط
5,292
خواب صادق
خواب صادق
2,698
بهای ماندن
بهای ماندن
4,327
حاج خانم
حاج خانم
6,062
حاجت
حاجت
5,703
غفلت
غفلت
7,055
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,304
حاجت
حاجت
4,703
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,866
عاشق
عاشق
29,884
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,345
پیک عروس
پیک عروس
8,176
مکافات
مکافات
7,336
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,873
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,097
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,794
دروغ
دروغ
3,557
بهترین راه
بهترین راه
2,449
سرانجام
سرانجام
6,515
جبران
جبران
4,627
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,635