جبران
جبران
3,940
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,247
بعد از تو
بعد از تو
1,873
نظرکرده
نظرکرده
2,575
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,721
کلاف محبت
کلاف محبت
3,111
خواب صادق
خواب صادق
1,673
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,903
جبران
جبران
2,887
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,609
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,181
فقط چند روز
فقط چند روز
2,876
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,075
بی قراری
بی قراری
1,869
تدبیر
تدبیر
2,572
دور باطل
دور باطل
3,804
حاجت
حاجت
4,213
سوگند
سوگند
3,238
بعد از تو
بعد از تو
6,159
آخرین پل
آخرین پل
3,606
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,359
سربازی
سربازی
4,932
در سراشیبی
در سراشیبی
3,728
نظر کرده
نظر کرده
2,838
سایه ها
سایه ها
2,200
بی قراری
بی قراری
6,414
بار کج
بار کج
5,883
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,427
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,464
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,155
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,173
سقوط
سقوط
4,442
در سراشیبی
در سراشیبی
2,743
گره بر باد
گره بر باد
2,253
بعد از تو
بعد از تو
5,801
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,994
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,560
بازتاب
بازتاب
1,546
گره بر باد
گره بر باد
2,323
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,028
در سراشیبی
در سراشیبی
1,658
آخرین قدر
آخرین قدر
4,103
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,359
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,407
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,516
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,643
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,099
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,924
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۹
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۹۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۴
گره بر باد
گره بر باد
۵۸۰
گره بر باد
گره بر باد
1,390
سایه ها
سایه ها
1,497
سایه ها
سایه ها
۴۳۵
دست شیطان
دست شیطان
1,015
باغ انار
باغ انار
۸۴۳
سقوط
سقوط
1,367
ثلث شب
ثلث شب
1,249
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,037
مکافات
مکافات
1,722
راز
راز
1,179
توبه
توبه
1,352
جبران
جبران
۹۸۸
نذر
نذر
1,059
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,080
رویای تلخ
رویای تلخ
۸۱۵
رویای تلخ
رویای تلخ
1,330
سقوط
سقوط
۸۷۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۴۰
سرانجام
سرانجام
۹۵۵
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۰۴
تهمت
تهمت
۵۰۷
دوراهی
دوراهی
۷۶۶
همیشه داماد
همیشه داماد
17,194
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,722
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,372
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,450
تدبیر
تدبیر
2,218
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,589
بی قراری
بی قراری
3,231
گره بر باد
گره بر باد
2,286
پاپوش
پاپوش
2,833
شب شکار
شب شکار
3,839
دونده
دونده
2,020
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,669
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,665
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,586
آخر خط
آخر خط
2,201
بازتاب
بازتاب
2,991
بازیگر
بازیگر
2,883
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,583
برج جهان
برج جهان
2,215
حقیقت
حقیقت
2,703
در تاریکی
در تاریکی
2,764
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,383
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,281
درنگ
درنگ
2,218
برج جهان
برج جهان
1,327
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,760
تسویه حساب
تسویه حساب
6,006
پژواک
پژواک
3,569
محدوده خطر
محدوده خطر
3,177
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,940
بر بال باد
بر بال باد
3,444
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,968
شلیک به خود
شلیک به خود
2,593
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,191
کسی بین ما
کسی بین ما
2,060
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,705
نذر
نذر
2,257
حاجت
حاجت
2,275
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,432
خواب گران
خواب گران
1,717
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,845
در کنار هم
در کنار هم
2,212
گوشی همراه
گوشی همراه
2,544
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,471
طعم زندگی
طعم زندگی
1,849
رهایی
رهایی
2,596
فریب
فریب
7,054
با من باش
با من باش
2,815
قلب مهربان
قلب مهربان
2,084
در میان جمع
در میان جمع
1,533
بهای ماندن
بهای ماندن
2,160
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,382
میزان
میزان
2,175
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,868
پیله
پیله
2,642
برگ آخر
برگ آخر
2,712
عاشق
عاشق
5,758
بزرگراه
بزرگراه
1,517
در برابر چشم
در برابر چشم
2,512
در میان جمع
در میان جمع
1,810
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,564
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,573
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,646
برگ آخر
برگ آخر
2,118
بزرگراه
بزرگراه
1,640
پاپوش
پاپوش
3,775
ثلث شب
ثلث شب
3,823
شب شکار
شب شکار
2,944
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,322
سقوط
سقوط
2,689
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,022
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,187
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,086
تدبیر
تدبیر
1,645
حلالم کن
حلالم کن
2,268
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,710
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,456
سکوت
سکوت
2,404
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,778
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,234
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,631
گودال
گودال
2,266
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,196
حاجت
حاجت
2,747
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,659
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,610
قلب شکسته
قلب شکسته
2,548
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,407
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,483
مقصر
مقصر
1,595
قلب شکسته
قلب شکسته
2,789
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,252
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,262
گودال
گودال
1,898
حلالم کن
حلالم کن
1,890
در میان جمع
در میان جمع
2,694
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,944
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,930
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,956
به آهستگی
به آهستگی
4,103
انعکاس
انعکاس
1,936
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,398
انعکاس
انعکاس
1,278
باغ انار
باغ انار
2,064
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,469
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,890
حلوای نقد
حلوای نقد
3,460
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,149
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,061
آخرخط
آخرخط
5,263
نقطه صفر
نقطه صفر
2,942
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,188
هنوز هستم
هنوز هستم
4,972
ندارها
ندارها
4,771
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,614
بار کج
بار کج
3,547
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,390
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,897
بومرنگ
بومرنگ
5,407
بازی
بازی
6,002
برداشت دوم
برداشت دوم
3,268
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,334
بهترین راه
بهترین راه
4,425
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,430
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,445
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,267
داستان واقعی
داستان واقعی
4,755
تنهایی
تنهایی
2,841
دعوت
دعوت
2,597
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,629
یک اشتباه
یک اشتباه
5,116
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,974
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,949
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,665
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,087
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,321
ندارها
ندارها
4,399
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,965
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,631
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,358
یک اشتباه
یک اشتباه
4,821
در میان جمع
در میان جمع
3,181
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,949
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,376
مکث
مکث
4,733
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,967
انعکاس
انعکاس
2,407
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,479
آخر خط
آخر خط
5,001
خواب صادق
خواب صادق
2,521
بهای ماندن
بهای ماندن
4,125
حاج خانم
حاج خانم
5,530
حاجت
حاجت
5,523
غفلت
غفلت
6,238
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,052
حاجت
حاجت
4,403
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,623
عاشق
عاشق
27,680
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,992
پیک عروس
پیک عروس
7,692
مکافات
مکافات
6,940
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,288
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,823
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,187
دروغ
دروغ
2,806
بهترین راه
بهترین راه
1,794