شب واقعه

۸۶۰

شبکه ۴
21 مهر ماه 1395
01:15
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۴۲
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۷۲
انتخاب تد
انتخاب تد
۷۱۶
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۵
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,294
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۸۴
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,920
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۵۶
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,709
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۴۸
دو حراف
دو حراف
1,468
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۵۲
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,720
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,257
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۹۲
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,411
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,281
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,598
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,488
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۶۴
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۶۱
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
۹۹۷
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۹۳
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۴۰
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,478
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,263
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,102
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۹۲۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
16,292
پیچ تند
پیچ تند
1,489
هنر
هنر
1,194
هویت
هویت
2,186
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
3,140
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,543
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,716
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
4,404
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,488
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,502
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
۴۱۷
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
۱۴۸
تئاتر پرده عجایب
تئاتر پرده عجایب
۲۵۳
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,366
استاد معمار
استاد معمار
۸۶۹
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۸۵
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۸۰۳
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,236
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۳۹
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۶۰
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,154
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۸۱
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۹۸
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۹۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۶۱۲
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۸۱۱
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,155
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۷۰۳
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۷۶
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۲۵
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۷۷
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۷۹
جان گابریل
جان گابریل
1,082
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۵۱
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,112
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۷۰
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,416
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,871
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,554
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۸۹
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۲۶
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۲۹
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۴۰
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۱۶
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۸۹
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,090
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۹۷
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۵۳
مسافر
مسافر
۶۳۹
بازرس کل
بازرس کل
1,945
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,822
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,680
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
2,075
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,545
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۶۰۸
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,800
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,454
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,434
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۶۰
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,511
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,479
تصادفی ها
تصادفی ها
1,434
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۹۰۰
شام آخر
شام آخر
6,525
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,106
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۵۹
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۶۳
شایعه
شایعه
۷۲۰
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۹۰۵
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۶۳
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۷۳
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,977
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۹۰۱
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۶۳
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۹۲۶
کلفت ها
کلفت ها
3,293
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
۹۹۹
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۵۲
خواستگاری
خواستگاری
۹۶۹
با جناق ها
با جناق ها
1,391
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۹۵
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,447
پرده عجایب
پرده عجایب
1,039
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۹۰۹
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۷۵
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۴۳
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۶۶
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۸۰۸
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۷۸
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,445
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۳۶
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۷۸
پرده عجایب
پرده عجایب
1,231
منبع موثق
منبع موثق
1,981
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,084
سکوت
سکوت
۶۸۸
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۳۸
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,333
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,054
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,225
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,561
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,759
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,198
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,265
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۷۱۹
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۴۱
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۶۷
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۶۱
شب
شب
۷۸۰
هنر
هنر
۷۷۱
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۸۱۹
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۸۱
کارمند
کارمند
۶۶۷
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,357
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۵
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۵۶
من و او
من و او
۶۹۶
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۷۰
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۳۵
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۹۸
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۹۲۴
ابله
ابله
1,235
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
1,071
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۶۵
باجناق ها
باجناق ها
1,641
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,225
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,212
خداحافظ
خداحافظ
۸۴۳
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
1,025
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,924
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,318
چراغ گاز
چراغ گاز
6,739
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,234
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۴۱
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۷۵
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,185
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,360
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
1,068
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,644
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۵۶
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۴۶
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۳۲
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۸۰
مردان دریا
مردان دریا
۸۴۴
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,094
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۸۰۱
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۶۱۲
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,185
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۸۱۷
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,244
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,058
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۵۱
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۸۰۸
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,865
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,156
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۸۹
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
1,066
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۵۵
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۹۰
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,776
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,487
زال و رودابه
زال و رودابه
1,160
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۹۸
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,187
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۵۳
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۳۱
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۹۸
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۶۰۴
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۴۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۷۳
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۳۵
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,434
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,695
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۲۹
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,476
قطار ارواح
قطار ارواح
1,224
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۸۱
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,372
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۳۹
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۸۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۹۲
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۵۹
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۷۹
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,769
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,890
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,360
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۷۶
آنوا
آنوا
۹۳۹
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۹۴
شهر ما
شهر ما
۶۲۵
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,268
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
2,022
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,498
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,096
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,421
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,066
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,498
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,311
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۹۰
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۸۳
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,574
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۴۱
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
۹۳۸
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۵۱
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۳۹
سکوت
سکوت
۶۳۷
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۸۱۹
خانه عروسک
خانه عروسک
2,441
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,446
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,095
شب روباه
شب روباه
1,426
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۹۵
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۶۷
قطار ارواح
قطار ارواح
1,044
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,521
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,356
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,162
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,587
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,049
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
1,023
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۶۸
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۵۲