در ظلمت شب

۷۵۵

شبکه ۴
20 مهر ماه 1395
01:15
شب واقعه
شب واقعه
۸۶۹
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۴۵
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۷۳
انتخاب تد
انتخاب تد
۷۱۷
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۸
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,298
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۸۸
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,926
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۵۹
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,717
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۴۹
دو حراف
دو حراف
1,507
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۵۴
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,725
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,282
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۹۵
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,421
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,301
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,607
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,493
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۶۵
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۶۵
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
۹۹۹
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۹۹
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۴۲
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,479
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,269
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,109
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۹۳۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
16,393
پیچ تند
پیچ تند
1,500
هنر
هنر
1,198
هویت
هویت
2,198
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
3,218
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,558
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,918
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
4,456
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,509
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,523
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
۴۵۱
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
۱۶۷
تئاتر پرده عجایب
تئاتر پرده عجایب
۲۹۴
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,371
استاد معمار
استاد معمار
۸۷۱
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۹۰
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۸۰۵
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,240
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۴۲
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۶۱
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,157
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۸۱
ایرانشهر
ایرانشهر
۷۰۲
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۹۴
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۶۱۴
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۸۱۴
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,160
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۷۰۷
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۷۷
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۲۷
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۸۳
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۸۲
جان گابریل
جان گابریل
1,085
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۵۳
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,117
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۷۳
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,428
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,875
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,557
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۸۹
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۲۷
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۲۹
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۴۱
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۱۸
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۹۰
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,095
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۹۸
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۵۵
مسافر
مسافر
۶۴۲
بازرس کل
بازرس کل
1,954
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,834
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,686
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
2,088
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,550
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۶۰۸
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,805
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,459
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,451
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۶۱
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,515
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,483
تصادفی ها
تصادفی ها
1,438
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۹۰۲
شام آخر
شام آخر
6,572
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,118
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۶۳
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۶۴
شایعه
شایعه
۷۲۱
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۹۰۹
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۶۴
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۷۴
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,987
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۹۰۷
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۶۵
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۹۲۷
کلفت ها
کلفت ها
3,302
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
1,000
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۵۳
خواستگاری
خواستگاری
۹۷۰
با جناق ها
با جناق ها
1,392
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۹۸
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,449
پرده عجایب
پرده عجایب
1,044
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۹۱۷
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۷۷
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۴۷
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۶۸
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۸۱۲
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۸۱
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,447
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۳۷
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۸۴
پرده عجایب
پرده عجایب
1,237
منبع موثق
منبع موثق
1,992
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,085
سکوت
سکوت
۶۹۱
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۴۰
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,342
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,057
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,226
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,568
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,766
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,201
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,272
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۷۲۴
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۴۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۶۸
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۶۴
شب
شب
۷۸۳
هنر
هنر
۷۷۳
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۸۲۰
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۸۵
کارمند
کارمند
۶۶۸
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,359
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۹
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۶۰
من و او
من و او
۶۹۶
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۷۱
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۴۴
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۹۹
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۹۳۰
ابله
ابله
1,241
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
1,076
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۶۷
باجناق ها
باجناق ها
1,646
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,226
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,213
خداحافظ
خداحافظ
۸۵۲
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
1,026
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,925
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,321
چراغ گاز
چراغ گاز
6,826
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,239
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۴۱
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۷۶
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,202
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,372
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
1,080
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,653
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۷۲
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۵۰
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۳۶
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۸۱
مردان دریا
مردان دریا
۸۴۵
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,097
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۸۰۵
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۶۱۲
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,187
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۸۱۸
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,250
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,060
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۵۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۸۱۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,899
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,167
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۹۳
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
1,068
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۵۶
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۹۲
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,781
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,492
زال و رودابه
زال و رودابه
1,163
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۷۰۰
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,187
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۵۵
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۳۲
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۷۰۱
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۶۰۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۴۹
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۷۵
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۳۶
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,441
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,705
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۳۱
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,512
قطار ارواح
قطار ارواح
1,230
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۸۲
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,375
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۴۱
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۸۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۹۳
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۷۱
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۸۲
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,781
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,911
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,369
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۷۶
آنوا
آنوا
۹۴۰
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۹۴
شهر ما
شهر ما
۶۲۶
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,269
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
2,063
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,518
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,142
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,432
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,070
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,505
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,314
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۹۷
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۸۸
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,588
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۷۳
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
1,023
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۵۷
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۴۱
سکوت
سکوت
۶۴۰
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۸۲۱
خانه عروسک
خانه عروسک
2,501
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,486
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,097
شب روباه
شب روباه
1,430
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۹۷
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۶۸
قطار ارواح
قطار ارواح
1,048
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,542
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,378
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,167
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,592
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,055
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
1,025
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۷۰
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷