بهترین راه

۱,۲۱۷

شبکه ۵
۲۰ مهر ماه ۱۳۹۵
۱۹:۵۰
سرانجام
سرانجام
۲,۶۴۱
جبران
جبران
۲,۰۶۶
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۵۰۰
بعد از تو
بعد از تو
۱,۳۹۵
نظرکرده
نظرکرده
۱,۶۱۳
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۶۸۰
کلاف محبت
کلاف محبت
۱,۹۶۲
خواب صادق
خواب صادق
۱,۲۸۰
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۲۷۷
جبران
جبران
۱,۹۷۳
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۴۵
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۵۸۶
دست شیطان
دست شیطان
۱,۹۵۷
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۵۶۷
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۴۰۰
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۶۰۱
بی قراری
بی قراری
۱,۵۳۱
تدبیر
تدبیر
۱,۱۶۷
دور باطل
دور باطل
۲,۶۵۳
حاجت
حاجت
۳,۲۴۷
سوگند
سوگند
۲,۴۱۶
بعد از تو
بعد از تو
۴,۰۵۰
آخرین پل
آخرین پل
۲,۷۵۳
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۷۵۶
سربازی
سربازی
۲,۸۷۶
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۲۲۲
نظر کرده
نظر کرده
۱,۷۶۵
سایه ها
سایه ها
۱,۵۰۷
بی قراری
بی قراری
۳,۵۳۵
بار کج
بار کج
۴,۱۵۹
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۶۱۳
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۶۹۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۲۴۰
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۵۰۶
سقوط
سقوط
۲,۵۸۸
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۶۵۲
گره بر باد
گره بر باد
۱,۴۷۲
بعد از تو
بعد از تو
۳,۵۶۴
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۱,۹۹۵
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۷۱۲
بازتاب
بازتاب
۱,۱۶۹
گره بر باد
گره بر باد
۱,۳۴۰
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۲۸۰
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۲۵۱
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۴۸۸
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۸۰۷
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۲۴۲
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۸۴۶
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۹۶۹
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۳۱۸
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۴۹۰
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۳,۹۰۴
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۱۸۶
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۴۱۰
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۹۶۲
تدبیر
تدبیر
۱,۴۴۳
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۲,۷۲۴
بی قراری
بی قراری
۲,۶۴۲
گره بر باد
گره بر باد
۱,۶۵۳
پاپوش
پاپوش
۲,۱۸۹
شب شکار
شب شکار
۳,۳۴۹
دونده
دونده
۱,۶۰۳
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۳۹۹
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱,۸۶۷
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۴۹
آخر خط
آخر خط
۱,۷۱۸
بازتاب
بازتاب
۲,۵۵۸
بازیگر
بازیگر
۱,۷۶۰
تقدیر
تقدیر
۱۳,۶۰۱
درنگ
درنگ
۱,۹۹۸
برج جهان
برج جهان
۱,۳۹۹
حقیقت
حقیقت
۱,۷۹۳
در تاریکی
در تاریکی
۱,۴۹۱
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۶۰۵
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۶۷۵
درنگ
درنگ
۱,۱۱۴
برج جهان
برج جهان
۱,۰۲۰
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۶۹۶
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۲۶۷
پژواک
پژواک
۲,۵۴۹
محدوده خطر
محدوده خطر
۱,۹۶۱
حرف مردم
حرف مردم
۳,۴۱۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۲۴۷
بر بال باد
بر بال باد
۲,۶۷۳
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۲,۹۹۲
شلیک به خود
شلیک به خود
۱,۸۴۵
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۷۱۱
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۵۶۵
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۱۷۴
نذر
نذر
۱,۴۲۸
حاجت
حاجت
۱,۹۴۳
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۳,۹۴۵
خواب گران
خواب گران
۱,۲۷۱
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۱,۹۹۲
در کنار هم
در کنار هم
۱,۶۱۶
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۷۱۴
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۲۶۰
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۴۳۹
رهایی
رهایی
۱,۶۳۰
فریب
فریب
۵,۲۵۷
با من باش
با من باش
۱,۹۸۸
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۵۲۳
در میان جمع
در میان جمع
۱,۱۴۸
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۶۶۸
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۵۵۲
میزان
میزان
۱,۵۰۳
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۸۴۵
پیله
پیله
۱,۹۴۱
برگ آخر
برگ آخر
۲,۱۹۷
عاشق
عاشق
۴,۴۰۸
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۲۲
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۵۵۱
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۳۳
تغییر
تغییر
۱,۶۱۰
مکث
مکث
۲,۱۸۲
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۰۸۸
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۴۸۷
برگ آخر
برگ آخر
۱,۷۶۳
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۲۶
پاپوش
پاپوش
۲,۹۳۲
ثلث شب
ثلث شب
۱,۹۳۶
شب شکار
شب شکار
۲,۰۷۶
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۲۴
سقوط
سقوط
۱,۸۲۸
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۴۸۰
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۴,۹۶۸
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۸۸
تدبیر
تدبیر
۱,۲۹۶
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۱۷
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۲۴۶
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۱,۹۸۷
سکوت
سکوت
۱,۶۶۸
آبرو
آبرو
۲,۸۳۵
مقصر
مقصر
۲,۰۸۲
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۴۸
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۶۷۱
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۳۵
راز موفقیت
راز موفقیت
۴,۹۷۳
گودال
گودال
۱,۷۵۱
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۱,۹۵۱
حاجت
حاجت
۲,۲۵۳
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۰۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۱۶۴
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۰۲۵
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۳۹
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۰۸۴
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۸۸۰
مقصر
مقصر
۱,۳۱۰
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۲۶
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۷۶۶
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۸۲۸
گودال
گودال
۱,۳۹۶
حلالم کن
حلالم کن
۱,۵۳۳
در میان جمع
در میان جمع
۲,۴۰۵
مکث
مکث
۱,۷۴۱
بزرگراه
بزرگراه
۱,۶۴۲
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۶۱۰
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۴۲۴
به آهستگی
به آهستگی
۳,۳۳۸
انعکاس
انعکاس
۱,۶۲۴
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۱۷
انعکاس
انعکاس
۱,۰۰۹
باغ انار
باغ انار
۱,۶۴۲
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۲۱۱
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۶۴۳
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۶۹۷
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۷۰۵
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۶۳۴
آخرخط
آخرخط
۲,۵۲۵
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۲۲۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۷۶۰
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۱۸۹
ندارها
ندارها
۴,۱۵۷
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۲۶
بار کج
بار کج
۳,۲۷۴
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۱۲
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۰۲
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۷۸۰
بومرنگ
بومرنگ
۴,۷۲۷
بازی
بازی
۴,۹۹۸
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۲۳
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۷۴۶
بهترین راه
بهترین راه
۳,۳۵۰
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۳۶
به آهستگی
به آهستگی
۲,۱۵۷
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۴۱۲
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۵۴
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۳۵
تنهایی
تنهایی
۲,۳۸۴
دعوت
دعوت
۲,۱۰۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۶۳
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۰۷۱
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۷۰۰
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۳۴۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۱۹۴
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۴۱
تدبیر
تدبیر
۲,۵۹۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۹۷۳
ندارها
ندارها
۳,۸۲۰
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۵۷
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۲۰۳
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۸۷۹
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۸۵
در میان جمع
در میان جمع
۲,۸۹۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۶۱۶
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۶۲۶
مکث
مکث
۴,۰۱۳
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۵۸۳
انعکاس
انعکاس
۲,۱۲۲
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۰۹۷
آخر خط
آخر خط
۴,۵۸۱
خواب صادق
خواب صادق
۲,۱۶۴
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۸۱۲
حاج خانم
حاج خانم
۴,۴۸۳
حاجت
حاجت
۵,۲۵۵
غفلت
غفلت
۴,۷۴۸
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۵۵۱
حاجت
حاجت
۴,۰۴۵
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۳۶
عاشق
عاشق
۲۲,۸۹۰
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۳۸۵
پیک عروس
پیک عروس
۶,۳۶۵
مکافات
مکافات
۶,۳۲۹
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۱۸۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۶۷۷
بازتاب
بازتاب
۲,۹۹۲
انعکاس
انعکاس
۱,۴۴۶
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۱۰۰
دروغ
دروغ
۱,۲۷۴