همین نزدیکی ها

2,180

شبکه ۵
18 مهر ماه 1395
23:00
دروغ
دروغ
2,802
بهترین راه
بهترین راه
1,795
سرانجام
سرانجام
5,199
جبران
جبران
3,922
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,250
بعد از تو
بعد از تو
1,871
نظرکرده
نظرکرده
2,566
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,721
کلاف محبت
کلاف محبت
3,109
خواب صادق
خواب صادق
1,674
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,905
جبران
جبران
2,884
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,606
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,175
فقط چند روز
فقط چند روز
2,872
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,072
بی قراری
بی قراری
1,866
تدبیر
تدبیر
2,570
دور باطل
دور باطل
3,809
حاجت
حاجت
4,211
سوگند
سوگند
3,233
بعد از تو
بعد از تو
6,148
آخرین پل
آخرین پل
3,603
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,353
سربازی
سربازی
4,935
در سراشیبی
در سراشیبی
3,729
نظر کرده
نظر کرده
2,834
سایه ها
سایه ها
2,198
بی قراری
بی قراری
6,414
بار کج
بار کج
5,879
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,426
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,462
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,154
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,175
سقوط
سقوط
4,426
در سراشیبی
در سراشیبی
2,751
گره بر باد
گره بر باد
2,250
بعد از تو
بعد از تو
5,798
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,993
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,557
بازتاب
بازتاب
1,548
گره بر باد
گره بر باد
2,316
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,027
در سراشیبی
در سراشیبی
1,658
آخرین قدر
آخرین قدر
4,100
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,357
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,401
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,516
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,644
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,097
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,916
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۷
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۸۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۲
گره بر باد
گره بر باد
۵۷۹
گره بر باد
گره بر باد
1,388
سایه ها
سایه ها
1,500
سایه ها
سایه ها
۴۳۵
دست شیطان
دست شیطان
1,017
باغ انار
باغ انار
۸۴۴
سقوط
سقوط
1,366
ثلث شب
ثلث شب
1,248
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,040
مکافات
مکافات
1,722
راز
راز
1,174
توبه
توبه
1,339
جبران
جبران
۹۸۷
نذر
نذر
1,058
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,076
رویای تلخ
رویای تلخ
۸۱۱
رویای تلخ
رویای تلخ
1,327
سقوط
سقوط
۸۷۳
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۲۴
سرانجام
سرانجام
۹۵۵
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۰۵
تهمت
تهمت
۵۰۹
دوراهی
دوراهی
۷۷۱
همیشه داماد
همیشه داماد
17,171
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,721
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,367
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,449
تدبیر
تدبیر
2,212
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,585
بی قراری
بی قراری
3,227
گره بر باد
گره بر باد
2,287
پاپوش
پاپوش
2,828
شب شکار
شب شکار
3,834
دونده
دونده
2,019
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,669
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,665
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,585
آخر خط
آخر خط
2,204
بازتاب
بازتاب
2,997
بازیگر
بازیگر
2,879
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,581
برج جهان
برج جهان
2,212
حقیقت
حقیقت
2,696
در تاریکی
در تاریکی
2,762
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,381
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,281
درنگ
درنگ
2,216
برج جهان
برج جهان
1,328
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,756
تسویه حساب
تسویه حساب
6,003
پژواک
پژواک
3,558
محدوده خطر
محدوده خطر
3,177
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,937
بر بال باد
بر بال باد
3,442
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,962
شلیک به خود
شلیک به خود
2,588
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,187
کسی بین ما
کسی بین ما
2,056
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,706
نذر
نذر
2,254
حاجت
حاجت
2,273
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,428
خواب گران
خواب گران
1,713
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,840
در کنار هم
در کنار هم
2,209
گوشی همراه
گوشی همراه
2,535
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,464
طعم زندگی
طعم زندگی
1,846
رهایی
رهایی
2,591
فریب
فریب
7,047
با من باش
با من باش
2,813
قلب مهربان
قلب مهربان
2,080
در میان جمع
در میان جمع
1,530
بهای ماندن
بهای ماندن
2,159
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,377
میزان
میزان
2,170
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,853
پیله
پیله
2,638
برگ آخر
برگ آخر
2,708
عاشق
عاشق
5,750
بزرگراه
بزرگراه
1,515
در برابر چشم
در برابر چشم
2,507
در میان جمع
در میان جمع
1,809
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,561
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,571
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,643
برگ آخر
برگ آخر
2,115
بزرگراه
بزرگراه
1,638
پاپوش
پاپوش
3,771
ثلث شب
ثلث شب
3,824
شب شکار
شب شکار
2,940
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,318
سقوط
سقوط
2,687
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,021
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,176
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,087
تدبیر
تدبیر
1,642
حلالم کن
حلالم کن
2,271
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,707
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,454
سکوت
سکوت
2,399
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,771
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,225
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,626
گودال
گودال
2,261
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,194
حاجت
حاجت
2,742
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,656
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,608
قلب شکسته
قلب شکسته
2,547
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,406
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,479
مقصر
مقصر
1,596
قلب شکسته
قلب شکسته
2,789
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,244
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,259
گودال
گودال
1,904
حلالم کن
حلالم کن
1,890
در میان جمع
در میان جمع
2,693
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,944
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,929
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,957
به آهستگی
به آهستگی
4,099
انعکاس
انعکاس
1,934
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,396
انعکاس
انعکاس
1,276
باغ انار
باغ انار
2,067
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,466
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,888
حلوای نقد
حلوای نقد
3,454
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,146
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,057
آخرخط
آخرخط
5,249
نقطه صفر
نقطه صفر
2,943
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,182
هنوز هستم
هنوز هستم
4,983
ندارها
ندارها
4,767
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,612
بار کج
بار کج
3,545
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,388
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,895
بومرنگ
بومرنگ
5,402
بازی
بازی
5,994
برداشت دوم
برداشت دوم
3,265
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,331
بهترین راه
بهترین راه
4,418
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,428
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,437
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,265
داستان واقعی
داستان واقعی
4,753
تنهایی
تنهایی
2,838
دعوت
دعوت
2,596
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,627
یک اشتباه
یک اشتباه
5,113
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,972
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,946
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,657
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,086
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,318
ندارها
ندارها
4,394
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,960
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,633
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,357
یک اشتباه
یک اشتباه
4,818
در میان جمع
در میان جمع
3,180
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,947
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,374
مکث
مکث
4,728
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,963
انعکاس
انعکاس
2,406
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,477
آخر خط
آخر خط
4,999
خواب صادق
خواب صادق
2,515
بهای ماندن
بهای ماندن
4,124
حاج خانم
حاج خانم
5,529
حاجت
حاجت
5,521
غفلت
غفلت
6,239
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,047
حاجت
حاجت
4,398
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,620
عاشق
عاشق
27,662
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,985
پیک عروس
پیک عروس
7,687
مکافات
مکافات
6,936
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,287
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,822