سایه ارواح - قسمت ۴

۸۷۳

شبکه ۴
18 مهر ماه 1395
01:30
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۶۳
شب واقعه
شب واقعه
۸۷۱
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۴۸
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۷۳
انتخاب تد
انتخاب تد
۷۱۸
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۶۰
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,300
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۸۸
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,935
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۶۱
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,740
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۵۳
دو حراف
دو حراف
1,538
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۵۶
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,729
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,287
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۹۷
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,436
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,331
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,616
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,497
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۶۵
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۶۵
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
1,005
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۸۰۲
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۴۳
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,490
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,276
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,116
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۹۳۶
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
16,603
پیچ تند
پیچ تند
1,504
هنر
هنر
1,202
هویت
هویت
2,214
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
3,274
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,865
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,960
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
4,498
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,524
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,550
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
۴۸۰
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
۱۸۹
تئاتر پرده عجایب
تئاتر پرده عجایب
۳۴۶
تئاتر تلویزیونی اقدام به قتل
تئاتر تلویزیونی اقدام به قتل
۹۶
تئاتر تلوزیونی آدم خوابش میگیره
تئاتر تلوزیونی آدم خوابش میگیره
۶۹
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,385
استاد معمار
استاد معمار
۸۷۸
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۹۵
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۸۱۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,262
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۴۶
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۶۶
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,159
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۸۳
ایرانشهر
ایرانشهر
۷۰۳
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۹۴
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۶۱۵
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۸۱۸
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,173
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۷۰۹
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۸۱
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۳۱
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۸۷
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۸۵
جان گابریل
جان گابریل
1,090
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۵۵
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,122
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۷۳
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,447
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,891
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,566
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۹۲
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۲۷
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۳۲
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۴۲
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۲۰
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۹۴
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,098
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۸۰۰
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۵۵
مسافر
مسافر
۶۴۳
بازرس کل
بازرس کل
1,967
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,850
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,691
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
2,100
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,558
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۶۰۸
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,817
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,466
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,474
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۶۶
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,526
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,489
تصادفی ها
تصادفی ها
1,444
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۹۰۴
شام آخر
شام آخر
6,614
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,127
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۶۸
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۶۷
شایعه
شایعه
۷۲۲
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۹۱۵
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۶۵
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۷۶
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,999
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۹۰۷
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۷۰
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۹۲۹
کلفت ها
کلفت ها
3,321
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
1,004
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۵۳
خواستگاری
خواستگاری
۹۷۴
با جناق ها
با جناق ها
1,392
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۹۰۰
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,451
پرده عجایب
پرده عجایب
1,052
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۹۲۵
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۸۶
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۵۳
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۷۲
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۸۱۴
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۸۸
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,449
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۳۸
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۸۶
پرده عجایب
پرده عجایب
1,242
منبع موثق
منبع موثق
2,025
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,094
سکوت
سکوت
۶۹۱
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۴۰
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,346
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,059
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,229
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,571
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,774
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,205
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,275
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۷۲۵
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۴۳
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۷۰
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۶۴
شب
شب
۷۸۴
هنر
هنر
۷۷۴
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۸۲۰
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۸۹
کارمند
کارمند
۶۷۱
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,361
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۶۴
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۶۲
من و او
من و او
۷۰۰
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۷۲
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۴۷
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۸۰۱
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۹۳۱
ابله
ابله
1,245
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
1,078
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۷۱
باجناق ها
باجناق ها
1,648
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,227
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,217
خداحافظ
خداحافظ
۸۵۴
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
1,026
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,929
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,323
چراغ گاز
چراغ گاز
6,892
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,246
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۴۲
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۷۹
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,228
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,380
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
1,086
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,661
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۷۴
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۵۵
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۳۹
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۸۳
مردان دریا
مردان دریا
۸۴۷
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,106
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۸۰۶
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۶۱۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,194
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۸۱۹
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,255
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,064
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۶۰
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۸۱۸
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,914
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,175
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۹۷
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
1,073
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۵۸
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۹۵
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,788
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,498
زال و رودابه
زال و رودابه
1,164
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۷۰۰
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,195
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۵۹
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۳۴
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۷۰۴
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۶۰۹
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۵۲
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۷۵
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۳۶
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,455
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,724
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۳۴
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,529
قطار ارواح
قطار ارواح
1,232
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۸۲
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,381
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۴۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۸۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۹۳
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۷۱
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۸۳
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,790
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,928
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,384
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۷۶
آنوا
آنوا
۹۴۲
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۹۴
شهر ما
شهر ما
۶۲۸
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,275
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
2,087
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,543
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,150
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,443
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,076
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,521
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,318
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
1,002
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
1,004
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,600
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۸۰
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
1,045
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۵۹
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۴۲
سکوت
سکوت
۶۴۰
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۸۲۲
خانه عروسک
خانه عروسک
2,520
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,501
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,102
شب روباه
شب روباه
1,438
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۷۰۴
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۷۳
قطار ارواح
قطار ارواح
1,051
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,552
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,389
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,176
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,604
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,059
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
1,029