تراکتورسازی _نفت تهران
تراکتورسازی _نفت تهران
۱,۴۷۲
سپاهان و تراکتورسازی
سپاهان و تراکتورسازی
۷۵۶
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۸۸۳
ماشین سازی - پرسپولیس
ماشین سازی - پرسپولیس
۷۷۶
سپاهان - گسترش فولاد
سپاهان - گسترش فولاد
۵۶۱
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۵۲۸
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
۷۲۱
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
۵۹۵
ماشین سازی - پدیده
ماشین سازی - پدیده
۵۵۰
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
۸۱۶
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
۷۴۷
تراکتور سازی-فولاد
تراکتور سازی-فولاد
۷۷۲
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
۵۶۹
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۴۴۳
ماشین سازی - استقلال خوزستان
ماشین سازی - استقلال خوزستان
۴۸۹
پدیده - گسترش فولاد
پدیده - گسترش فولاد
۴۷۶
تراکتورسازی - سایپا
تراکتورسازی - سایپا
۵۹۱
ماشین سازی - نفت
ماشین سازی - نفت
۵۳۰
تراکتور سازی - ذوب آهن
تراکتور سازی - ذوب آهن
۱,۰۹۱
پرسپولیس - تراکتورسازی
پرسپولیس - تراکتورسازی
۹۴۴
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۴۷۷
ماشین سازی - استقلال
ماشین سازی - استقلال
۶۵۹
گسترش فولاد-ذوب آهن
گسترش فولاد-ذوب آهن
۷۹۰
پرسپولیس - گسترش فولاد
پرسپولیس - گسترش فولاد
۶۱۱
پیکان - تراکتورسازی
پیکان - تراکتورسازی
۶۶۵
گسترش فولاد - ماشین سازی
گسترش فولاد - ماشین سازی
۶۶۹
تراکتور سازی - صنعت نفت
تراکتور سازی - صنعت نفت
۱,۱۱۶
ماشین سازی - فولاد خوزستان
ماشین سازی - فولاد خوزستان
۷۲۵
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
۶۷۲
ماشین سازی - سایپا
ماشین سازی - سایپا
۴۷۸