گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان(مهدی شیری)
گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان(مهدی شیری)
۱,۲۲۵
گل اول پیکان مقابل فولاد خوزستان(مهدی شیری)
گل اول پیکان مقابل فولاد خوزستان(مهدی شیری)
۹۲۶
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان(ایوب والی)
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان(ایوب والی)
۹۰۴
فولاد خوزستان _ پیکان
فولاد خوزستان _ پیکان
۷۲۴
نفت مسجد سلیمان و ملوان بندر انزلی
نفت مسجد سلیمان و ملوان بندر انزلی
۵۵۷
استقلال خوزستان و گسترش فولاد
استقلال خوزستان و گسترش فولاد
۵۹۸
گل سوم استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(حسن بیت سعید)
گل سوم استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(حسن بیت سعید)
۹۰۳
گل فولاد خوزستان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
گل فولاد خوزستان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
۷۳۸
گل دوم استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(آلویس یانگ)
گل دوم استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(آلویس یانگ)
۳۶۵
گل اول استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(مهدی مومنی)
گل اول استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(مهدی مومنی)
۵۲۱
فولاد خوزستان-استقلال خوزستان
فولاد خوزستان-استقلال خوزستان
۷۱۹
استقلال خوزستان با سایپا
استقلال خوزستان با سایپا
۵۰۷
صنعت نفت و سیاه جامگان
صنعت نفت و سیاه جامگان
۵۶۹
فولاد و سپاهان
فولاد و سپاهان
۵۵۲
استقلال خوزستان و سیاه جامگان
استقلال خوزستان و سیاه جامگان
۴۵۳
صنعت نفت _پیکان
صنعت نفت _پیکان
۹۴۷
صنعت نفت - پدیده مشهد
صنعت نفت - پدیده مشهد
۹۶۱
فولاد_گسترش فولاد
فولاد_گسترش فولاد
۶۸۶
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
۹۵۰
پدیده مشهد - فولاد خوزستان
پدیده مشهد - فولاد خوزستان
۷۴۱
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
۴۸۵
استقلال خوزستان-پدیده
استقلال خوزستان-پدیده
۶۹۹
سپاهان - صنعت نفت
سپاهان - صنعت نفت
۵۶۰
استقلال خوزستان با سپاهان
استقلال خوزستان با سپاهان
۵۰۸
تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان
تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان
۶۴۸
صنعت نفت آبادان و گسترش فولاد
صنعت نفت آبادان و گسترش فولاد
۵۰۶
استقلال خوزستان با صبای قم
استقلال خوزستان با صبای قم
۴۷۶
سیاه جامگان - صنعت نفت
سیاه جامگان - صنعت نفت
۷۲۱
فولاد - نفت تهران
فولاد - نفت تهران
۱,۲۰۹
فولاد خوزستان - استقلال
فولاد خوزستان - استقلال
۱,۱۲۳