آغاز تلخ
آغاز تلخ
7,904
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,234
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
4,451
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
6,504
آسان ترين راه
آسان ترين راه
3,666
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
7,031
هشدار
هشدار
4,463
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
5,894
دست شیطان
دست شیطان
8,720
پژواک
پژواک
6,281
مکافات
مکافات
8,404
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
5,042
گره بر باد
گره بر باد
5,001
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
5,749
کپی برابر اصل
کپی برابر اصل
9,242
زنگها
زنگها
2,612
بار کچ
بار کچ
4,234
تنها برای یک شب
تنها برای یک شب
12,776
آخرین پل
آخرین پل
3,121
آخرین پل
آخرین پل
2,640
آفتاب امید
آفتاب امید
2,156
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,763
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,283
نبش قلب
نبش قلب
3,354
سقوط
سقوط
4,871
بازیگر
بازیگر
3,952
داوری
داوری
6,274
تاوان خوبی
تاوان خوبی
4,944
پاپوش
پاپوش
4,988
در تاریکی
در تاریکی
2,185
توبه
توبه
4,836
قسمت ۱
قسمت ۱
8,217
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
7,699
بعضی رویاها
بعضی رویاها
6,403
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
5,274
شوخی
شوخی
7,162
توبه
توبه
4,088
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,555
داستانی دیگر
داستانی دیگر
2,186
برج جهان
برج جهان
2,627
خوابگرد
خوابگرد
3,051
شورش
شورش
2,426
هیئت دار
هیئت دار
2,775
تدبیر
تدبیر
2,115
تهمت
تهمت
22,747
بی قراری
بی قراری
3,829
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
2,944
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
2,963
درنگ
درنگ
2,409
دروغ
دروغ
3,169
مسافر کربلا
مسافر کربلا
2,531
برای زندگی معمول
برای زندگی معمول
2,162
غزلی که شیطان به نام من سرود
غزلی که شیطان به نام من سرود
10,742
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,367
همنوعت را دوست دارم
همنوعت را دوست دارم
3,420
بهترین راه
بهترین راه
4,802
تغییر
تغییر
4,185
جبران
جبران
8,611
6,598
دوراهی
دوراهی
8,433
تدبیر
تدبیر
2,909
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,317