بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,467
راز
راز
5,225
آغاز تلخ
آغاز تلخ
8,243
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,302
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
4,701
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
6,611
آسان ترين راه
آسان ترين راه
3,783
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
7,245
هشدار
هشدار
4,606
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
6,051
دست شیطان
دست شیطان
9,015
پژواک
پژواک
6,402
مکافات
مکافات
8,676
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
5,153
گره بر باد
گره بر باد
5,116
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
5,902
کپی برابر اصل
کپی برابر اصل
9,365
زنگها
زنگها
2,704
بار کچ
بار کچ
4,326
تنها برای یک شب
تنها برای یک شب
13,442
آخرین پل
آخرین پل
3,153
آخرین پل
آخرین پل
2,684
آفتاب امید
آفتاب امید
2,290
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,811
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,510
نبش قلب
نبش قلب
3,462
سقوط
سقوط
5,043
بازیگر
بازیگر
4,184
داوری
داوری
6,535
تاوان خوبی
تاوان خوبی
5,152
پاپوش
پاپوش
5,272
در تاریکی
در تاریکی
2,408
توبه
توبه
4,951
قسمت ۱
قسمت ۱
8,429
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
7,902
بعضی رویاها
بعضی رویاها
6,553
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
5,436
شوخی
شوخی
7,388
توبه
توبه
4,169
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,555
داستانی دیگر
داستانی دیگر
2,186
برج جهان
برج جهان
2,739
خوابگرد
خوابگرد
3,150
شورش
شورش
2,508
هیئت دار
هیئت دار
2,883
تدبیر
تدبیر
2,173
تهمت
تهمت
23,149
بی قراری
بی قراری
3,923
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,011
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
2,963
درنگ
درنگ
2,503
دروغ
دروغ
3,299
مسافر کربلا
مسافر کربلا
2,591
برای زندگی معمول
برای زندگی معمول
2,162
غزلی که شیطان به نام من سرود
غزلی که شیطان به نام من سرود
10,947
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,418
همنوعت را دوست دارم
همنوعت را دوست دارم
3,498
بهترین راه
بهترین راه
4,969
تغییر
تغییر
4,262
جبران
جبران
8,866
6,820
دوراهی
دوراهی
8,652