تدبیر
تدبیر
2,970
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,412
راز
راز
5,185
آغاز تلخ
آغاز تلخ
8,182
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,289
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
4,671
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
6,600
آسان ترين راه
آسان ترين راه
3,757
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
7,196
هشدار
هشدار
4,569
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
6,030
دست شیطان
دست شیطان
8,960
پژواک
پژواک
6,366
مکافات
مکافات
8,624
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
5,128
گره بر باد
گره بر باد
5,100
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
5,873
کپی برابر اصل
کپی برابر اصل
9,352
زنگها
زنگها
2,684
بار کچ
بار کچ
4,309
تنها برای یک شب
تنها برای یک شب
13,338
آخرین پل
آخرین پل
3,145
آخرین پل
آخرین پل
2,674
آفتاب امید
آفتاب امید
2,265
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,804
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,432
نبش قلب
نبش قلب
3,446
سقوط
سقوط
5,009
بازیگر
بازیگر
4,135
داوری
داوری
6,482
تاوان خوبی
تاوان خوبی
5,107
پاپوش
پاپوش
5,217
در تاریکی
در تاریکی
2,352
توبه
توبه
4,928
قسمت ۱
قسمت ۱
8,396
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
7,877
بعضی رویاها
بعضی رویاها
6,530
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
5,412
شوخی
شوخی
7,338
توبه
توبه
4,153
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,555
داستانی دیگر
داستانی دیگر
2,186
برج جهان
برج جهان
2,721
خوابگرد
خوابگرد
3,135
شورش
شورش
2,491
هیئت دار
هیئت دار
2,868
تدبیر
تدبیر
2,158
تهمت
تهمت
23,057
بی قراری
بی قراری
3,905
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,006
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
2,963
درنگ
درنگ
2,495
دروغ
دروغ
3,270
مسافر کربلا
مسافر کربلا
2,585
برای زندگی معمول
برای زندگی معمول
2,162
غزلی که شیطان به نام من سرود
غزلی که شیطان به نام من سرود
10,901
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,413
همنوعت را دوست دارم
همنوعت را دوست دارم
3,484
بهترین راه
بهترین راه
4,941
تغییر
تغییر
4,243
جبران
جبران
8,818
6,773