تراکتورسازی _نفت تهران
تراکتورسازی _نفت تهران
۱,۱۴۷
سپاهان و تراکتورسازی
سپاهان و تراکتورسازی
۴۶۱
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۶۲۳
ماشین سازی - پرسپولیس
ماشین سازی - پرسپولیس
۴۸۳
سپاهان - گسترش فولاد
سپاهان - گسترش فولاد
۳۳۴
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۳۰۸
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
۴۹۶
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
۳۸۷
ماشین سازی - پدیده
ماشین سازی - پدیده
۳۲۹
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
۶۱۴
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
۵۱۱
تراکتور سازی-فولاد
تراکتور سازی-فولاد
۵۲۸
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
۳۵۱
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۲۴۵
ماشین سازی - استقلال خوزستان
ماشین سازی - استقلال خوزستان
۲۶۶
پدیده - گسترش فولاد
پدیده - گسترش فولاد
۲۷۵
تراکتورسازی - سایپا
تراکتورسازی - سایپا
۴۱۴
ماشین سازی - نفت
ماشین سازی - نفت
۳۲۱
تراکتور سازی - ذوب آهن
تراکتور سازی - ذوب آهن
۸۵۹
پرسپولیس - تراکتورسازی
پرسپولیس - تراکتورسازی
۶۷۳
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۲۵۹
ماشین سازی - استقلال
ماشین سازی - استقلال
۴۰۲
گسترش فولاد-ذوب آهن
گسترش فولاد-ذوب آهن
۵۱۰
پرسپولیس - گسترش فولاد
پرسپولیس - گسترش فولاد
۳۴۳
پیکان - تراکتورسازی
پیکان - تراکتورسازی
۴۵۶
گسترش فولاد - ماشین سازی
گسترش فولاد - ماشین سازی
۴۸۰
تراکتور سازی - صنعت نفت
تراکتور سازی - صنعت نفت
۷۴۲
ماشین سازی - فولاد خوزستان
ماشین سازی - فولاد خوزستان
۵۰۳
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
۴۸۱
ماشین سازی - سایپا
ماشین سازی - سایپا
۲۶۲