سخن چینی


شبکه آموزش
9 تیر ماه 1395
09:23
احترام-۱
احترام-۱
429
سازگاری با مردم
سازگاری با مردم
417
تکبر
تکبر
298
حسد
حسد
351
مغضوب ترین خلق
مغضوب ترین خلق
277
سوء ظن
سوء ظن
404
انجام کار در همان روز
انجام کار در همان روز
79
دروغگویی و دورویی
دروغگویی و دورویی
420
وفای به عهد
وفای به عهد
130
نیکی به پدران
نیکی به پدران
371
پاداش کارهای خیر و نیک
پاداش کارهای خیر و نیک
403
شکم پرستی
شکم پرستی
156
قناعت
قناعت
341
پیوستگی با خویشاوندان
پیوستگی با خویشاوندان
358
رفع گرفتاری از مومن
رفع گرفتاری از مومن
387
تعدی و ناسپاسی پدر و مادر
تعدی و ناسپاسی پدر و مادر
303
غصب مال مسلمان
غصب مال مسلمان
394
گمان بد
گمان بد
435
ربا
ربا
385
گواهی برای خدا
گواهی برای خدا
207
احسان به والدین
احسان به والدین
462
گمان های بد
گمان های بد
194
صدقات
صدقات
373
صله ارحام
صله ارحام
152
پیشگیری از مرزهای خاموش
پیشگیری از مرزهای خاموش
405
برطرف کردن گرفتاری مومن
برطرف کردن گرفتاری مومن
431
نوروز و حال و هوای دانش آموزان
نوروز و حال و هوای دانش آموزان
454
انفاق
انفاق
405
بدزبانی
بدزبانی
428
انجام کار هر روز در همان روز
انجام کار هر روز در همان روز
496
صبر
صبر
486
انصاف در قضاوت
انصاف در قضاوت
454
بیکاری،پرخوابی و شکم پرستی
بیکاری،پرخوابی و شکم پرستی
515
نیکی به پدر
نیکی به پدر
478
وفای به عهد
وفای به عهد
441
انفاق
انفاق
470
برطرف کردن اندوه  مسلمانان
برطرف کردن اندوه مسلمانان
446
عدالت در قضاوت
عدالت در قضاوت
493
اکرام سالمندان
اکرام سالمندان
548
قناعت
قناعت
539
تعدی و ناسپاسی پدر و مادر
تعدی و ناسپاسی پدر و مادر
826
رفع گرفتاری مومنین
رفع گرفتاری مومنین
408
میانه روی
میانه روی
464
قضا و دعا
قضا و دعا
430
میانه روی
میانه روی
670
کمال بی نیازی
کمال بی نیازی
496
سازگاری با مردم
سازگاری با مردم
612
تکبر
تکبر
397
حسد
حسد
339
کار هر روز رو در همان روز انجام دادن
کار هر روز رو در همان روز انجام دادن
469
بدزبانی
بدزبانی
365
سوء ظن
سوء ظن
417
کمال بی نیازی
کمال بی نیازی
476
کمک کردن
کمک کردن
404
انفاق
انفاق
373
علم و تقوا
علم و تقوا
372
دروغگویی و دورویی
دروغگویی و دورویی
494
صبر
صبر
460
برطرف کردن اندوه مسلمان
برطرف کردن اندوه مسلمان
507
نیکی به پدر
نیکی به پدر
451
وفای به عهد
وفای به عهد
481
قناعت
قناعت
362
سخن چینی
سخن چینی
506
رفع گرفتاری مومن
رفع گرفتاری مومن
588
رسیدگی به خانواده
رسیدگی به خانواده
214
میانه روی در خرج
میانه روی در خرج
442
دعا و نیکوکاری
دعا و نیکوکاری
521
احترام به سالمندان
احترام به سالمندان
556
میانه روی در خرج
میانه روی در خرج
436
احترام به سالمندان
احترام به سالمندان
388
سخن چینی و عیب جویی
سخن چینی و عیب جویی
707
سازگاری با مردم
سازگاری با مردم
382
تکبر
تکبر
346
حسد
حسد
354
الفت و مهربانی
الفت و مهربانی
121
بدزبانی
بدزبانی
353
سوءظن
سوءظن
361
یاری و کمک
یاری و کمک
416
بی نیازی
بی نیازی
430
شکم پرستی-پرخوابی-بیکاری
شکم پرستی-پرخوابی-بیکاری
530
خویشتنداری
خویشتنداری
576
دروغگویی و دورویی
دروغگویی و دورویی
660
از بین بردن اندوه مسلمان
از بین بردن اندوه مسلمان
398
انفاق
انفاق
447
صبر
صبر
518
پاداش کارهای نیک
پاداش کارهای نیک
412
نیکی به پدر
نیکی به پدر
481
سخن چینی
سخن چینی
247
قناعت
قناعت
352