قسمت ۳۹ - مجسمه مومی


شبکه نمایش
6 تیر ماه 1395
22:31
قسمت ۴۰ - صندلی اعتراف
قسمت ۴۰ - صندلی اعتراف
1,627
قسمت ۴۱ - گفتگو بر سر یک جنازه
قسمت ۴۱ - گفتگو بر سر یک جنازه
1,011
قسمت ۴۲ - تمرین
قسمت ۴۲ - تمرین
1,751
قسمت ۴۳ -بسته سفارشی
قسمت ۴۳ -بسته سفارشی
1,102
قسمت ۴۴ - راننده بی ملاحظه
قسمت ۴۴ - راننده بی ملاحظه
1,313
قسمت ۴۵ - ساعت کوکو
قسمت ۴۵ - ساعت کوکو
825
قسمت ۴۶ - بی خوابی
قسمت ۴۶ - بی خوابی
1,600
قسمت ۴۷ - کشوی خاک گرفته
قسمت ۴۷ - کشوی خاک گرفته
1,563
قسمت ۴۸ - امنیت شاهد
قسمت ۴۸ - امنیت شاهد
1,259
قسمت ۴۹ ـ بعد از چهل کارآگاه
قسمت ۴۹ ـ بعد از چهل کارآگاه
1,647
قسمت ۵۰ - سلول ۲۲۷
قسمت ۵۰ - سلول ۲۲۷
1,691
قسمت ۵۱ - مه نزدیک می شود
قسمت ۵۱ - مه نزدیک می شود
1,463
قسمت ۵۲ - جایزه یابنده
قسمت ۵۲ - جایزه یابنده
1,990
قسمت ۵۳ - خانه مناسب
قسمت ۵۳ - خانه مناسب
1,392
قسمت ۵۴ - جرم بی عیب و نقص
قسمت ۵۴ - جرم بی عیب و نقص
1,334
قسمت ۵۵ - قلبی از طلا
قسمت ۵۵ - قلبی از طلا
1,417
قسمت ۵۶ - اعداد مرگ
قسمت ۵۶ - اعداد مرگ
1,547
قسمت ۵۷ - فصل جشن
قسمت ۵۷ - فصل جشن
1,460
قسمت ۵۸ - گربه خانم پیزلی
قسمت ۵۸ - گربه خانم پیزلی
1,455
قسمت ۵۹ - بهای خویشاوندی
قسمت ۵۹ - بهای خویشاوندی
1,323
قسمت ۶۰ - آدم لوده
قسمت ۶۰ - آدم لوده
1,289
قسمت ۶۱ - پیشخدمت مهربان
قسمت ۶۱ - پیشخدمت مهربان
1,692
قسمت ۶۲ ـ وسط حرفم نپر
قسمت ۶۲ ـ وسط حرفم نپر
1,570
قسمت ۶۳ - راز آقای بلانچارد
قسمت ۶۳ - راز آقای بلانچارد
1,219
قسمت ۶۴ - گوش کنید ،گوش کنید
قسمت ۶۴ - گوش کنید ،گوش کنید
1,250
قسمت ۶۵ - شب محاکمه
قسمت ۶۵ - شب محاکمه
1,414
قسمت ۶۶ - روزی روزگاری پیرزنی
قسمت ۶۶ - روزی روزگاری پیرزنی
1,831
قسمت ۶۷ - عنصر پنهان
قسمت ۶۷ - عنصر پنهان
1,449
قسمت ۶۸ - با محبت بکش
قسمت ۶۸ - با محبت بکش
1,509
قسمت ۶۹ -  قتل فی البداهه
قسمت ۶۹ - قتل فی البداهه
1,799
قسمت ۷۰ - پیشگویی پستی
قسمت ۷۰ - پیشگویی پستی
1,764
قسمت ۷۱ - و بیابان هم به گل خواهد نشست
قسمت ۷۱ - و بیابان هم به گل خواهد نشست
1,747
قسمت ۷۲ - خط مشترک
قسمت ۷۲ - خط مشترک
1,646
قسمت ۷۳ - شیوه بلسینگتون
قسمت ۷۳ - شیوه بلسینگتون
1,714
قسمت ۷۴ ـ روز شلیک گلوله
قسمت ۷۴ ـ روز شلیک گلوله
2,489
قسمت ۷۵ - غذای مخصوص
قسمت ۷۵ - غذای مخصوص
3,929
زمان پخش : به زودی از شبکه نمایش
زمان پخش : به زودی از شبکه نمایش
1,905
زمان پخش : از ۲۶ اردیبهشت هر شب ساعت ۲۲:۳۰
زمان پخش : از ۲۶ اردیبهشت هر شب ساعت ۲۲:۳۰
1,016
قسمت ۱ - انتقام
قسمت ۱ - انتقام
6,077
قسمت ۲ - دلهره
قسمت ۲ - دلهره
4,541
قسمت ۳ - تهدید تو خالی
قسمت ۳ - تهدید تو خالی
1,997
قسمت ۴ - زنده برنگرد
قسمت ۴ - زنده برنگرد
2,026
قسمت ۵ - ناپدید شدن
قسمت ۵ - ناپدید شدن
1,776
قسمت ۶ - فروپاشی
قسمت ۶ - فروپاشی
2,359
قسمت ۷ -دست نیافتنی
قسمت ۷ -دست نیافتنی
1,751
قسمت ۸ - گلدان چینی
قسمت ۸ - گلدان چینی
1,803
قسمت ۹ ـ گلوله ای برای بالدوین
قسمت ۹ ـ گلوله ای برای بالدوین
2,284
قسمت ۱۰ - مجوز برای عبور
قسمت ۱۰ - مجوز برای عبور
1,442
قسمت ۱۱ -در جستجوی مرگ
قسمت ۱۱ -در جستجوی مرگ
1,847
قسمت ۱۲ -خواهر بزرگتر
قسمت ۱۲ -خواهر بزرگتر
2,097
قسمت ۱۳ - بازگشت برای سال نو
قسمت ۱۳ - بازگشت برای سال نو
2,409
قسمت ۱۴ - قتل بی نقص
قسمت ۱۴ - قتل بی نقص
1,854
قسمت ۱۵ ـ آگهی استخدام
قسمت ۱۵ ـ آگهی استخدام
2,272
قسمت ۱۶ -  آقای اپلبی
قسمت ۱۶ - آقای اپلبی
2,192
قسمت ۱۷ - چاپلوس
قسمت ۱۷ - چاپلوس
1,413
قسمت ۱۸ - شنبه نمناک
قسمت ۱۸ - شنبه نمناک
1,598
قسمت ۱۹ - توبی
قسمت ۱۹ - توبی
1,551
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
1,027
قسمت ۲۱ - گلدان چینی
قسمت ۲۱ - گلدان چینی
768
قسمت ۲۲ - جاناتان
قسمت ۲۲ - جاناتان
1,544
قسمت ۲۳ - باغ رز
قسمت ۲۳ - باغ رز
1,016
قسمت ۲۴ - به زنجیر کشیده شده
قسمت ۲۴ - به زنجیر کشیده شده
1,755
قسمت ۲۵ - نمره ۲۲
قسمت ۲۵ - نمره ۲۲
1,354
قسمت ۲۶ - پایان تابستان سرخپوستی
قسمت ۲۶ - پایان تابستان سرخپوستی
1,881
قسمت ۲۷ ـ گامی دیگر مانده
قسمت ۲۷ ـ گامی دیگر مانده
1,532
قسمت ۲۸ - دستان آقای آترمول
قسمت ۲۸ - دستان آقای آترمول
915
قسمت ۲۹ - کپسول زمانی وارلاک غربی
قسمت ۲۹ - کپسول زمانی وارلاک غربی
915
قسمت ۳۰ - پدر و پسر
قسمت ۳۰ - پدر و پسر
1,556
قسمت ۳۱  - ویمز فناناپذیر
قسمت ۳۱ - ویمز فناناپذیر
1,414
قسمت ۳۲ - مردم خطرناک
قسمت ۳۲ - مردم خطرناک
1,663
قسمت ۳۳ - زهر
قسمت ۳۳ - زهر
2,616
قسمت ۳۵ - شش نفر بدون موسیقی
قسمت ۳۵ - شش نفر بدون موسیقی
701
قسمت ۳۶ - یک مساله شخصی
قسمت ۳۶ - یک مساله شخصی
838
قسمت ۳۷ - گردنبند الماس
قسمت ۳۷ - گردنبند الماس
1,570
قسمت ۳۸ - خسیس خسیسه
قسمت ۳۸ - خسیس خسیسه
1,014