مکافات


شبکه ۵
17 خرداد ماه 1395
23:03
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,865
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,092
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,779
دروغ
دروغ
3,540
بهترین راه
بهترین راه
2,431
سرانجام
سرانجام
6,487
جبران
جبران
4,616
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,629
بعد از تو
بعد از تو
2,194
نظرکرده
نظرکرده
3,047
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,194
کلاف محبت
کلاف محبت
3,552
خواب صادق
خواب صادق
1,973
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,537
جبران
جبران
3,202
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,075
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,902
فقط چند روز
فقط چند روز
3,370
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,338
بی قراری
بی قراری
2,133
تدبیر
تدبیر
2,952
دور باطل
دور باطل
4,546
حاجت
حاجت
4,591
سوگند
سوگند
3,745
بعد از تو
بعد از تو
7,037
آخرین پل
آخرین پل
3,930
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,592
سربازی
سربازی
5,699
در سراشیبی
در سراشیبی
4,052
نظر کرده
نظر کرده
3,269
سایه ها
سایه ها
2,555
بی قراری
بی قراری
7,529
بار کج
بار کج
6,854
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,837
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,696
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,807
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,475
سقوط
سقوط
4,984
در سراشیبی
در سراشیبی
3,985
گره بر باد
گره بر باد
2,534
بعد از تو
بعد از تو
6,883
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,471
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,901
بازتاب
بازتاب
1,757
گره بر باد
گره بر باد
2,611
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,438
در سراشیبی
در سراشیبی
1,878
آخرین قدر
آخرین قدر
5,032
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,666
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
3,162
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,778
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,875
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,356
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,340
خواب صادق
خواب صادق
868
ماه در مرداب
ماه در مرداب
891
دور و نزدیک
دور و نزدیک
667
گره بر باد
گره بر باد
755
گره بر باد
گره بر باد
1,691
سایه ها
سایه ها
2,050
سایه ها
سایه ها
550
دست شیطان
دست شیطان
1,352
باغ انار
باغ انار
1,122
سقوط
سقوط
1,525
ثلث شب
ثلث شب
1,489
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,347
مکافات
مکافات
2,055
راز
راز
1,571
توبه
توبه
2,195
جبران
جبران
1,327
نذر
نذر
1,390
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,581
رویای تلخ
رویای تلخ
1,241
رویای تلخ
رویای تلخ
1,891
سقوط
سقوط
1,381
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,891
سرانجام
سرانجام
1,496
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
760
تهمت
تهمت
1,205
دوراهی
دوراهی
1,533
همیشه داماد
همیشه داماد
21,987
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,136
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,865
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,882
تدبیر
تدبیر
2,524
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,081
بی قراری
بی قراری
3,499
گره بر باد
گره بر باد
2,508
پاپوش
پاپوش
3,056
شب شکار
شب شکار
4,142
دونده
دونده
2,298
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,012
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,053
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,721
آخر خط
آخر خط
2,455
بازتاب
بازتاب
3,294
بازیگر
بازیگر
3,414
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,801
برج جهان
برج جهان
2,675
حقیقت
حقیقت
3,044
در تاریکی
در تاریکی
3,334
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,771
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,551
درنگ
درنگ
2,575
برج جهان
برج جهان
1,446
توبه
توبه
1,576
راز
راز
6,443
تسویه حساب
تسویه حساب
6,883
پژواک
پژواک
3,919
محدوده خطر
محدوده خطر
3,837
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,232
بر بال باد
بر بال باد
3,872
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,356
شلیک به خود
شلیک به خود
3,063
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,479
کسی بین ما
کسی بین ما
2,355
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,037
نذر
نذر
2,525
حاجت
حاجت
2,366
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,177
خواب گران
خواب گران
2,007
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,287
در کنار هم
در کنار هم
2,624
گوشی همراه
گوشی همراه
2,970
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,092
طعم زندگی
طعم زندگی
2,105
رهایی
رهایی
3,042
فریب
فریب
7,656
با من باش
با من باش
3,116
قلب مهربان
قلب مهربان
2,395
در میان جمع
در میان جمع
1,694
بهای ماندن
بهای ماندن
2,348
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,763
میزان
میزان
2,598
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,280
پیله
پیله
2,943
برگ آخر
برگ آخر
3,005
عاشق
عاشق
6,287
بزرگراه
بزرگراه
1,692
در برابر چشم
در برابر چشم
2,835
در میان جمع
در میان جمع
2,010
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,746
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,775
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,310
برگ آخر
برگ آخر
2,326
بزرگراه
بزرگراه
1,722
پاپوش
پاپوش
4,015
ثلث شب
ثلث شب
4,218
شب شکار
شب شکار
3,265
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,471
سقوط
سقوط
2,878
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,272
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,765
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,320
تدبیر
تدبیر
1,764
حلالم کن
حلالم کن
2,429
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,951
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,718
سکوت
سکوت
2,757
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,003
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,975
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
7,446
گودال
گودال
3,150
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,423
حاجت
حاجت
2,911
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,867
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,806
قلب شکسته
قلب شکسته
2,689
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,525
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,839
مقصر
مقصر
1,889
قلب شکسته
قلب شکسته
3,059
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,542
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,507
گودال
گودال
3,745
حلالم کن
حلالم کن
2,116
در میان جمع
در میان جمع
2,940
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,154
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,201
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,235
به آهستگی
به آهستگی
4,507
انعکاس
انعکاس
2,128
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,826
انعکاس
انعکاس
1,446
باغ انار
باغ انار
2,313
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,629
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,021
حلوای نقد
حلوای نقد
3,835
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,403
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,255
آخرخط
آخرخط
7,092
نقطه صفر
نقطه صفر
3,368
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,395
هنوز هستم
هنوز هستم
5,710
ندارها
ندارها
5,054
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,901
بار کج
بار کج
3,798
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,630
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,504
بومرنگ
بومرنگ
5,893
بازی
بازی
6,597
برداشت دوم
برداشت دوم
3,658
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,638
بهترین راه
بهترین راه
4,918
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,576
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,047
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,420
داستان واقعی
داستان واقعی
5,062
تنهایی
تنهایی
3,181
دعوت
دعوت
2,812
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,119
یک اشتباه
یک اشتباه
5,485
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,108
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,324
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,815
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,267
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,472
ندارها
ندارها
4,795
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,277
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,986
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,664
یک اشتباه
یک اشتباه
5,145
در میان جمع
در میان جمع
3,288
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,084
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,728
مکث
مکث
5,303
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,187
انعکاس
انعکاس
2,536
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,665
آخر خط
آخر خط
5,286
خواب صادق
خواب صادق
2,694
بهای ماندن
بهای ماندن
4,322
حاج خانم
حاج خانم
6,050
حاجت
حاجت
5,699
غفلت
غفلت
7,047
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,301
حاجت
حاجت
4,698
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,864
عاشق
عاشق
29,839
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,337
پیک عروس
پیک عروس
8,164