پیک عروس

7,776

شبکه ۵
16 خرداد ماه 1395
23:09
مکافات
مکافات
6,979
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,366
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,850
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,404
دروغ
دروغ
2,945
بهترین راه
بهترین راه
1,875
سرانجام
سرانجام
5,558
جبران
جبران
4,088
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,330
بعد از تو
بعد از تو
1,897
نظرکرده
نظرکرده
2,688
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,816
کلاف محبت
کلاف محبت
3,229
خواب صادق
خواب صادق
1,707
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,066
جبران
جبران
2,929
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,672
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,327
فقط چند روز
فقط چند روز
2,983
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,128
بی قراری
بی قراری
1,888
تدبیر
تدبیر
2,627
دور باطل
دور باطل
3,894
حاجت
حاجت
4,258
سوگند
سوگند
3,326
بعد از تو
بعد از تو
6,450
آخرین پل
آخرین پل
3,667
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,394
سربازی
سربازی
5,191
در سراشیبی
در سراشیبی
3,765
نظر کرده
نظر کرده
2,896
سایه ها
سایه ها
2,236
بی قراری
بی قراری
6,749
بار کج
بار کج
6,089
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,496
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,515
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,360
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,251
سقوط
سقوط
4,575
در سراشیبی
در سراشیبی
3,169
گره بر باد
گره بر باد
2,317
بعد از تو
بعد از تو
6,133
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,117
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,649
بازتاب
بازتاب
1,586
گره بر باد
گره بر باد
2,365
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,127
در سراشیبی
در سراشیبی
1,688
آخرین قدر
آخرین قدر
4,376
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,393
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,521
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,560
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,693
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,179
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,060
خواب صادق
خواب صادق
۷۴۵
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۷۲۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۳۸
گره بر باد
گره بر باد
۵۹۶
گره بر باد
گره بر باد
1,430
سایه ها
سایه ها
1,686
سایه ها
سایه ها
۴۵۷
دست شیطان
دست شیطان
1,114
باغ انار
باغ انار
۹۳۵
سقوط
سقوط
1,397
ثلث شب
ثلث شب
1,306
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,102
مکافات
مکافات
1,798
راز
راز
1,251
توبه
توبه
1,487
جبران
جبران
1,043
نذر
نذر
1,105
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,185
رویای تلخ
رویای تلخ
۹۱۴
رویای تلخ
رویای تلخ
1,474
سقوط
سقوط
۹۸۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۸۶۴
سرانجام
سرانجام
1,105
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۷۸
تهمت
تهمت
۷۰۷
دوراهی
دوراهی
1,003
همیشه داماد
همیشه داماد
17,625
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,768
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,451
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,514
تدبیر
تدبیر
2,292
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,701
بی قراری
بی قراری
3,271
گره بر باد
گره بر باد
2,343
پاپوش
پاپوش
2,872
شب شکار
شب شکار
3,880
دونده
دونده
2,052
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,739
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,785
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,608
آخر خط
آخر خط
2,232
بازتاب
بازتاب
3,026
بازیگر
بازیگر
3,007
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,620
برج جهان
برج جهان
2,320
حقیقت
حقیقت
2,797
در تاریکی
در تاریکی
2,932
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,439
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,324
درنگ
درنگ
2,354
برج جهان
برج جهان
1,354
توبه
توبه
1,576
راز
راز
5,260
تسویه حساب
تسویه حساب
6,220
پژواک
پژواک
3,635
محدوده خطر
محدوده خطر
3,297
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,975
بر بال باد
بر بال باد
3,516
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,037
شلیک به خود
شلیک به خود
2,650
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,219
کسی بین ما
کسی بین ما
2,104
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,756
نذر
نذر
2,307
حاجت
حاجت
2,308
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,549
خواب گران
خواب گران
1,765
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,898
در کنار هم
در کنار هم
2,267
گوشی همراه
گوشی همراه
2,608
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,586
طعم زندگی
طعم زندگی
1,879
رهایی
رهایی
2,666
فریب
فریب
7,202
با من باش
با من باش
2,879
قلب مهربان
قلب مهربان
2,122
در میان جمع
در میان جمع
1,552
بهای ماندن
بهای ماندن
2,184
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,451
میزان
میزان
2,263
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,937
پیله
پیله
2,676
برگ آخر
برگ آخر
2,760
عاشق
عاشق
5,883
بزرگراه
بزرگراه
1,542
در برابر چشم
در برابر چشم
2,576
در میان جمع
در میان جمع
1,839
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,591
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,611
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,828
برگ آخر
برگ آخر
2,149
بزرگراه
بزرگراه
1,658
پاپوش
پاپوش
3,838
ثلث شب
ثلث شب
3,906
شب شکار
شب شکار
2,998
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,339
سقوط
سقوط
2,717
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,072
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,311
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,130
تدبیر
تدبیر
1,668
حلالم کن
حلالم کن
2,297
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,752
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,483
سکوت
سکوت
2,467
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,818
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,366
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,788
گودال
گودال
2,430
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,216
حاجت
حاجت
2,780
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,690
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,650
قلب شکسته
قلب شکسته
2,577
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,432
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,590
مقصر
مقصر
1,623
قلب شکسته
قلب شکسته
2,833
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,285
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,290
گودال
گودال
2,140
حلالم کن
حلالم کن
1,921
در میان جمع
در میان جمع
2,715
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,962
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,962
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,996
به آهستگی
به آهستگی
4,188
انعکاس
انعکاس
1,950
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,483
انعکاس
انعکاس
1,302
باغ انار
باغ انار
2,108
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,488
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,912
حلوای نقد
حلوای نقد
3,532
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,174
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,079
آخرخط
آخرخط
5,408
نقطه صفر
نقطه صفر
3,091
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,211
هنوز هستم
هنوز هستم
5,168
ندارها
ندارها
4,798
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,663
بار کج
بار کج
3,570
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,413
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,118
بومرنگ
بومرنگ
5,478
بازی
بازی
6,138
برداشت دوم
برداشت دوم
3,348
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,378
بهترین راه
بهترین راه
4,543
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,443
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,573
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,281
داستان واقعی
داستان واقعی
4,795
تنهایی
تنهایی
2,878
دعوت
دعوت
2,654
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,639
یک اشتباه
یک اشتباه
5,235
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,999
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,023
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,679
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,109
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,347
ندارها
ندارها
4,434
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,008
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,715
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,412
یک اشتباه
یک اشتباه
4,857
در میان جمع
در میان جمع
3,198
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,969
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,416
مکث
مکث
4,781
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,989
انعکاس
انعکاس
2,436
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,509
آخر خط
آخر خط
5,017
خواب صادق
خواب صادق
2,554
بهای ماندن
بهای ماندن
4,158
حاج خانم
حاج خانم
5,634
حاجت
حاجت
5,545
غفلت
غفلت
6,476
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,083
حاجت
حاجت
4,439
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,656
عاشق
عاشق
28,238
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,038