همه پسران من ـ قسمت ۴

1,408

شبکه ۴
11 خرداد ماه 1395
11:58
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۸۶۸
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۶۶۵
جوان نازنین
جوان نازنین
۶۵۶
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۵۸۶
مردان دریا
مردان دریا
۶۱۸
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
۹۵۵
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۷۳۴
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۵۶۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
۸۶۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۷۵۴
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
۹۴۲
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
۹۶۱
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۵۷۶
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۷۲۶
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,424
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
۹۷۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۰۵
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
۸۰۱
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۶۷۰
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۱۰
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,577
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,178
زال و رودابه
زال و رودابه
1,011
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۳۵
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,051
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۶۸۸
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۶۶۹
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۳۴
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۵۴۸
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۵۹۶
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۱۷
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۵۸۵
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
1,935
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,027
اندر و مالک
اندر و مالک
۴۶۶
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,069
قطار ارواح
قطار ارواح
۹۶۵
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۲۲
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,035
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۷۶۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۱۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۱۶
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۷۵۸
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۷۸۷
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,361
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,481
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,003
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۰۰
آنوا
آنوا
۶۶۸
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۲۷
شهر ما
شهر ما
۵۴۰
آخرین مروارید
آخرین مروارید
۹۲۸
نکراسوف
نکراسوف
1,567
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
1,927
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
۹۷۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,051
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
۹۳۷
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,173
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
۹۸۷
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۷۶۴
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۸۹۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۸۸۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۱
نکراسوف ـ قسمت ۱۱
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۲
نکراسوف ـ قست ۱۲
1,272
چرخ دنده
چرخ دنده
۷۵۷
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
۸۳۹
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۵۷۵
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۵۷۵
سکوت
سکوت
۵۷۵
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۵۵۵
خانه عروسک
خانه عروسک
2,093
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
1,979
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
۹۶۸
شب روباه
شب روباه
1,224
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۰۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۶۷۶
قطار ارواح
قطار ارواح
۹۴۴
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,381
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
1,956
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,045
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,284
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
۹۱۸
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
۹۱۷
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۷۶۲
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۶۷۰
شب واقعه
شب واقعه
۷۶۱
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۶۶۸
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۵۷۵
انتخاب تد
انتخاب تد
۶۲۷
وصیت نامه
وصیت نامه
۶۶۴
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
۹۸۵
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۱۰
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,613
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۶۷۴
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,279
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۸۲۸
دو حراف
دو حراف
۷۴۵
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۵۸۳
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,566
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,099
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۸۶۸
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,066
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
7,868
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,413
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,320
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۸۶۷
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۰۶
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
۹۱۴
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۰۳
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۷۸۱
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
1,971
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,123
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
۹۹۷
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۸۲۱
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
13,950
پیچ تند
پیچ تند
1,063
هنر
هنر
1,067
هویت
هویت
1,725
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
2,362
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,053
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,151
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
3,547
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,334
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,067
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,231
استاد معمار
استاد معمار
۷۸۷
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۲۱
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۷۴۴
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,162
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۸۴۷
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۷۸۸
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
۹۸۵
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۶۹۰
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۰۰
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۰۵
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۵۴۲
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۷۱۳
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
۸۷۹
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۶۳۲
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۰۷
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۵۶۶
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۱۰
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۰۲
جان گابریل
جان گابریل
۸۴۴
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۶۷۹
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
۷۹۳
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۸۹۳
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,138
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,515
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,212
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۳۵
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۵۷۲
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۵۸۲
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۳۹۰
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۴۷۰
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۳۶
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
۹۵۷
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۲۵
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۶۸۹
مسافر
مسافر
۵۶۲
بازرس کل
بازرس کل
1,503
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,577
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,295
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
1,845
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,192
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۵۳۲
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,439
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,155
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,062
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۸۵۶
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,212
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,186
تصادفی ها
تصادفی ها
1,262
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۷۷۰
شام آخر
شام آخر
5,786
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
۹۹۸
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۷۹۹
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۰۷
شایعه
شایعه
۶۴۷
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۸۳۰
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۳۹۹
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۷۸۲
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,552
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۸۲۷
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۷۹۹
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۸۴۷
کلفت ها
کلفت ها
2,810
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
۹۳۳
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۰۵
خواستگاری
خواستگاری
۸۹۴
با جناق ها
با جناق ها
1,329
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۳۵
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,185
پرده عجایب
پرده عجایب
۹۷۱
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۸۰۲
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۶۸۸
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۷۸۱
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۱۰
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۷۳۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۰۸
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,148
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۶۶۷
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۶۳
پرده عجایب
پرده عجایب
۹۹۵
منبع موثق
منبع موثق
1,496
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
۹۷۴
سکوت
سکوت
۶۳۴
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۶۸۰
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,049
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
۹۸۴
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,110
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,236
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,574
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,101
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,134
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۶۴۸
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۶۶۵
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۰۹
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۵۹۳
شب
شب
۷۰۸
هنر
هنر
۶۸۶
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۷۴۱
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۱۱
کارمند
کارمند
۶۰۴
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,051
وصیت نامه
وصیت نامه
۶۹۳
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۸۹۴
من و او
من و او
۶۳۳
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۱۵
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۸۶۸
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۳۷
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۸۲۱
ابله
ابله
1,147
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
۹۴۵
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۸۷۲
باجناق ها
باجناق ها
1,522
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,131
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,117
خداحافظ
خداحافظ
۷۵۷
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
۹۴۸
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,600
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,050
چراغ گاز
چراغ گاز
5,543
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,111
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۵۷۴
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۷۸۸
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
1,854
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,031
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
۹۱۳