نیکی به پدر


شبکه آموزش
24 اردیبهشت ماه 1395
20:08
سخن چینی
سخن چینی
247
قناعت
قناعت
363
سخن چینی
سخن چینی
375
احترام-۱
احترام-۱
437
سازگاری با مردم
سازگاری با مردم
426
تکبر
تکبر
303
حسد
حسد
357
مغضوب ترین خلق
مغضوب ترین خلق
288
سوء ظن
سوء ظن
418
انجام کار در همان روز
انجام کار در همان روز
79
دروغگویی و دورویی
دروغگویی و دورویی
426
وفای به عهد
وفای به عهد
130
نیکی به پدران
نیکی به پدران
383
پاداش کارهای خیر و نیک
پاداش کارهای خیر و نیک
425
شکم پرستی
شکم پرستی
156
قناعت
قناعت
347
پیوستگی با خویشاوندان
پیوستگی با خویشاوندان
369
رفع گرفتاری از مومن
رفع گرفتاری از مومن
398
تعدی و ناسپاسی پدر و مادر
تعدی و ناسپاسی پدر و مادر
303
غصب مال مسلمان
غصب مال مسلمان
410
گمان بد
گمان بد
447
ربا
ربا
396
گواهی برای خدا
گواهی برای خدا
207
احسان به والدین
احسان به والدین
472
گمان های بد
گمان های بد
194
صدقات
صدقات
385
صله ارحام
صله ارحام
152
پیشگیری از مرزهای خاموش
پیشگیری از مرزهای خاموش
417
برطرف کردن گرفتاری مومن
برطرف کردن گرفتاری مومن
440
نوروز و حال و هوای دانش آموزان
نوروز و حال و هوای دانش آموزان
471
انفاق
انفاق
409
بدزبانی
بدزبانی
429
انجام کار هر روز در همان روز
انجام کار هر روز در همان روز
508
صبر
صبر
487
انصاف در قضاوت
انصاف در قضاوت
464
بیکاری،پرخوابی و شکم پرستی
بیکاری،پرخوابی و شکم پرستی
529
نیکی به پدر
نیکی به پدر
489
وفای به عهد
وفای به عهد
443
انفاق
انفاق
477
برطرف کردن اندوه  مسلمانان
برطرف کردن اندوه مسلمانان
458
عدالت در قضاوت
عدالت در قضاوت
503
اکرام سالمندان
اکرام سالمندان
558
قناعت
قناعت
540
تعدی و ناسپاسی پدر و مادر
تعدی و ناسپاسی پدر و مادر
844
رفع گرفتاری مومنین
رفع گرفتاری مومنین
429
میانه روی
میانه روی
474
قضا و دعا
قضا و دعا
443
میانه روی
میانه روی
675
کمال بی نیازی
کمال بی نیازی
505
سازگاری با مردم
سازگاری با مردم
614
تکبر
تکبر
398
حسد
حسد
339
کار هر روز رو در همان روز انجام دادن
کار هر روز رو در همان روز انجام دادن
480
بدزبانی
بدزبانی
366
سوء ظن
سوء ظن
420
کمال بی نیازی
کمال بی نیازی
497
کمک کردن
کمک کردن
416
انفاق
انفاق
378
علم و تقوا
علم و تقوا
383
دروغگویی و دورویی
دروغگویی و دورویی
497
صبر
صبر
462
برطرف کردن اندوه مسلمان
برطرف کردن اندوه مسلمان
516
نیکی به پدر
نیکی به پدر
468
وفای به عهد
وفای به عهد
496
قناعت
قناعت
367
سخن چینی
سخن چینی
527
رفع گرفتاری مومن
رفع گرفتاری مومن
601
رسیدگی به خانواده
رسیدگی به خانواده
214
میانه روی در خرج
میانه روی در خرج
454
دعا و نیکوکاری
دعا و نیکوکاری
535
احترام به سالمندان
احترام به سالمندان
567
میانه روی در خرج
میانه روی در خرج
437
احترام به سالمندان
احترام به سالمندان
396
سخن چینی و عیب جویی
سخن چینی و عیب جویی
718
سازگاری با مردم
سازگاری با مردم
393
تکبر
تکبر
357
حسد
حسد
367
الفت و مهربانی
الفت و مهربانی
121
بدزبانی
بدزبانی
365
سوءظن
سوءظن
371
یاری و کمک
یاری و کمک
428
بی نیازی
بی نیازی
439
شکم پرستی-پرخوابی-بیکاری
شکم پرستی-پرخوابی-بیکاری
548
خویشتنداری
خویشتنداری
586
دروغگویی و دورویی
دروغگویی و دورویی
692
از بین بردن اندوه مسلمان
از بین بردن اندوه مسلمان
407
انفاق
انفاق
459
صبر
صبر
528
پاداش کارهای نیک
پاداش کارهای نیک
420