عاشق

28,230

شبکه ۵
24 اردیبهشت ماه 1395
23:06
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,030
پیک عروس
پیک عروس
7,776
مکافات
مکافات
6,974
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,362
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,847
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,394
دروغ
دروغ
2,940
بهترین راه
بهترین راه
1,875
سرانجام
سرانجام
5,543
جبران
جبران
4,070
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,323
بعد از تو
بعد از تو
1,895
نظرکرده
نظرکرده
2,676
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,810
کلاف محبت
کلاف محبت
3,222
خواب صادق
خواب صادق
1,705
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,061
جبران
جبران
2,925
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,669
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,318
فقط چند روز
فقط چند روز
2,979
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,125
بی قراری
بی قراری
1,884
تدبیر
تدبیر
2,624
دور باطل
دور باطل
3,889
حاجت
حاجت
4,252
سوگند
سوگند
3,318
بعد از تو
بعد از تو
6,439
آخرین پل
آخرین پل
3,658
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,388
سربازی
سربازی
5,188
در سراشیبی
در سراشیبی
3,764
نظر کرده
نظر کرده
2,889
سایه ها
سایه ها
2,233
بی قراری
بی قراری
6,743
بار کج
بار کج
6,082
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,494
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,513
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,351
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,251
سقوط
سقوط
4,559
در سراشیبی
در سراشیبی
3,165
گره بر باد
گره بر باد
2,313
بعد از تو
بعد از تو
6,121
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,112
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,642
بازتاب
بازتاب
1,586
گره بر باد
گره بر باد
2,357
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,125
در سراشیبی
در سراشیبی
1,688
آخرین قدر
آخرین قدر
4,369
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,391
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,515
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,559
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,693
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,177
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,052
خواب صادق
خواب صادق
۷۴۳
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۷۱۷
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۳۶
گره بر باد
گره بر باد
۵۹۵
گره بر باد
گره بر باد
1,428
سایه ها
سایه ها
1,684
سایه ها
سایه ها
۴۵۷
دست شیطان
دست شیطان
1,114
باغ انار
باغ انار
۹۳۳
سقوط
سقوط
1,396
ثلث شب
ثلث شب
1,304
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,100
مکافات
مکافات
1,798
راز
راز
1,246
توبه
توبه
1,473
جبران
جبران
1,042
نذر
نذر
1,104
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,180
رویای تلخ
رویای تلخ
۹۱۰
رویای تلخ
رویای تلخ
1,471
سقوط
سقوط
۹۷۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۸۴۶
سرانجام
سرانجام
1,105
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۷۸
تهمت
تهمت
۷۰۷
دوراهی
دوراهی
1,003
همیشه داماد
همیشه داماد
17,597
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,766
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,446
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,508
تدبیر
تدبیر
2,286
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,694
بی قراری
بی قراری
3,267
گره بر باد
گره بر باد
2,341
پاپوش
پاپوش
2,867
شب شکار
شب شکار
3,874
دونده
دونده
2,051
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,736
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,781
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,607
آخر خط
آخر خط
2,231
بازتاب
بازتاب
3,026
بازیگر
بازیگر
3,003
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,617
برج جهان
برج جهان
2,316
حقیقت
حقیقت
2,790
در تاریکی
در تاریکی
2,929
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,436
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,323
درنگ
درنگ
2,350
برج جهان
برج جهان
1,354
توبه
توبه
1,576
راز
راز
5,247
تسویه حساب
تسویه حساب
6,216
پژواک
پژواک
3,624
محدوده خطر
محدوده خطر
3,289
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,969
بر بال باد
بر بال باد
3,513
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,031
شلیک به خود
شلیک به خود
2,645
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,215
کسی بین ما
کسی بین ما
2,100
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,753
نذر
نذر
2,304
حاجت
حاجت
2,305
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,545
خواب گران
خواب گران
1,761
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,892
در کنار هم
در کنار هم
2,264
گوشی همراه
گوشی همراه
2,599
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,576
طعم زندگی
طعم زندگی
1,876
رهایی
رهایی
2,658
فریب
فریب
7,195
با من باش
با من باش
2,875
قلب مهربان
قلب مهربان
2,118
در میان جمع
در میان جمع
1,549
بهای ماندن
بهای ماندن
2,179
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,445
میزان
میزان
2,258
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,922
پیله
پیله
2,671
برگ آخر
برگ آخر
2,756
عاشق
عاشق
5,872
بزرگراه
بزرگراه
1,539
در برابر چشم
در برابر چشم
2,570
در میان جمع
در میان جمع
1,835
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,588
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,608
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,822
برگ آخر
برگ آخر
2,146
بزرگراه
بزرگراه
1,655
پاپوش
پاپوش
3,833
ثلث شب
ثلث شب
3,903
شب شکار
شب شکار
2,994
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,335
سقوط
سقوط
2,715
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,066
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,296
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,127
تدبیر
تدبیر
1,664
حلالم کن
حلالم کن
2,293
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,748
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,480
سکوت
سکوت
2,461
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,811
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,357
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,779
گودال
گودال
2,423
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,213
حاجت
حاجت
2,774
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,686
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,644
قلب شکسته
قلب شکسته
2,575
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,430
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,585
مقصر
مقصر
1,621
قلب شکسته
قلب شکسته
2,830
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,276
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,287
گودال
گودال
2,137
حلالم کن
حلالم کن
1,919
در میان جمع
در میان جمع
2,713
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,960
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,960
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,992
به آهستگی
به آهستگی
4,184
انعکاس
انعکاس
1,948
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,481
انعکاس
انعکاس
1,299
باغ انار
باغ انار
2,104
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,485
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,909
حلوای نقد
حلوای نقد
3,526
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,171
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,075
آخرخط
آخرخط
5,390
نقطه صفر
نقطه صفر
3,088
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,205
هنوز هستم
هنوز هستم
5,166
ندارها
ندارها
4,794
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,661
بار کج
بار کج
3,568
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,411
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,116
بومرنگ
بومرنگ
5,473
بازی
بازی
6,123
برداشت دوم
برداشت دوم
3,344
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,374
بهترین راه
بهترین راه
4,534
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,441
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,565
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,279
داستان واقعی
داستان واقعی
4,793
تنهایی
تنهایی
2,875
دعوت
دعوت
2,650
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,637
یک اشتباه
یک اشتباه
5,228
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,997
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,020
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,670
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,107
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,344
ندارها
ندارها
4,429
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,002
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,712
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,407
یک اشتباه
یک اشتباه
4,853
در میان جمع
در میان جمع
3,196
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,967
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,411
مکث
مکث
4,772
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,985
انعکاس
انعکاس
2,434
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,502
آخر خط
آخر خط
5,015
خواب صادق
خواب صادق
2,547
بهای ماندن
بهای ماندن
4,156
حاج خانم
حاج خانم
5,630
حاجت
حاجت
5,543
غفلت
غفلت
6,472
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,078
حاجت
حاجت
4,434
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,653