اولین بار که من بدون عروسکم خوابیدم

۱۱,۴۰۶

شبکه پویا
۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸
۰۹:۴۴
اولین بار که مامانم و تو فروشگاه گم کردم
اولین بار که مامانم و تو فروشگاه گم کردم
۸,۰۰۰
اولین باری که من به چیزی حساسیت داشتم
اولین باری که من به چیزی حساسیت داشتم
۱۲,۵۰۳
اولین بار که من ملخ گرفتم
اولین بار که من ملخ گرفتم
۹,۰۴۱
اولین باری که من چادر زدم
اولین باری که من چادر زدم
۱۰,۳۷۶
اولین باری که من یاد گرفتم حرکات هماهنگ انجام بدم
اولین باری که من یاد گرفتم حرکات هماهنگ انجام بدم
۵,۸۶۳
اولین باری که من یک چیز خیلی خیلی باارزش کشف کردم
اولین باری که من یک چیز خیلی خیلی باارزش کشف کردم
۶,۸۲۷
اولین باری که من از یک درخت بالا رفتم
اولین باری که من از یک درخت بالا رفتم
۵,۷۰۷
اولین بار که من یه حیون خونگی داشتم
اولین بار که من یه حیون خونگی داشتم
۸,۲۱۴
اولین باری که من طوفان دیدم
اولین باری که من طوفان دیدم
۸,۳۹۵
اولین باری که من تو اتاق زیر شیروونی زندانی شدم
اولین باری که من تو اتاق زیر شیروونی زندانی شدم
۶,۲۱۴
اولین باری که من موهامو کوتاه کردم
اولین باری که من موهامو کوتاه کردم
۱,۵۵۲
اولین بار که موفق به انجام یه ماموریت سخت شدم
اولین بار که موفق به انجام یه ماموریت سخت شدم
۷,۷۶۵
اولین باری که من نقاشی صورت خودمو کشیدم
اولین باری که من نقاشی صورت خودمو کشیدم
۱۰,۳۶۸
اولین باری که من خواستم یه شبح ببینم
اولین باری که من خواستم یه شبح ببینم
۱,۴۰۲
اولین بار که من با یه مترسک بازی کردم
اولین بار که من با یه مترسک بازی کردم
۶,۴۰۹
اولین باری که من یک امتیاز گرفتم
اولین باری که من یک امتیاز گرفتم
۷,۰۸۸
اولین باری که من وسیله بزرگترا رو شکوندم
اولین باری که من وسیله بزرگترا رو شکوندم
۱,۳۳۰
اولین بار که من اسکی سواری کردم
اولین بار که من اسکی سواری کردم
۸,۹۰۵
اولین بار که من همه چیز و مرتب کردم
اولین بار که من همه چیز و مرتب کردم
۷,۴۱۷
اولین بار که من برای یه دوست هدیه انتخاب کردم
اولین بار که من برای یه دوست هدیه انتخاب کردم
۳,۰۶۶
اولین بارکه من کسی کوچکتر از خودم و نجات دادم
اولین بارکه من کسی کوچکتر از خودم و نجات دادم
۵,۱۷۲
اولین بار که من یه اثر هنری خلق کردم
اولین بار که من یه اثر هنری خلق کردم
۶,۸۴۴
اولین باری که من یه مسئله رو حل کردم
اولین باری که من یه مسئله رو حل کردم
۹,۹۲۵
اولین بار که من آش فلفل دلمه ای زرد خوردم
اولین بار که من آش فلفل دلمه ای زرد خوردم
۱۱,۳۴۵
اولین بار که من شعبده بازی کردم
اولین بار که من شعبده بازی کردم
۱۰,۰۴۷
اولین باری که از دست خواهر کوچولوم خیلی خیلی عصبانی شدم
اولین باری که از دست خواهر کوچولوم خیلی خیلی عصبانی شدم
۹,۰۹۸
اولین باری که خوراکیمو تموم نکردم
اولین باری که خوراکیمو تموم نکردم
۹,۹۱۹
اولین باری که من در مسابقه دو برنده شدم
اولین باری که من در مسابقه دو برنده شدم
۱۲,۲۸۷
اولین بار که من تخم مرغ جمع کردم
اولین بار که من تخم مرغ جمع کردم
۷,۰۷۶