خیرخواهی برای سرخ پوست

1,073

شبکه ۴
13 اردیبهشت ماه 1395
11:58
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۶۶
باجناق ها
باجناق ها
1,643
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,226
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,213
خداحافظ
خداحافظ
۸۴۵
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
1,025
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,925
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,320
چراغ گاز
چراغ گاز
6,786
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,237
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۴۱
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۷۵
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,206
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,373
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
1,077
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,656
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۶۸
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۵۰
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۳۲
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۸۱
مردان دریا
مردان دریا
۸۴۵
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,095
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۸۰۱
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۶۱۲
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,191
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۸۱۸
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,250
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,059
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۵۲
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۸۱۲
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,880
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,159
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۹۲
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
1,069
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۵۶
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۹۱
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,784
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,497
زال و رودابه
زال و رودابه
1,163
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۹۹
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,189
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۵۴
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۳۳
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۹۹
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۶۰۴
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۴۸
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۷۴
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۳۵
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,444
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,716
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۳۰
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,495
قطار ارواح
قطار ارواح
1,225
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۸۱
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,377
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۴۰
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۸۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۹۲
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۵۹
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۸۱
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,779
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,902
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,375
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۷۶
آنوا
آنوا
۹۴۱
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۹۴
شهر ما
شهر ما
۶۲۶
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,273
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
2,058
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,515
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,141
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,431
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,068
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,512
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,313
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۹۲
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۹۸
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,589
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۶۸
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
۹۹۰
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۵۶
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۳۹
سکوت
سکوت
۶۳۷
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۸۲۰
خانه عروسک
خانه عروسک
2,487
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,470
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,099
شب روباه
شب روباه
1,429
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۹۹
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۷۱
قطار ارواح
قطار ارواح
1,047
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,540
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,370
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,168
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,595
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,052
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
1,026
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۷۱
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۵۶
شب واقعه
شب واقعه
۸۶۲
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۴۵
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۷۲
انتخاب تد
انتخاب تد
۷۱۶
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۷
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,299
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۸۷
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,925
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۵۸
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,711
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۵۰
دو حراف
دو حراف
1,487
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۵۳
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,725
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,278
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۹۳
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,421
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,306
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,606
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,491
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۶۵
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۶۲
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
1,004
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۹۵
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۴۲
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,482
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,268
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,108
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۹۲۷
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
16,397
پیچ تند
پیچ تند
1,495
هنر
هنر
1,200
هویت
هویت
2,200
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
3,224
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,552
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,852
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
4,447
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,503
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,517
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
۴۳۶
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
۱۵۸
تئاتر پرده عجایب
تئاتر پرده عجایب
۲۷۷
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,372
استاد معمار
استاد معمار
۸۷۰
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۸۵
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۸۰۷
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,242
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۳۹
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۶۱
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,155
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۸۱
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۹۹
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۹۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۶۱۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۸۱۲
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,157
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۷۰۴
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۷۶
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۲۶
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۸۰
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۸۰
جان گابریل
جان گابریل
1,084
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۵۱
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,115
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۷۰
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,425
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,878
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,556
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۸۹
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۲۶
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۲۹
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۴۰
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۱۷
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۹۰
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,090
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۹۸
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۵۳
مسافر
مسافر
۶۴۱
بازرس کل
بازرس کل
1,953
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,836
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,685
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
2,089
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,552
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۶۰۸
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,805
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,459
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,440
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۶۵
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,520
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,484
تصادفی ها
تصادفی ها
1,439
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۹۰۱
شام آخر
شام آخر
6,546
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,116
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۶۰
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۶۳
شایعه
شایعه
۷۲۰
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۹۰۹
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۶۴
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۷۵
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,988
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۹۰۴
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۶۳
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۹۲۷
کلفت ها
کلفت ها
3,304
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
1,000
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۵۲
خواستگاری
خواستگاری
۹۷۲
با جناق ها
با جناق ها
1,392
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۹۶
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,448
پرده عجایب
پرده عجایب
1,044
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۹۱۸
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۷۷
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۴۶
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۶۸
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۸۱۱
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۸۰
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,448
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۳۶
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۷۸
پرده عجایب
پرده عجایب
1,235
منبع موثق
منبع موثق
2,002
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,084
سکوت
سکوت
۶۸۸
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۳۸
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,341
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,056
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,225
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,564
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,765
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,201
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,272
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۷۲۳
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۴۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۶۸
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۶۱
شب
شب
۷۸۳
هنر
هنر
۷۷۱
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۸۱۹
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۸۲
کارمند
کارمند
۶۶۷
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,358
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۶
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۵۸
من و او
من و او
۶۹۸
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۷۱
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۴۱
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۹۸
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۹۲۴
ابله
ابله
1,235