اولین بار که من ملخ گرفتم

۹,۰۳۶

شبکه پویا
۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸
۰۹:۴۵
اولین بار که مامانم و تو فروشگاه گم کردم
اولین بار که مامانم و تو فروشگاه گم کردم
۷,۹۸۳
اولین باری که من به چیزی حساسیت داشتم
اولین باری که من به چیزی حساسیت داشتم
۱۲,۴۸۶
اولین بار که من بدون عروسکم خوابیدم
اولین بار که من بدون عروسکم خوابیدم
۱۱,۳۹۲
اولین باری که من چادر زدم
اولین باری که من چادر زدم
۱۰,۳۶۳
اولین باری که من یاد گرفتم حرکات هماهنگ انجام بدم
اولین باری که من یاد گرفتم حرکات هماهنگ انجام بدم
۵,۸۶۲
اولین باری که من یک چیز خیلی خیلی باارزش کشف کردم
اولین باری که من یک چیز خیلی خیلی باارزش کشف کردم
۶,۸۲۴
اولین باری که من از یک درخت بالا رفتم
اولین باری که من از یک درخت بالا رفتم
۵,۷۰۴
اولین بار که من یه حیون خونگی داشتم
اولین بار که من یه حیون خونگی داشتم
۸,۲۰۹
اولین باری که من طوفان دیدم
اولین باری که من طوفان دیدم
۸,۳۸۵
اولین باری که من تو اتاق زیر شیروونی زندانی شدم
اولین باری که من تو اتاق زیر شیروونی زندانی شدم
۶,۲۱۰
اولین باری که من موهامو کوتاه کردم
اولین باری که من موهامو کوتاه کردم
۱,۵۴۹
اولین بار که موفق به انجام یه ماموریت سخت شدم
اولین بار که موفق به انجام یه ماموریت سخت شدم
۷,۷۶۳
اولین باری که من نقاشی صورت خودمو کشیدم
اولین باری که من نقاشی صورت خودمو کشیدم
۱۰,۳۶۳
اولین باری که من خواستم یه شبح ببینم
اولین باری که من خواستم یه شبح ببینم
۱,۴۰۰
اولین بار که من با یه مترسک بازی کردم
اولین بار که من با یه مترسک بازی کردم
۶,۴۰۸
اولین باری که من یک امتیاز گرفتم
اولین باری که من یک امتیاز گرفتم
۷,۰۸۷
اولین باری که من وسیله بزرگترا رو شکوندم
اولین باری که من وسیله بزرگترا رو شکوندم
۱,۳۲۸
اولین بار که من اسکی سواری کردم
اولین بار که من اسکی سواری کردم
۸,۹۰۲
اولین بار که من همه چیز و مرتب کردم
اولین بار که من همه چیز و مرتب کردم
۷,۴۱۴
اولین بار که من برای یه دوست هدیه انتخاب کردم
اولین بار که من برای یه دوست هدیه انتخاب کردم
۳,۰۶۵
اولین بارکه من کسی کوچکتر از خودم و نجات دادم
اولین بارکه من کسی کوچکتر از خودم و نجات دادم
۵,۱۷۲
اولین بار که من یه اثر هنری خلق کردم
اولین بار که من یه اثر هنری خلق کردم
۶,۸۴۳
اولین باری که من یه مسئله رو حل کردم
اولین باری که من یه مسئله رو حل کردم
۹,۹۲۰
اولین بار که من آش فلفل دلمه ای زرد خوردم
اولین بار که من آش فلفل دلمه ای زرد خوردم
۱۱,۳۴۴
اولین بار که من شعبده بازی کردم
اولین بار که من شعبده بازی کردم
۱۰,۰۴۳
اولین باری که از دست خواهر کوچولوم خیلی خیلی عصبانی شدم
اولین باری که از دست خواهر کوچولوم خیلی خیلی عصبانی شدم
۹,۰۹۴
اولین باری که خوراکیمو تموم نکردم
اولین باری که خوراکیمو تموم نکردم
۹,۹۱۷
اولین باری که من در مسابقه دو برنده شدم
اولین باری که من در مسابقه دو برنده شدم
۱۲,۲۸۶
اولین بار که من تخم مرغ جمع کردم
اولین بار که من تخم مرغ جمع کردم
۷,۰۷۳