ابله

1,235

شبکه ۴
12 اردیبهشت ماه 1395
12:15
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
1,074
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۶۷
باجناق ها
باجناق ها
1,643
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,225
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,212
خداحافظ
خداحافظ
۸۴۷
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
1,026
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,925
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,320
چراغ گاز
چراغ گاز
6,808
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,237
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۴۱
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۷۵
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,198
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,371
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
1,077
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,652
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۷۱
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۵۰
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۳۶
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۸۱
مردان دریا
مردان دریا
۸۴۵
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,096
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۸۰۲
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۶۱۲
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,185
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۸۱۷
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,250
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,060
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۵۲
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۸۱۳
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,892
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,164
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۹۲
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
1,068
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۵۵
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۹۱
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,781
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,491
زال و رودابه
زال و رودابه
1,162
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۹۹
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,187
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۵۵
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۳۲
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۹۹
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۶۰۴
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۴۹
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۷۴
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۳۵
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,439
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,704
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۳۰
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,507
قطار ارواح
قطار ارواح
1,226
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۸۱
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,375
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۴۰
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۸۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۹۲
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۶۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۸۰
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,772
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,898
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,362
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۷۶
آنوا
آنوا
۹۳۹
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۹۴
شهر ما
شهر ما
۶۲۶
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,268
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
2,053
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,513
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,140
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,428
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,068
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,501
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,313
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۹۳
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۸۶
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,582
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۷۱
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
1,017
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۵۷
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۴۱
سکوت
سکوت
۶۳۹
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۸۲۰
خانه عروسک
خانه عروسک
2,483
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,471
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,097
شب روباه
شب روباه
1,427
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۹۵
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۶۷
قطار ارواح
قطار ارواح
1,046
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,541
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,370
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,166
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,591
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,055
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
1,024
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۶۹
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۵۵
شب واقعه
شب واقعه
۸۶۵
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۴۵
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۷۲
انتخاب تد
انتخاب تد
۷۱۷
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۸
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,298
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۸۸
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,925
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۵۸
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,711
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۴۹
دو حراف
دو حراف
1,499
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۵۴
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,724
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,280
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۹۳
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,421
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,298
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,605
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,492
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۶۵
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۶۲
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
۹۹۹
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۹۷
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۴۲
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,479
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,269
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,109
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۹۳۱
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
16,374
پیچ تند
پیچ تند
1,498
هنر
هنر
1,198
هویت
هویت
2,197
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
3,213
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,553
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,884
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
4,446
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,509
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,514
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
۴۴۷
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
۱۶۶
تئاتر پرده عجایب
تئاتر پرده عجایب
۲۹۱
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,371
استاد معمار
استاد معمار
۸۷۰
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۹۰
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۸۰۵
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,239
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۴۱
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۶۰
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,154
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۸۱
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۹۹
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۹۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۶۱۴
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۸۱۲
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,160
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۷۰۶
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۷۷
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۲۷
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۸۲
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۸۱
جان گابریل
جان گابریل
1,085
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۵۳
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,116
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۷۳
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,426
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,872
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,555
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۸۹
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۲۷
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۲۹
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۴۱
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۱۷
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۸۹
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,092
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۹۸
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۵۳
مسافر
مسافر
۶۴۲
بازرس کل
بازرس کل
1,950
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,831
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,683
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
2,085
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,547
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۶۰۸
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,803
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,457
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,442
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۶۱
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,514
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,482
تصادفی ها
تصادفی ها
1,438
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۹۰۲
شام آخر
شام آخر
6,560
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,114
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۶۱
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۶۳
شایعه
شایعه
۷۲۱
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۹۰۶
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۶۳
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۷۴
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,985
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۹۰۶
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۶۵
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۹۲۶
کلفت ها
کلفت ها
3,299
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
۹۹۹
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۵۲
خواستگاری
خواستگاری
۹۷۰
با جناق ها
با جناق ها
1,392
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۹۵
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,448
پرده عجایب
پرده عجایب
1,043
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۹۱۶
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۷۷
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۴۶
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۶۸
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۸۱۱
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۸۰
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,447
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۳۶
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۸۰
پرده عجایب
پرده عجایب
1,235
منبع موثق
منبع موثق
1,989
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,085
سکوت
سکوت
۶۹۰
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۳۸
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,341
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,056
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,226
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,566
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,763
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,201
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,271
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۷۲۳
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۴۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۶۷
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۶۲
شب
شب
۷۸۲
هنر
هنر
۷۷۱
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۸۱۹
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۸۳
کارمند
کارمند
۶۶۸
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,358
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۶
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۵۸
من و او
من و او
۶۹۶
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۷۱
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۴۴
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۹۹
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۹۲۸