سه دقیقه تا زنده ماندن

4,653

شبکه ۵
10 اردیبهشت ماه 1395
23:23
عاشق
عاشق
28,230
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,035
پیک عروس
پیک عروس
7,782
مکافات
مکافات
6,978
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,362
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,846
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,400
دروغ
دروغ
2,928
بهترین راه
بهترین راه
1,870
سرانجام
سرانجام
5,543
جبران
جبران
4,079
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,325
بعد از تو
بعد از تو
1,895
نظرکرده
نظرکرده
2,685
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,809
کلاف محبت
کلاف محبت
3,225
خواب صادق
خواب صادق
1,705
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,064
جبران
جبران
2,927
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,670
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,323
فقط چند روز
فقط چند روز
2,981
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,126
بی قراری
بی قراری
1,886
تدبیر
تدبیر
2,623
دور باطل
دور باطل
3,887
حاجت
حاجت
4,253
سوگند
سوگند
3,321
بعد از تو
بعد از تو
6,443
آخرین پل
آخرین پل
3,660
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,391
سربازی
سربازی
5,186
در سراشیبی
در سراشیبی
3,762
نظر کرده
نظر کرده
2,888
سایه ها
سایه ها
2,234
بی قراری
بی قراری
6,732
بار کج
بار کج
6,082
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,493
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,512
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,352
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,250
سقوط
سقوط
4,567
در سراشیبی
در سراشیبی
3,160
گره بر باد
گره بر باد
2,312
بعد از تو
بعد از تو
6,127
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,111
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,647
بازتاب
بازتاب
1,584
گره بر باد
گره بر باد
2,363
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,120
در سراشیبی
در سراشیبی
1,685
آخرین قدر
آخرین قدر
4,371
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,391
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,513
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,558
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,689
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,173
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,058
خواب صادق
خواب صادق
۷۴۳
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۷۱۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۳۵
گره بر باد
گره بر باد
۵۹۴
گره بر باد
گره بر باد
1,428
سایه ها
سایه ها
1,675
سایه ها
سایه ها
۴۵۵
دست شیطان
دست شیطان
1,110
باغ انار
باغ انار
۹۳۲
سقوط
سقوط
1,395
ثلث شب
ثلث شب
1,304
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,098
مکافات
مکافات
1,795
راز
راز
1,245
توبه
توبه
1,483
جبران
جبران
1,038
نذر
نذر
1,102
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,175
رویای تلخ
رویای تلخ
۹۰۷
رویای تلخ
رویای تلخ
1,468
سقوط
سقوط
۹۷۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۸۴
سرانجام
سرانجام
1,094
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۷۴
تهمت
تهمت
۶۹۶
دوراهی
دوراهی
۹۷۸
همیشه داماد
همیشه داماد
17,609
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,766
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,449
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,509
تدبیر
تدبیر
2,282
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,695
بی قراری
بی قراری
3,266
گره بر باد
گره بر باد
2,341
پاپوش
پاپوش
2,870
شب شکار
شب شکار
3,873
دونده
دونده
2,047
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,736
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,780
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,606
آخر خط
آخر خط
2,230
بازتاب
بازتاب
3,024
بازیگر
بازیگر
3,000
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,617
برج جهان
برج جهان
2,317
حقیقت
حقیقت
2,790
در تاریکی
در تاریکی
2,922
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,436
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,322
درنگ
درنگ
2,350
برج جهان
برج جهان
1,352
توبه
توبه
1,576
راز
راز
5,247
تسویه حساب
تسویه حساب
6,199
پژواک
پژواک
3,632
محدوده خطر
محدوده خطر
3,289
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,972
بر بال باد
بر بال باد
3,511
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,033
شلیک به خود
شلیک به خود
2,648
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,216
کسی بین ما
کسی بین ما
2,102
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,754
نذر
نذر
2,304
حاجت
حاجت
2,306
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,545
خواب گران
خواب گران
1,763
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,892
در کنار هم
در کنار هم
2,262
گوشی همراه
گوشی همراه
2,591
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,579
طعم زندگی
طعم زندگی
1,877
رهایی
رهایی
2,662
فریب
فریب
7,194
با من باش
با من باش
2,875
قلب مهربان
قلب مهربان
2,119
در میان جمع
در میان جمع
1,550
بهای ماندن
بهای ماندن
2,182
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,443
میزان
میزان
2,260
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,935
پیله
پیله
2,670
برگ آخر
برگ آخر
2,758
عاشق
عاشق
5,876
بزرگراه
بزرگراه
1,540
در برابر چشم
در برابر چشم
2,571
در میان جمع
در میان جمع
1,835
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,589
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,609
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,823
برگ آخر
برگ آخر
2,147
بزرگراه
بزرگراه
1,656
پاپوش
پاپوش
3,834
ثلث شب
ثلث شب
3,904
شب شکار
شب شکار
2,990
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,337
سقوط
سقوط
2,714
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,068
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,305
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,128
تدبیر
تدبیر
1,666
حلالم کن
حلالم کن
2,295
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,745
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,478
سکوت
سکوت
2,460
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,816
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,359
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,782
گودال
گودال
2,415
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,214
حاجت
حاجت
2,777
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,688
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,645
قلب شکسته
قلب شکسته
2,575
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,430
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,581
مقصر
مقصر
1,620
قلب شکسته
قلب شکسته
2,829
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,283
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,287
گودال
گودال
2,123
حلالم کن
حلالم کن
1,916
در میان جمع
در میان جمع
2,713
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,959
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,960
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,994
به آهستگی
به آهستگی
4,171
انعکاس
انعکاس
1,948
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,480
انعکاس
انعکاس
1,301
باغ انار
باغ انار
2,105
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,486
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,910
حلوای نقد
حلوای نقد
3,529
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,170
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,077
آخرخط
آخرخط
5,404
نقطه صفر
نقطه صفر
3,085
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,209
هنوز هستم
هنوز هستم
5,157
ندارها
ندارها
4,793
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,659
بار کج
بار کج
3,568
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,409
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,114
بومرنگ
بومرنگ
5,471
بازی
بازی
6,132
برداشت دوم
برداشت دوم
3,346
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,369
بهترین راه
بهترین راه
4,539
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,441
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,567
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,280
داستان واقعی
داستان واقعی
4,793
تنهایی
تنهایی
2,876
دعوت
دعوت
2,651
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,637
یک اشتباه
یک اشتباه
5,230
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,998
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,021
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,676
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,108
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,345
ندارها
ندارها
4,432
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,006
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,713
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,408
یک اشتباه
یک اشتباه
4,855
در میان جمع
در میان جمع
3,196
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,967
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,413
مکث
مکث
4,779
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,986
انعکاس
انعکاس
2,435
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,505
آخر خط
آخر خط
5,015
خواب صادق
خواب صادق
2,551
بهای ماندن
بهای ماندن
4,156
حاج خانم
حاج خانم
5,628
حاجت
حاجت
5,543
غفلت
غفلت
6,471
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,081
حاجت
حاجت
4,438