سلولهای خورشیدی-نخ

۲۷۵

شبکه آموزش
۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
۱۶:۵۸