آدم های ماشینی - قسمت ۲

۶۹۲

شبکه ۴
19 فروردین ماه 1395
23:57
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۰۸
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۴۵
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۳۴
شب
شب
۷۵۱
هنر
هنر
۷۲۰
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۷۷۹
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۵۵
کارمند
کارمند
۶۴۶
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,237
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۲۸
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۳۶
من و او
من و او
۶۷۸
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۵۵
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۱۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۷۵
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۸۸۱
ابله
ابله
1,198
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
۹۹۴
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۳۴
باجناق ها
باجناق ها
1,599
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,189
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,178
خداحافظ
خداحافظ
۸۱۳
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
۹۹۲
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,784
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,231
چراغ گاز
چراغ گاز
6,053
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,188
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۲۶
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۴۱
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,064
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,202
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
۹۸۹
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,540
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۲۱
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۲۱
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۰۰
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۴۶
مردان دریا
مردان دریا
۷۷۴
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,038
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۷۸۰
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۵۹۷
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,070
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۷۹۵
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,119
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,024
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۳۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۷۸۶
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,683
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,088
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۶۲
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
۹۵۹
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۲۶
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۴۵
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,685
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,352
زال و رودابه
زال و رودابه
1,097
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۷۶
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,145
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۳۷
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۱۴
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۷۷
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۵۸۷
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۲۶
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۶۰
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۲۱
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,205
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,372
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۰۶
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,313
قطار ارواح
قطار ارواح
1,145
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۶۰
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,243
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۲۹
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۷۰
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۷۰
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۰۱
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۴۶
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,585
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,692
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,211
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۴۴
آنوا
آنوا
۸۴۲
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۶۸
شهر ما
شهر ما
۵۹۶
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,134
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
1,779
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,191
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,042
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,261
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,001
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,366
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,167
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۴۱
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۲۵
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,427
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۰۹
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
۹۰۴
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۲۵
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۱۲
سکوت
سکوت
۶۱۵
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۷۲۶
خانه عروسک
خانه عروسک
2,293
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,225
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,043
شب روباه
شب روباه
1,387
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۷۹
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۳۶
قطار ارواح
قطار ارواح
1,006
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,471
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,185
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,127
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,476
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,012
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
۹۸۵
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۳۱
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۱۹
شب واقعه
شب واقعه
۸۲۲
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۱۳
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۳۵
انتخاب تد
انتخاب تد
۶۸۸
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۱۰
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,159
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۵۲
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,794
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۲۴
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,530
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۲۱
دو حراف
دو حراف
1,068
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۲۷
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,675
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,180
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۴۷
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,259
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,094
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,538
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,453
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۴۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۳۰
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
۹۸۱
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۵۸
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۱۷
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,290
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,225
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,067
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۸۸۹
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
14,449
پیچ تند
پیچ تند
1,249
هنر
هنر
1,143
هویت
هویت
1,974
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
2,551
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,316
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,438
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
3,913
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,410
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,281
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,318
استاد معمار
استاد معمار
۸۲۷
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۵۸
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۷۷۹
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,210
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۱۹
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۳۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,113
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۳۹
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۵۲
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۶۰
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۵۹۰
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۷۶۳
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,040
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۶۶۸
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۴۲
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۰۲
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۵۱
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۴۵
جان گابریل
جان گابریل
۹۴۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۲۴
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
۹۹۰
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۴۳
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,266
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,732
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,413
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۷۱
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۱۱
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۱۷
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۲۷
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۰۴
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۶۹
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,046
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۷۷
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۳۸
مسافر
مسافر
۶۱۸
بازرس کل
بازرس کل
1,712
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,725
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,527
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
1,984
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,413
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۵۸۰
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,649
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,330
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,259
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۱۸
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,386
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,372
تصادفی ها
تصادفی ها
1,348
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۸۷۳
شام آخر
شام آخر
6,183
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,064
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۴۱
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۴۵
شایعه
شایعه
۶۹۶
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۸۷۹
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۳۸
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۴۴
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,797
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۸۶۶
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۳۷
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۸۸۸
کلفت ها
کلفت ها
3,086
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
۹۷۳
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۳۸
خواستگاری
خواستگاری
۹۴۹
با جناق ها
با جناق ها
1,369
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۷۶
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,329
پرده عجایب
پرده عجایب
1,022
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۸۷۲
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۴۰
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۲۱
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۴۸
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۷۸۵
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۶۲
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,346
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۰۸
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۳۴
پرده عجایب
پرده عجایب
1,174
منبع موثق
منبع موثق
1,746
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,043
سکوت
سکوت
۶۷۴
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۱۳
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,247
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,027
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,200
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,447
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,688
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,162
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,206