آدم های ماشینی

1,223

شبکه ۴
19 فروردین ماه 1395
00:00
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۷۰۵
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۲۱
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۵۶
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۴۵
شب
شب
۷۶۲
هنر
هنر
۷۵۳
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۸۰۳
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۶۷
کارمند
کارمند
۶۵۷
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,279
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۳۷
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۴۴
من و او
من و او
۶۸۴
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۶۲
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۲۱
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۸۲
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۸۸۸
ابله
ابله
1,210
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
1,010
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۴۰
باجناق ها
باجناق ها
1,611
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,199
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,193
خداحافظ
خداحافظ
۸۲۳
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
1,003
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,832
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,270
چراغ گاز
چراغ گاز
6,200
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,199
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۳۴
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۵۳
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,127
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,273
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
1,004
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,573
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۳۳
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۳۲
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۱۱
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۶۰
مردان دریا
مردان دریا
۸۱۶
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,063
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۷۸۶
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۶۰۲
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,118
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۸۰۵
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,155
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,039
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۴۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۷۹۷
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,757
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,104
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۷۸
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
1,009
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۴۰
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۵۵
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,719
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,414
زال و رودابه
زال و رودابه
1,112
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۸۷
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,156
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۴۷
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۲۲
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۸۵
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۵۹۴
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۳۲
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۶۵
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۲۶
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,276
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,457
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۱۳
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,366
قطار ارواح
قطار ارواح
1,189
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۷۲
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,287
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۳۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۷۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۷۹
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۳۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۶۴
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,650
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,766
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,266
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۵۸
آنوا
آنوا
۸۸۲
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۷۹
شهر ما
شهر ما
۶۰۸
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,188
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
1,847
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,251
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,057
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,315
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,017
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,416
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,212
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۵۲
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۴۳
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,477
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۱۴
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
۹۱۳
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۳۲
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۲۲
سکوت
سکوت
۶۲۳
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۷۶۵
خانه عروسک
خانه عروسک
2,328
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,291
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,061
شب روباه
شب روباه
1,408
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۸۷
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۵۴
قطار ارواح
قطار ارواح
1,012
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,483
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,237
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,138
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,515
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,019
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
۹۹۳
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۴۹
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۳۱
شب واقعه
شب واقعه
۸۳۵
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۲۳
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۵۷
انتخاب تد
انتخاب تد
۷۰۱
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۲۶
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,222
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۶۵
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,840
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۳۷
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,594
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۳۲
دو حراف
دو حراف
1,177
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۳۵
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,686
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,205
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۶۲
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,298
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,150
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,550
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,460
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۵۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۳۵
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
۹۸۶
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۷۲
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۲۱
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,348
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,236
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,081
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۸۹۹
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
14,577
پیچ تند
پیچ تند
1,288
هنر
هنر
1,153
هویت
هویت
2,052
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
2,605
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,357
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,512
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
4,032
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,418
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,332
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,329
استاد معمار
استاد معمار
۸۳۷
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۶۶
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۷۸۵
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,215
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۲۶
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۴۱
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,127
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۴۹
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۷۳
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۷۱
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۵۹۹
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۷۸۱
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,083
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۶۷۹
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۵۱
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۱۱
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۶۱
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۵۴
جان گابریل
جان گابریل
۹۹۹
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۳۱
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,034
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۵۰
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,317
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,788
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,473
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۷۷
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۱۸
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۲۳
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۳۲
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۱۰
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۷۸
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,055
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۸۵
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۴۲
مسافر
مسافر
۶۲۴
بازرس کل
بازرس کل
1,754
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,755
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,582
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
2,012
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,459
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۵۹۵
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,699
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,369
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,316
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۳۵
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,436
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,432
تصادفی ها
تصادفی ها
1,368
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۸۸۲
شام آخر
شام آخر
6,276
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,077
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۵۰
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۵۴
شایعه
شایعه
۷۰۶
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۸۹۰
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۴۸
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۵۲
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,834
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۸۷۴
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۴۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۸۹۸
کلفت ها
کلفت ها
3,140
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
۹۸۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۴۵
خواستگاری
خواستگاری
۹۵۶
با جناق ها
با جناق ها
1,374
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۸۴
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,375
پرده عجایب
پرده عجایب
1,031
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۸۸۴
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۴۵
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۲۸
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۵۳
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۷۹۶
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۶۹
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,384
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۲۴
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۵۵
پرده عجایب
پرده عجایب
1,196
منبع موثق
منبع موثق
1,810
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,061
سکوت
سکوت
۶۸۰
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۲۵
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,284
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,033
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,211
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,507
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,732
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,182