پسران طلایی ـ قسمت ۴

1,167

شبکه ۴
18 فروردین ماه 1395
00:00
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,217
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۷۰۰
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۱۶
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۵۰
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۴۰
شب
شب
۷۵۶
هنر
هنر
۷۲۸
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۷۸۶
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۶۱
کارمند
کارمند
۶۵۱
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,257
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۳۲
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۳۸
من و او
من و او
۶۷۹
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۵۷
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۱۴
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۷۸
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۸۸۵
ابله
ابله
1,202
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
۹۹۸
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۳۶
باجناق ها
باجناق ها
1,605
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,195
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,185
خداحافظ
خداحافظ
۸۱۸
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
۹۹۶
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,800
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,246
چراغ گاز
چراغ گاز
6,115
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,190
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۳۳
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۴۸
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,084
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,234
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
۹۹۶
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,553
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۲۶
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۲۶
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۰۶
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۵۴
مردان دریا
مردان دریا
۷۹۳
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,051
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۷۸۲
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۶۰۰
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,086
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۷۹۷
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,135
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,030
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۳۷
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۷۹۲
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,717
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,097
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۷۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
۹۸۱
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۳۲
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۴۹
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,693
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,365
زال و رودابه
زال و رودابه
1,103
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۸۰
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,147
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۴۰
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۱۶
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۷۹
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۵۹۰
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۲۸
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۶۲
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۲۳
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,238
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,399
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۱۰
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,329
قطار ارواح
قطار ارواح
1,165
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۶۹
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,256
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۳۰
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۷۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۷۵
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۱۶
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۵۹
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,598
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,715
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,224
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۵۲
آنوا
آنوا
۸۶۱
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۷۳
شهر ما
شهر ما
۶۰۱
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,151
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
1,807
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,214
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,048
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,283
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,006
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,377
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,186
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۴۵
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۲۵
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,443
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۰۹
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
۹۰۸
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۳۰
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۱۵
سکوت
سکوت
۶۱۸
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۷۴۳
خانه عروسک
خانه عروسک
2,303
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,255
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,054
شب روباه
شب روباه
1,398
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۸۱
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۴۰
قطار ارواح
قطار ارواح
1,007
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,471
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,202
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,129
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,490
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,014
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
۹۸۸
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۳۸
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۲۳
شب واقعه
شب واقعه
۸۲۹
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۱۷
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۵۱
انتخاب تد
انتخاب تد
۶۹۶
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۱۸
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,189
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۵۷
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,813
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۳۰
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,559
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۲۵
دو حراف
دو حراف
1,122
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۳۰
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,679
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,195
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۵۷
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,279
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,102
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,541
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,454
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۴۷
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۳۱
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
۹۷۸
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۶۴
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۲۰
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,314
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,234
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,074
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۸۹۵
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
14,455
پیچ تند
پیچ تند
1,266
هنر
هنر
1,148
هویت
هویت
1,993
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
2,559
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,335
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,466
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
3,958
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,414
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,295
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,324
استاد معمار
استاد معمار
۸۲۹
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۶۰
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۷۷۸
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,208
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۲۲
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۳۷
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,121
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۴۶
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۶۱
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۶۶
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۵۹۴
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۷۷۱
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,057
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۶۷۴
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۴۶
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۰۴
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۵۵
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۴۶
جان گابریل
جان گابریل
۹۶۸
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۲۸
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,006
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۴۶
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,300
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,755
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,442
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۷۴
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۱۴
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۲۰
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۲۹
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۰۵
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۷۲
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,050
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۸۰
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۴۰
مسافر
مسافر
۶۲۲
بازرس کل
بازرس کل
1,726
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,729
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,548
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
1,992
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,431
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۵۸۸
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,668
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,344
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,275
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۲۵
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,400
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,397
تصادفی ها
تصادفی ها
1,357
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۸۷۷
شام آخر
شام آخر
6,221
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,065
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۴۴
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۴۸
شایعه
شایعه
۷۰۰
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۸۸۰
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۴۲
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۴۷
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,804
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۸۶۸
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۴۱
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۸۸۹
کلفت ها
کلفت ها
3,103
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
۹۷۵
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۴۰
خواستگاری
خواستگاری
۹۵۰
با جناق ها
با جناق ها
1,372
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۷۸
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,353
پرده عجایب
پرده عجایب
1,027
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۸۷۹
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۴۲
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۲۴
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۵۰
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۷۹۰
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۶۶
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,363
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۱۴
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۴۷
پرده عجایب
پرده عجایب
1,190
منبع موثق
منبع موثق
1,755
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,048
سکوت
سکوت
۶۷۶
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۱۸
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,265
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,030
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,209
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,472
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,696