قهرمانی جهان ۲۰۱۶/سوئیس - آمریکا

۶۸۶

شبکه ورزش
۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۵
۱۱:۲۸
کرلینگ قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ پکن
کرلینگ قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ پکن
۴۱۰
مسابقات قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، سوئد - ژاپن
مسابقات قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، سوئد - ژاپن
۴۳۹
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن-سوییس
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن-سوییس
۳۰۸
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن - روسیه
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن - روسیه
۵۰۴
دیدار نهایی کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، سوئد - کانادا
دیدار نهایی کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، سوئد - کانادا
۸۶۴
کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، ژاپن - سوئیس
کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، ژاپن - سوئیس
۹۵۱
مرحله پایانی جام جهانی کرلینگ - سوئد ۲۰۱۹
مرحله پایانی جام جهانی کرلینگ - سوئد ۲۰۱۹
۴۷۹
جام جهانی کرلینگ ، کانادا - سوئد
جام جهانی کرلینگ ، کانادا - سوئد
۲,۱۷۹
رقابت های کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۸ / کانادا - سوئد
رقابت های کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۸ / کانادا - سوئد
۱,۱۷۸
قهرمانی جهان - ۲۰۱۸ /کانادا - سوئد
قهرمانی جهان - ۲۰۱۸ /کانادا - سوئد
۶۱۸
قهرمان اروپا سوییس ۲۰۱۷ / سوییس - اتریش
قهرمان اروپا سوییس ۲۰۱۷ / سوییس - اتریش
۳۴۹
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / آلمان - سوییس
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / آلمان - سوییس
۳۹۲
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئیس - اتریش
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئیس - اتریش
۳۴۳
دیدار نهایی قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / اسکاتلند - سوئد
دیدار نهایی قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / اسکاتلند - سوئد
۲,۰۱۹
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئد - سوئیس
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئد - سوئیس
۳۹۸
دیدار پایانی کرلینگ قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۷ / کانادا - سوئد
دیدار پایانی کرلینگ قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۷ / کانادا - سوئد
۱,۳۰۴
کرلینگ قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / سوئد - نروژ
کرلینگ قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / سوئد - نروژ
۳۳۴
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / نروژ - سوییس
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / نروژ - سوییس
۲۸۳
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / اسکاتلند - دانمارک
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / اسکاتلند - دانمارک
۲۵۱
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / دانمارک - اسکاتلند
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / دانمارک - اسکاتلند
۳۲۱
هرمانی جهان ۲۰۱۶/دانمارک - کانادا
هرمانی جهان ۲۰۱۶/دانمارک - کانادا
۳۳۶
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمریکا - سوئیس
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمریکا - سوئیس
۲۷۸
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا - دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا - دانمارک
۵۵۰
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- دانمارک
۴۵۶
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - ژاپن
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - ژاپن
۳۵۷
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - دانمارک
۵۹۱
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/ژاپن - آمريکا
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/ژاپن - آمريکا
۴۵۰
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/نروژ - کانادا
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/نروژ - کانادا
۳۹۲
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/سوئد- کره
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/سوئد- کره
۸۹۹
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- سوئد
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- سوئد
۷۳۴