قسمت آخر_خداحافظی

41,587

شبکه نسیم
14 فروردین ماه 1395
21:28
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
24,471
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
28,967
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
32,412
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
63,437
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
42,286
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
33,356
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
19,852
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
20,396
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
24,999
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
34,945
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
9,479
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
16,928
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
17,806
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,757
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,970
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,039
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,505
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,680
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
9,035
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
24,455
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
11,120
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
21,914
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
19,745
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
21,721
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
20,072
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
5,486
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
4,560
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
18,643
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
22,441