اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک

5,384

شبکه نسیم
7 فروردین ماه 1395
08:43
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
41,139
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
24,100
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
28,366
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
31,410
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
62,758
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
41,390
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
32,409
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
19,651
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
19,872
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
24,395
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
34,520
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
9,272
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
16,669
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
17,247
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,526
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,768
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,003
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,634
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
4,403
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
8,075
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
23,933
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
10,705
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
21,464
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
19,567
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
20,821
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
19,940
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
4,338
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
18,386
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
21,985