بهای ماندن

۳,۸۱۰

شبکه ۵
۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۴
۱۹:۴۰
حاج خانم
حاج خانم
۴,۴۸۳
حاجت
حاجت
۵,۲۵۵
غفلت
غفلت
۴,۷۴۸
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۵۴۹
حاجت
حاجت
۴,۰۴۴
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۳۵
عاشق
عاشق
۲۲,۸۸۳
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۳۷۸
پیک عروس
پیک عروس
۶,۳۶۱
مکافات
مکافات
۶,۳۲۹
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۱۸۵
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۶۷۶
بازتاب
بازتاب
۲,۹۹۲
انعکاس
انعکاس
۱,۴۴۶
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۰۹۸
دروغ
دروغ
۱,۲۷۲
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۱۷
سرانجام
سرانجام
۲,۶۳۸
جبران
جبران
۲,۰۶۵
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۹۸
بعد از تو
بعد از تو
۱,۳۹۵
نظرکرده
نظرکرده
۱,۶۱۰
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۶۷۸
کلاف محبت
کلاف محبت
۱,۹۵۸
خواب صادق
خواب صادق
۱,۲۷۹
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۲۷۶
جبران
جبران
۱,۹۷۱
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۴۴
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۵۸۶
دست شیطان
دست شیطان
۱,۹۵۷
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۵۶۶
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۴۰۰
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۶۰۰
بی قراری
بی قراری
۱,۵۳۰
تدبیر
تدبیر
۱,۱۶۵
دور باطل
دور باطل
۲,۶۴۷
حاجت
حاجت
۳,۲۴۴
سوگند
سوگند
۲,۴۱۲
بعد از تو
بعد از تو
۴,۰۵۰
آخرین پل
آخرین پل
۲,۷۵۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۷۵۵
سربازی
سربازی
۲,۸۷۲
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۲۲۰
نظر کرده
نظر کرده
۱,۷۶۳
سایه ها
سایه ها
۱,۵۰۷
بی قراری
بی قراری
۳,۵۳۰
بار کج
بار کج
۴,۱۵۸
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۶۰۹
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۶۹۱
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۲۳۱
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۵۰۶
سقوط
سقوط
۲,۵۸۶
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۶۵۰
گره بر باد
گره بر باد
۱,۴۶۹
بعد از تو
بعد از تو
۳,۵۶۳
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۱,۹۹۵
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۷۱۱
بازتاب
بازتاب
۱,۱۶۹
گره بر باد
گره بر باد
۱,۳۲۹
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۲۷۹
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۲۴۹
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۴۸۵
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۸۰۳
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۲۴۲
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۸۴۶
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۹۶۵
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۳۱۷
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۴۸۴
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۳,۸۹۸
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۱۸۶
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۴۰۷
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۹۶۱
تدبیر
تدبیر
۱,۴۴۳
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۲,۷۲۳
بی قراری
بی قراری
۲,۶۴۲
گره بر باد
گره بر باد
۱,۶۵۳
پاپوش
پاپوش
۲,۱۸۸
شب شکار
شب شکار
۳,۳۴۸
دونده
دونده
۱,۶۰۲
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۳۹۸
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱,۸۶۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۴۸
آخر خط
آخر خط
۱,۷۱۷
بازتاب
بازتاب
۲,۵۵۷
بازیگر
بازیگر
۱,۷۵۹
تقدیر
تقدیر
۱۳,۵۹۴
درنگ
درنگ
۱,۹۹۶
برج جهان
برج جهان
۱,۳۹۸
حقیقت
حقیقت
۱,۷۹۱
در تاریکی
در تاریکی
۱,۴۸۹
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۶۰۱
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۶۷۴
درنگ
درنگ
۱,۱۱۴
برج جهان
برج جهان
۱,۰۲۰
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۶۹۲
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۲۶۴
پژواک
پژواک
۲,۵۴۹
محدوده خطر
محدوده خطر
۱,۹۵۹
حرف مردم
حرف مردم
۳,۴۱۳
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۲۴۶
بر بال باد
بر بال باد
۲,۶۶۹
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۲,۹۸۹
شلیک به خود
شلیک به خود
۱,۸۴۴
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۷۰۹
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۵۶۲
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۱۷۳
نذر
نذر
۱,۴۲۶
حاجت
حاجت
۱,۹۴۳
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۳,۹۴۱
خواب گران
خواب گران
۱,۲۶۹
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۱,۹۹۲
در کنار هم
در کنار هم
۱,۶۱۶
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۷۱۲
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۲۵۴
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۴۳۸
رهایی
رهایی
۱,۶۲۷
فریب
فریب
۵,۲۵۱
با من باش
با من باش
۱,۹۸۸
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۵۲۳
در میان جمع
در میان جمع
۱,۱۴۷
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۶۶۶
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۵۵۰
میزان
میزان
۱,۵۰۳
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۸۴۵
پیله
پیله
۱,۹۴۰
برگ آخر
برگ آخر
۲,۱۹۶
عاشق
عاشق
۴,۴۰۷
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۲۲
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۵۵۰
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۳۲
تغییر
تغییر
۱,۶۰۹
مکث
مکث
۲,۱۸۲
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۰۸۸
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۴۸۷
برگ آخر
برگ آخر
۱,۷۶۲
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۲۵
پاپوش
پاپوش
۲,۹۳۱
ثلث شب
ثلث شب
۱,۹۳۶
شب شکار
شب شکار
۲,۰۷۶
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۲۳
سقوط
سقوط
۱,۸۲۶
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۴۷۹
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۴,۹۶۶
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۸۷
تدبیر
تدبیر
۱,۲۹۴
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۱۷
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۲۴۴
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۱,۹۸۵
سکوت
سکوت
۱,۶۶۶
آبرو
آبرو
۲,۸۳۴
مقصر
مقصر
۲,۰۸۰
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۴۷
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۶۷۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۳۴
راز موفقیت
راز موفقیت
۴,۹۷۳
گودال
گودال
۱,۷۵۰
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۱,۹۵۱
حاجت
حاجت
۲,۲۵۲
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۰۷
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۱۶۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۰۲۴
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۳۹
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۰۸۳
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۸۷۷
مقصر
مقصر
۱,۳۱۰
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۲۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۷۶۴
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۸۲۷
گودال
گودال
۱,۳۹۵
حلالم کن
حلالم کن
۱,۵۳۳
در میان جمع
در میان جمع
۲,۴۰۵
مکث
مکث
۱,۷۴۱
بزرگراه
بزرگراه
۱,۶۴۱
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۶۱۰
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۴۲۲
به آهستگی
به آهستگی
۳,۳۳۸
انعکاس
انعکاس
۱,۶۲۲
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۱۲
انعکاس
انعکاس
۱,۰۰۹
باغ انار
باغ انار
۱,۶۴۱
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۲۱۰
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۶۴۳
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۶۹۳
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۷۰۵
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۶۳۴
آخرخط
آخرخط
۲,۵۲۵
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۲۲۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۷۵۸
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۱۸۹
ندارها
ندارها
۴,۱۵۳
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۲۶
بار کج
بار کج
۳,۲۷۴
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۱۲
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۶۹۸
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۷۷۹
بومرنگ
بومرنگ
۴,۷۲۷
بازی
بازی
۴,۹۹۷
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۲۳
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۷۴۵
بهترین راه
بهترین راه
۳,۳۴۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۳۵
به آهستگی
به آهستگی
۲,۱۵۶
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۴۰۷
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۵۴
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۳۳
تنهایی
تنهایی
۲,۳۸۴
دعوت
دعوت
۲,۱۰۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۶۱
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۰۶۸
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۶۹۹
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۳۴۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۱۹۰
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۴۱
تدبیر
تدبیر
۲,۵۹۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۹۷۳
ندارها
ندارها
۳,۸۱۸
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۵۷
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۲۰۳
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۸۷۹
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۸۵
در میان جمع
در میان جمع
۲,۸۹۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۶۱۴
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۶۲۴
مکث
مکث
۴,۰۱۳
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۵۸۳
انعکاس
انعکاس
۲,۱۲۲
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۰۹۷
آخر خط
آخر خط
۴,۵۸۱
خواب صادق
خواب صادق
۲,۱۶۴