خواب صادق

2,564

شبکه ۵
20 اسفند ماه 1394
19:26
بهای ماندن
بهای ماندن
4,162
حاج خانم
حاج خانم
5,647
حاجت
حاجت
5,552
غفلت
غفلت
6,496
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,092
حاجت
حاجت
4,446
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,661
عاشق
عاشق
28,285
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,049
پیک عروس
پیک عروس
7,793
مکافات
مکافات
6,992
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,380
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,854
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,420
دروغ
دروغ
2,964
بهترین راه
بهترین راه
1,897
سرانجام
سرانجام
5,586
جبران
جبران
4,116
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,346
بعد از تو
بعد از تو
1,910
نظرکرده
نظرکرده
2,698
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,832
کلاف محبت
کلاف محبت
3,241
خواب صادق
خواب صادق
1,719
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,074
جبران
جبران
2,935
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,686
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,341
فقط چند روز
فقط چند روز
2,996
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,141
بی قراری
بی قراری
1,896
تدبیر
تدبیر
2,644
دور باطل
دور باطل
3,911
حاجت
حاجت
4,267
سوگند
سوگند
3,339
بعد از تو
بعد از تو
6,474
آخرین پل
آخرین پل
3,682
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,401
سربازی
سربازی
5,208
در سراشیبی
در سراشیبی
3,785
نظر کرده
نظر کرده
2,907
سایه ها
سایه ها
2,252
بی قراری
بی قراری
6,794
بار کج
بار کج
6,156
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,546
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,542
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,400
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,275
سقوط
سقوط
4,606
در سراشیبی
در سراشیبی
3,205
گره بر باد
گره بر باد
2,340
بعد از تو
بعد از تو
6,156
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,137
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,658
بازتاب
بازتاب
1,597
گره بر باد
گره بر باد
2,386
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,141
در سراشیبی
در سراشیبی
1,705
آخرین قدر
آخرین قدر
4,399
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,401
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,533
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,573
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,705
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,199
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,066
خواب صادق
خواب صادق
۷۵۱
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۷۳۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۴۸
گره بر باد
گره بر باد
۶۰۷
گره بر باد
گره بر باد
1,436
سایه ها
سایه ها
1,712
سایه ها
سایه ها
۴۶۳
دست شیطان
دست شیطان
1,124
باغ انار
باغ انار
۹۴۳
سقوط
سقوط
1,407
ثلث شب
ثلث شب
1,330
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,127
مکافات
مکافات
1,817
راز
راز
1,262
توبه
توبه
1,514
جبران
جبران
1,050
نذر
نذر
1,112
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,198
رویای تلخ
رویای تلخ
۹۲۸
رویای تلخ
رویای تلخ
1,499
سقوط
سقوط
۹۹۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۹۸۰
سرانجام
سرانجام
1,121
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۸۹
تهمت
تهمت
۷۳۳
دوراهی
دوراهی
1,038
همیشه داماد
همیشه داماد
17,652
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,773
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,466
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,524
تدبیر
تدبیر
2,309
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,723
بی قراری
بی قراری
3,283
گره بر باد
گره بر باد
2,351
پاپوش
پاپوش
2,881
شب شکار
شب شکار
3,889
دونده
دونده
2,057
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,754
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,791
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,616
آخر خط
آخر خط
2,236
بازتاب
بازتاب
3,032
بازیگر
بازیگر
3,018
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,627
برج جهان
برج جهان
2,331
حقیقت
حقیقت
2,816
در تاریکی
در تاریکی
2,942
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,448
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,336
درنگ
درنگ
2,362
برج جهان
برج جهان
1,358
توبه
توبه
1,576
راز
راز
5,294
تسویه حساب
تسویه حساب
6,236
پژواک
پژواک
3,647
محدوده خطر
محدوده خطر
3,310
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,980
بر بال باد
بر بال باد
3,528
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,047
شلیک به خود
شلیک به خود
2,660
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,229
کسی بین ما
کسی بین ما
2,115
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,760
نذر
نذر
2,320
حاجت
حاجت
2,314
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,560
خواب گران
خواب گران
1,779
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,914
در کنار هم
در کنار هم
2,283
گوشی همراه
گوشی همراه
2,620
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,605
طعم زندگی
طعم زندگی
1,887
رهایی
رهایی
2,678
فریب
فریب
7,229
با من باش
با من باش
2,898
قلب مهربان
قلب مهربان
2,135
در میان جمع
در میان جمع
1,560
بهای ماندن
بهای ماندن
2,191
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,460
میزان
میزان
2,275
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,946
پیله
پیله
2,686
برگ آخر
برگ آخر
2,773
عاشق
عاشق
5,896
بزرگراه
بزرگراه
1,546
در برابر چشم
در برابر چشم
2,582
در میان جمع
در میان جمع
1,846
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,599
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,617
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,841
برگ آخر
برگ آخر
2,157
بزرگراه
بزرگراه
1,661
پاپوش
پاپوش
3,843
ثلث شب
ثلث شب
3,928
شب شکار
شب شکار
3,007
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,346
سقوط
سقوط
2,722
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,080
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,323
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,138
تدبیر
تدبیر
1,675
حلالم کن
حلالم کن
2,302
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,758
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,498
سکوت
سکوت
2,471
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,831
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,382
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,809
گودال
گودال
2,469
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,229
حاجت
حاجت
2,786
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,694
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,658
قلب شکسته
قلب شکسته
2,584
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,440
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,597
مقصر
مقصر
1,630
قلب شکسته
قلب شکسته
2,837
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,296
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,296
گودال
گودال
2,199
حلالم کن
حلالم کن
1,925
در میان جمع
در میان جمع
2,720
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,976
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,973
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,017
به آهستگی
به آهستگی
4,207
انعکاس
انعکاس
1,955
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,490
انعکاس
انعکاس
1,311
باغ انار
باغ انار
2,117
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,495
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,922
حلوای نقد
حلوای نقد
3,539
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,183
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,085
آخرخط
آخرخط
5,441
نقطه صفر
نقطه صفر
3,111
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,215
هنوز هستم
هنوز هستم
5,182
ندارها
ندارها
4,812
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,686
بار کج
بار کج
3,578
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,418
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,129
بومرنگ
بومرنگ
5,508
بازی
بازی
6,157
برداشت دوم
برداشت دوم
3,353
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,392
بهترین راه
بهترین راه
4,559
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,451
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,604
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,289
داستان واقعی
داستان واقعی
4,809
تنهایی
تنهایی
2,883
دعوت
دعوت
2,668
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,653
یک اشتباه
یک اشتباه
5,250
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,003
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,032
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,687
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,118
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,355
ندارها
ندارها
4,450
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,016
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,722
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,425
یک اشتباه
یک اشتباه
4,864
در میان جمع
در میان جمع
3,204
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,975
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,426
مکث
مکث
4,796
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,996
انعکاس
انعکاس
2,446
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,524
آخر خط
آخر خط
5,027