آدم خوابش می گیره

1,084

شبکه ۴
20 اسفند ماه 1394
00:01
سکوت
سکوت
۶۸۸
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۳۸
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,341
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,056
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,225
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,564
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,761
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,201
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,271
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۷۲۳
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۴۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۶۷
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۶۱
شب
شب
۷۸۲
هنر
هنر
۷۷۱
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۸۱۹
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۸۲
کارمند
کارمند
۶۶۷
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,358
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۵
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۵۷
من و او
من و او
۶۹۶
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۷۰
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۴۰
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۹۸
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۹۲۴
ابله
ابله
1,235
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
1,074
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۶۶
باجناق ها
باجناق ها
1,642
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,225
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,212
خداحافظ
خداحافظ
۸۴۷
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
1,025
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,924
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,319
چراغ گاز
چراغ گاز
6,782
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,236
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۴۱
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۷۵
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,193
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,370
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
1,077
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,652
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۶۸
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۴۹
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۳۵
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۸۱
مردان دریا
مردان دریا
۸۴۴
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,096
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۸۰۱
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۶۱۲
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,185
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۸۱۷
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,248
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,059
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۵۱
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۸۱۱
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,878
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,159
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۹۲
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
1,067
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۵۵
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۹۰
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,780
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,491
زال و رودابه
زال و رودابه
1,162
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۹۹
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,187
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۵۳
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۳۲
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۹۹
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۶۰۴
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۴۸
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۷۴
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۳۵
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,439
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,704
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۳۰
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,494
قطار ارواح
قطار ارواح
1,224
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۸۱
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,372
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۳۹
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۸۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۹۲
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۵۹
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۸۰
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,771
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,893
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,362
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۷۶
آنوا
آنوا
۹۳۹
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۹۴
شهر ما
شهر ما
۶۲۶
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,268
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
2,047
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,507
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,140
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,428
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,068
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,501
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,313
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۹۲
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۸۶
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,582
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۶۹
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
۹۹۳
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۵۶
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۳۹
سکوت
سکوت
۶۳۷
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۸۱۹
خانه عروسک
خانه عروسک
2,480
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,466
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,096
شب روباه
شب روباه
1,427
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۹۵
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۶۷
قطار ارواح
قطار ارواح
1,044
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,536
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,366
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,163
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,588
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,050
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
1,023
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۶۸
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۵۴
شب واقعه
شب واقعه
۸۶۲
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۴۴
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۷۲
انتخاب تد
انتخاب تد
۷۱۶
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۶
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,297
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۸۸
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,924
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۵۸
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,711
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۴۹
دو حراف
دو حراف
1,488
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۵۳
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,723
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,276
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۹۳
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,421
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,289
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,602
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,490
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۶۵
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۶۲
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
۹۹۹
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۹۵
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۴۲
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,479
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,269
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,109
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۹۳۰
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
16,349
پیچ تند
پیچ تند
1,494
هنر
هنر
1,197
هویت
هویت
2,196
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
3,205
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,552
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,859
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
4,439
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,503
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,509
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
۴۳۸
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
۱۶۰
تئاتر پرده عجایب
تئاتر پرده عجایب
۲۷۷
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,371
استاد معمار
استاد معمار
۸۶۹
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۸۵
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۸۰۴
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,238
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۳۹
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۶۰
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,154
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۸۱
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۹۹
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۹۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۶۱۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۸۱۲
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,157
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۷۰۴
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۷۶
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۲۵
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۸۰
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۷۹
جان گابریل
جان گابریل
1,083
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۵۱
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,112
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۷۰
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,425
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,872
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,555
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۸۹
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۲۶
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۲۹
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۴۰
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۱۶
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۸۹
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,090
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۹۷
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۵۳
مسافر
مسافر
۶۴۱
بازرس کل
بازرس کل
1,947
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,830
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,682
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
2,085
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,547
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۶۰۸
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,801
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,455
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,435
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۶۰
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,512
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,479
تصادفی ها
تصادفی ها
1,437
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۹۰۱
شام آخر
شام آخر
6,539
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,113
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۵۹
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۶۳
شایعه
شایعه
۷۲۰
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۹۰۶
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۶۳
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۷۴
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,981
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۹۰۴
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۶۳
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۹۲۶
کلفت ها
کلفت ها
3,298
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
۹۹۹
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۵۲
خواستگاری
خواستگاری
۹۶۹
با جناق ها
با جناق ها
1,392
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۹۵
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,447
پرده عجایب
پرده عجایب
1,043
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۹۱۶
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۷۷
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۴۶
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۶۸
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۸۱۱
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۸۰
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,447
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۳۶
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۷۸
پرده عجایب
پرده عجایب
1,234
منبع موثق
منبع موثق
1,987