نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,509
آخر خط
آخر خط
5,019
خواب صادق
خواب صادق
2,554
بهای ماندن
بهای ماندن
4,158
حاج خانم
حاج خانم
5,638
حاجت
حاجت
5,545
غفلت
غفلت
6,481
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,084
حاجت
حاجت
4,440
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,659
عاشق
عاشق
28,288
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,044
پیک عروس
پیک عروس
7,789
مکافات
مکافات
6,982
راه و بیراه
راه و بیراه
4,308
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,369
بازتاب
بازتاب
3,077
انعکاس
انعکاس
1,850
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,421
دروغ
دروغ
2,947
بهترین راه
بهترین راه
1,877
سرانجام
سرانجام
5,574
جبران
جبران
4,103
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,332
بعد از تو
بعد از تو
1,901
نظرکرده
نظرکرده
2,689
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,826
کلاف محبت
کلاف محبت
3,237
خواب صادق
خواب صادق
1,710
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,073
جبران
جبران
2,934
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,677
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,332
فقط چند روز
فقط چند روز
2,986
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,140
بی قراری
بی قراری
1,891
تدبیر
تدبیر
2,628
دور باطل
دور باطل
3,900
حاجت
حاجت
4,266
سوگند
سوگند
3,332
بعد از تو
بعد از تو
6,456
آخرین پل
آخرین پل
3,673
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,396
سربازی
سربازی
5,193
در سراشیبی
در سراشیبی
3,769
نظر کرده
نظر کرده
2,902
سایه ها
سایه ها
2,238
بی قراری
بی قراری
6,780
بار کج
بار کج
6,100
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,520
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,519
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,386
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,254
سقوط
سقوط
4,593
در سراشیبی
در سراشیبی
3,175
گره بر باد
گره بر باد
2,320
بعد از تو
بعد از تو
6,147
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,130
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,656
بازتاب
بازتاب
1,592
گره بر باد
گره بر باد
2,373
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,131
در سراشیبی
در سراشیبی
1,688
آخرین قدر
آخرین قدر
4,392
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,403
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,526
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,563
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,700
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,184
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,070
خواب صادق
خواب صادق
۷۴۵
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۷۲۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۴۷
گره بر باد
گره بر باد
۵۹۶
گره بر باد
گره بر باد
1,436
سایه ها
سایه ها
1,693
سایه ها
سایه ها
۴۶۳
دست شیطان
دست شیطان
1,125
باغ انار
باغ انار
۹۴۵
سقوط
سقوط
1,424
ثلث شب
ثلث شب
1,306
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,102
مکافات
مکافات
1,798
راز
راز
1,253
توبه
توبه
1,489
جبران
جبران
1,043
نذر
نذر
1,105
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,185
رویای تلخ
رویای تلخ
۹۱۵
رویای تلخ
رویای تلخ
1,474
سقوط
سقوط
۹۸۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۸۸۴
سرانجام
سرانجام
1,105
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۸۰
تهمت
تهمت
۷۰۷
دوراهی
دوراهی
1,005
همیشه داماد
همیشه داماد
17,642
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,771
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,454
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,517
تدبیر
تدبیر
2,297
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,702
بی قراری
بی قراری
3,272
گره بر باد
گره بر باد
2,345
پاپوش
پاپوش
2,872
شب شکار
شب شکار
3,885
دونده
دونده
2,053
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,740
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,797
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,609
آخر خط
آخر خط
2,233
بازتاب
بازتاب
3,027
بازیگر
بازیگر
3,013
تقدیر
تقدیر
14,063
درنگ
درنگ
2,622
برج جهان
برج جهان
2,320
حقیقت
حقیقت
2,802
در تاریکی
در تاریکی
2,934
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,443
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,331
درنگ
درنگ
2,356
برج جهان
برج جهان
1,355
توبه
توبه
1,576
راز
راز
5,268
تسویه حساب
تسویه حساب
6,228
پژواک
پژواک
3,645
محدوده خطر
محدوده خطر
3,299
حرف مردم
حرف مردم
3,582
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,984
بر بال باد
بر بال باد
3,520
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,037
شلیک به خود
شلیک به خود
2,652
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,219
کسی بین ما
کسی بین ما
2,108
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,758
نذر
نذر
2,309
حاجت
حاجت
2,308
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,555
خواب گران
خواب گران
1,765
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,907
در کنار هم
در کنار هم
2,273
گوشی همراه
گوشی همراه
2,610
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,589
طعم زندگی
طعم زندگی
1,880
رهایی
رهایی
2,673
فریب
فریب
7,212
با من باش
با من باش
2,891
قلب مهربان
قلب مهربان
2,130
در میان جمع
در میان جمع
1,553
بهای ماندن
بهای ماندن
2,186
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,451
میزان
میزان
2,264
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,938
پیله
پیله
2,679
برگ آخر
برگ آخر
2,762
عاشق
عاشق
5,884
بزرگراه
بزرگراه
1,551
در برابر چشم
در برابر چشم
2,577
در میان جمع
در میان جمع
1,840
تغییر
تغییر
1,656
مکث
مکث
2,594
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,611
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,836
برگ آخر
برگ آخر
2,151
بزرگراه
بزرگراه
1,658
پاپوش
پاپوش
3,841
ثلث شب
ثلث شب
3,922
شب شکار
شب شکار
3,003
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,341
سقوط
سقوط
2,718
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,078
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,317
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,132
تدبیر
تدبیر
1,669
حلالم کن
حلالم کن
2,297
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,761
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,483
سکوت
سکوت
2,468
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,818
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,376
در برابر چشم
در برابر چشم
3,377
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,012
راز موفقیت
راز موفقیت
6,795
گودال
گودال
2,434
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,217
حاجت
حاجت
2,784
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,042
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,693
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,656
قلب شکسته
قلب شکسته
2,580
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,432
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,594
مقصر
مقصر
1,623
قلب شکسته
قلب شکسته
2,834
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,287
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,295
گودال
گودال
2,142
حلالم کن
حلالم کن
1,921
در میان جمع
در میان جمع
2,715
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,966
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,963
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,000
به آهستگی
به آهستگی
4,190
انعکاس
انعکاس
1,953
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,492
انعکاس
انعکاس
1,302
باغ انار
باغ انار
2,109
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,490
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,913
حلوای نقد
حلوای نقد
3,535
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,176
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,084
آخرخط
آخرخط
5,410
نقطه صفر
نقطه صفر
3,099
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,214
هنوز هستم
هنوز هستم
5,172
ندارها
ندارها
4,803
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,665
بار کج
بار کج
3,573
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,416
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,759
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,122
بومرنگ
بومرنگ
5,482
بازی
بازی
6,140
برداشت دوم
برداشت دوم
3,350
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,386
بهترین راه
بهترین راه
4,546
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,443
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,579
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,281
داستان واقعی
داستان واقعی
4,798
تنهایی
تنهایی
2,880
دعوت
دعوت
2,655
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,640
یک اشتباه
یک اشتباه
5,239
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,000
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,025
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,688
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,111
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,348
ندارها
ندارها
4,436
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,010
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,717
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,414
یک اشتباه
یک اشتباه
4,859
در میان جمع
در میان جمع
3,199
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,970
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,419
مکث
مکث
4,784
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,994