لطفا حلالم کن

6,883

شبکه ۵
18 اردیبهشت ماه 1395
18:17
انعکاس
انعکاس
2,345
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,372
آخر خط
آخر خط
4,949
خواب صادق
خواب صادق
2,399
بهای ماندن
بهای ماندن
4,066
حاج خانم
حاج خانم
5,327
حاجت
حاجت
5,476
غفلت
غفلت
5,780
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
5,947
حاجت
حاجت
4,309
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,569
عاشق
عاشق
26,788
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,876
پیک عروس
پیک عروس
7,362
مکافات
مکافات
6,816
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,179
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,761
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
1,823
دروغ
دروغ
1,981
بهترین راه
بهترین راه
1,255
سرانجام
سرانجام
4,162
جبران
جبران
3,648
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,118
بعد از تو
بعد از تو
1,752
نظرکرده
نظرکرده
2,370
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,553
کلاف محبت
کلاف محبت
2,773
خواب صادق
خواب صادق
1,570
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,556
جبران
جبران
2,757
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,475
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
3,704
فقط چند روز
فقط چند روز
2,646
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
1,996
بی قراری
بی قراری
1,803
تدبیر
تدبیر
2,481
دور باطل
دور باطل
3,609
حاجت
حاجت
4,040
سوگند
سوگند
3,136
بعد از تو
بعد از تو
5,543
آخرین پل
آخرین پل
3,450
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,268
سربازی
سربازی
4,656
در سراشیبی
در سراشیبی
3,670
نظر کرده
نظر کرده
2,658
سایه ها
سایه ها
2,094
بی قراری
بی قراری
5,735
بار کج
بار کج
5,614
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,291
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,395
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,868
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,017
سقوط
سقوط
4,163
در سراشیبی
در سراشیبی
2,257
گره بر باد
گره بر باد
2,080
بعد از تو
بعد از تو
5,361
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,798
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,389
بازتاب
بازتاب
1,514
گره بر باد
گره بر باد
2,274
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,958
در سراشیبی
در سراشیبی
1,625
آخرین قدر
آخرین قدر
3,911
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,298
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,298
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,445
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,597
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,021
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,849
خواب صادق
خواب صادق
۶۵۶
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۳۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۴۹۰
گره بر باد
گره بر باد
۵۳۲
گره بر باد
گره بر باد
1,334
سایه ها
سایه ها
۷۷۰
سایه ها
سایه ها
۳۹۴
دست شیطان
دست شیطان
۹۳۴
باغ انار
باغ انار
۷۸۷
سقوط
سقوط
1,302
ثلث شب
ثلث شب
1,174
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۹۷۲
مکافات
مکافات
1,533
راز
راز
1,004
توبه
توبه
۹۸۷
جبران
جبران
۸۴۲
نذر
نذر
۹۴۰
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۸۷۰
رویای تلخ
رویای تلخ
۶۵۴
رویای تلخ
رویای تلخ
1,085
سقوط
سقوط
۶۱۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۱
همیشه داماد
همیشه داماد
16,530
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,609
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,193
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,337
تدبیر
تدبیر
2,049
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,470
بی قراری
بی قراری
3,107
گره بر باد
گره بر باد
2,167
پاپوش
پاپوش
2,719
شب شکار
شب شکار
3,742
دونده
دونده
1,932
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,582
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,485
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,520
آخر خط
آخر خط
2,107
بازتاب
بازتاب
2,890
بازیگر
بازیگر
2,626
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,476
برج جهان
برج جهان
1,974
حقیقت
حقیقت
2,512
در تاریکی
در تاریکی
2,244
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,216
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,233
درنگ
درنگ
1,953
برج جهان
برج جهان
1,267
توبه
توبه
1,576
راز
راز
3,892
تسویه حساب
تسویه حساب
5,506
پژواک
پژواک
3,363
محدوده خطر
محدوده خطر
2,764
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,720
بر بال باد
بر بال باد
3,286
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,775
شلیک به خود
شلیک به خود
2,490
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,100
کسی بین ما
کسی بین ما
1,951
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,609
نذر
نذر
1,935
حاجت
حاجت
2,211
سقوط آزاد
سقوط آزاد
4,970
خواب گران
خواب گران
1,599
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,712
در کنار هم
در کنار هم
2,053
گوشی همراه
گوشی همراه
2,315
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,240
طعم زندگی
طعم زندگی
1,774
رهایی
رهایی
2,438
فریب
فریب
6,745
با من باش
با من باش
2,649
قلب مهربان
قلب مهربان
2,004
در میان جمع
در میان جمع
1,460
بهای ماندن
بهای ماندن
2,069
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,218
میزان
میزان
2,020
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,640
پیله
پیله
2,472
برگ آخر
برگ آخر
2,582
عاشق
عاشق
5,365
بزرگراه
بزرگراه
1,411
در برابر چشم
در برابر چشم
2,329
در میان جمع
در میان جمع
1,703
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,475
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,489
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,392
برگ آخر
برگ آخر
2,052
بزرگراه
بزرگراه
1,578
پاپوش
پاپوش
3,600
ثلث شب
ثلث شب
3,667
شب شکار
شب شکار
2,759
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,239
سقوط
سقوط
2,631
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,915
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
5,917
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,000
تدبیر
تدبیر
1,566
حلالم کن
حلالم کن
2,181
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,621
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,349
سکوت
سکوت
2,228
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,677
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
2,990
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,309
گودال
گودال
2,106
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,153
حاجت
حاجت
2,669
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,556
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,489
قلب شکسته
قلب شکسته
2,476
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,347
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,347
مقصر
مقصر
1,540
قلب شکسته
قلب شکسته
2,696
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,146
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,176
گودال
گودال
1,707
حلالم کن
حلالم کن
1,832
در میان جمع
در میان جمع
2,645
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,891
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,864
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,855
به آهستگی
به آهستگی
3,939
انعکاس
انعکاس
1,867
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,018
انعکاس
انعکاس
1,211
باغ انار
باغ انار
1,964
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,418
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,835
حلوای نقد
حلوای نقد
3,315
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,053
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,000
آخرخط
آخرخط
4,950
نقطه صفر
نقطه صفر
2,720
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,120
هنوز هستم
هنوز هستم
4,755
ندارها
ندارها
4,685
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,561
بار کج
بار کج
3,483
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,343
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,526
بومرنگ
بومرنگ
5,272
بازی
بازی
5,802
برداشت دوم
برداشت دوم
3,124
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,219
بهترین راه
بهترین راه
4,061
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,386
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,202
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,220
داستان واقعی
داستان واقعی
4,658
تنهایی
تنهایی
2,767
دعوت
دعوت
2,489
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,571
یک اشتباه
یک اشتباه
4,895
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,922
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,819
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,587
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,030
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,262
ندارها
ندارها
4,308
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,875
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,498
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,183
یک اشتباه
یک اشتباه
4,761
در میان جمع
در میان جمع
3,133
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,893
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,227
مکث
مکث
4,607