با جناق ها

1,391

شبکه ۴
29 دی ماه 1394
00:07
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۹۶
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,448
پرده عجایب
پرده عجایب
1,040
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۹۱۱
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۷۵
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۴۳
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۶۶
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۸۰۸
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۷۸
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,446
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۳۶
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۷۸
پرده عجایب
پرده عجایب
1,232
منبع موثق
منبع موثق
1,999
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,084
سکوت
سکوت
۶۸۸
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۳۸
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,333
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,054
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,225
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,561
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,763
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,198
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,267
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۷۱۹
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۴۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۶۸
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۶۱
شب
شب
۷۸۱
هنر
هنر
۷۷۱
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۸۱۹
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۸۱
کارمند
کارمند
۶۶۷
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,357
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۶
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۵۷
من و او
من و او
۶۹۸
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۷۱
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۳۸
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۹۸
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۹۲۴
ابله
ابله
1,235
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
1,071
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۶۵
باجناق ها
باجناق ها
1,643
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,226
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,213
خداحافظ
خداحافظ
۸۴۵
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
1,025
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,925
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,320
چراغ گاز
چراغ گاز
6,756
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,236
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۴۱
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۷۵
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,198
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,363
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
1,068
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,648
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۵۷
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۴۷
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۳۲
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۸۰
مردان دریا
مردان دریا
۸۴۵
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,095
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۸۰۱
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۶۱۲
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,191
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۸۱۸
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,247
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,059
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۵۲
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۸۰۹
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,868
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,157
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۸۹
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
1,068
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۵۶
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۹۱
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,780
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,494
زال و رودابه
زال و رودابه
1,161
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۹۸
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,189
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۵۴
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۳۲
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۹۸
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۶۰۴
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۴۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۷۳
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۳۵
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,439
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,709
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۲۹
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,484
قطار ارواح
قطار ارواح
1,225
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۸۱
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,377
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۴۰
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۸۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۹۲
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۵۹
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۸۰
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,779
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,900
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,375
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۷۶
آنوا
آنوا
۹۴۱
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۹۴
شهر ما
شهر ما
۶۲۶
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,273
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
2,034
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,506
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,097
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,425
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,066
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,510
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,311
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۹۰
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۹۶
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,583
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۴۳
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
۹۴۱
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۵۱
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۳۹
سکوت
سکوت
۶۳۷
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۸۲۰
خانه عروسک
خانه عروسک
2,448
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,450
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,098
شب روباه
شب روباه
1,428
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۹۹
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۷۱
قطار ارواح
قطار ارواح
1,047
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,529
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,363
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,168
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,595
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,051
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
1,026
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۷۱
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۵۴
شب واقعه
شب واقعه
۸۶۱
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۴۳
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۷۲
انتخاب تد
انتخاب تد
۷۱۶
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۷
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,298
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۸۵
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,922
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۵۶
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,709
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۴۹
دو حراف
دو حراف
1,471
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۵۲
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,722
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,264
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۹۲
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,411
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,300
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,602
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,489
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۶۴
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۶۱
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
1,002
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۹۳
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۴۰
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,481
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,263
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,104
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۹۲۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
16,350
پیچ تند
پیچ تند
1,492
هنر
هنر
1,197
هویت
هویت
2,190
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
3,164
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,548
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,725
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
4,417
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,488
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,512
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
۴۲۲
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
۱۴۸
تئاتر پرده عجایب
تئاتر پرده عجایب
۲۵۹
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,367
استاد معمار
استاد معمار
۸۷۰
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۸۵
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۸۰۶
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,241
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۳۹
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۶۱
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,155
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۸۱
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۹۸
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۹۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۶۱۲
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۸۱۱
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,155
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۷۰۴
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۷۶
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۲۶
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۷۸
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۸۰
جان گابریل
جان گابریل
1,083
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۵۱
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,115
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۷۰
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,418
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,877
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,555
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۸۹
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۲۶
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۲۹
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۴۰
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۱۷
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۹۰
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,090
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۹۸
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۵۳
مسافر
مسافر
۶۳۹
بازرس کل
بازرس کل
1,953
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,829
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,684
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
2,079
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,550
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۶۰۸
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,804
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,458
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,440
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۶۵
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,519
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,484
تصادفی ها
تصادفی ها
1,436
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۹۰۱
شام آخر
شام آخر
6,534
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,109
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۶۰
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۶۳
شایعه
شایعه
۷۲۰
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۹۰۸
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۶۴
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۷۴
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,984
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۹۰۱
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۶۳
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۹۲۷
کلفت ها
کلفت ها
3,301
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
1,000
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۵۲
خواستگاری
خواستگاری
۹۷۲