بازرس کل _ قسمت ۶

1,646

شبکه ۴
1 دی ماه 1394
00:38
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,326
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,253
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۱۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,378
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,366
تصادفی ها
تصادفی ها
1,344
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۸۷۳
شام آخر
شام آخر
6,167
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,060
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۴۰
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۴۵
شایعه
شایعه
۶۹۶
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۸۷۶
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۳۷
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۴۳
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,789
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۸۶۶
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۳۷
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۸۸۷
کلفت ها
کلفت ها
3,078
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
۹۷۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۳۸
خواستگاری
خواستگاری
۹۴۶
با جناق ها
با جناق ها
1,369
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۷۵
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,328
پرده عجایب
پرده عجایب
1,021
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۸۷۰
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۴۰
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۲۱
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۴۸
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۷۸۵
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۶۲
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,343
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۰۸
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۳۴
پرده عجایب
پرده عجایب
1,173
منبع موثق
منبع موثق
1,728
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,043
سکوت
سکوت
۶۷۴
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۱۳
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,246
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,027
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,199
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,447
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,684
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,162
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,205
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۶۹۲
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۰۸
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۴۳
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۳۴
شب
شب
۷۵۰
هنر
هنر
۷۲۰
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۷۷۹
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۵۵
کارمند
کارمند
۶۴۶
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,236
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۲۷
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۳۵
من و او
من و او
۶۷۶
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۵۴
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۱۱
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۷۵
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۸۸۱
ابله
ابله
1,198
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
۹۹۴
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۳۴
باجناق ها
باجناق ها
1,598
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,188
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,177
خداحافظ
خداحافظ
۸۱۱
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
۹۹۱
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,782
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,229
چراغ گاز
چراغ گاز
6,039
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,185
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۲۴
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۳۹
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,051
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,198
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
۹۸۸
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,536
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۲۰
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۲۰
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۰۰
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۴۶
مردان دریا
مردان دریا
۷۷۳
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,037
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۷۸۰
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۵۹۷
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,064
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۷۹۴
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,114
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,022
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۳۱
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۷۸۵
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,680
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,085
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۶۲
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
۹۵۷
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۲۵
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۴۴
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,681
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,346
زال و رودابه
زال و رودابه
1,096
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۷۶
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,143
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۳۶
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۱۳
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۷۷
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۵۸۷
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۲۶
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۶۰
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۲۱
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,199
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,360
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۰۶
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,305
قطار ارواح
قطار ارواح
1,144
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۶۰
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,238
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۲۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۶۹
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۶۹
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۰۰
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۴۵
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,575
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,679
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,198
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۴۴
آنوا
آنوا
۸۴۰
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۶۸
شهر ما
شهر ما
۵۹۵
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,129
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
1,768
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,183
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,041
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,258
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,001
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,353
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,166
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۴۱
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۱۳
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,419
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۰۷
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
۹۰۳
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۲۵
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۱۲
سکوت
سکوت
۶۱۵
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۷۲۵
خانه عروسک
خانه عروسک
2,285
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,219
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,036
شب روباه
شب روباه
1,383
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۷۴
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۳۱
قطار ارواح
قطار ارواح
1,002
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,459
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,177
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,120
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,468
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,009
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
۹۸۱
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۲۸
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۱۷
شب واقعه
شب واقعه
۸۲۲
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۱۲
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۳۵
انتخاب تد
انتخاب تد
۶۸۶
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۰۸
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,157
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۵۲
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,791
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۲۴
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,529
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۲۰
دو حراف
دو حراف
1,067
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۲۷
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,673
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,178
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۴۷
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,258
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,076
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,534
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,451
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۴۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۳۰
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
۹۷۶
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۵۸
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۱۶
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,287
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,224
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,064
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۸۸۸
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
14,392
پیچ تند
پیچ تند
1,246
هنر
هنر
1,140
هویت
هویت
1,969
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
2,530
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,313
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,428
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
3,903
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,410
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,269
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,317
استاد معمار
استاد معمار
۸۲۶
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۵۸
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۷۷۶
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,206
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۱۹
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۳۱
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,111
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۳۸
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۵۱
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۶۰
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۵۹۰
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۷۶۳
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,040
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۶۶۸
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۴۲
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۰۱
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۵۱
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۴۴
جان گابریل
جان گابریل
۹۴۱
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۲۴
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
۹۸۷
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۴۳
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,262
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,722
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,411
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۷۱
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۱۱
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۱۷
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۲۷
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۰۳
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۶۸
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,046
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۷۶
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۳۷
مسافر
مسافر
۶۱۷
بازرس کل
بازرس کل
1,705
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,717
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,521
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
1,978
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,407
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۵۸۰